* }

Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. planuje uruchomić nowy projekt grantowy o nazwie "Dig.IT. Transformacja cyfrowa polskich MŚP". Projekt będzie wspierał mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w Polsce w zakresie transformacji cyfrowej. Ma to zwiększyć konkurencyjność tych podmiotów na rynku.

Rekompensata za stosowanie przez przedsiębiorcę upustu za obniżenie zużycia energii elektrycznej

Ostatnie lata ukazujące znaczny wzrost cen energii elektrycznej i gazu ziemnego miały nieodzowny wpływ na działalność poszczególnych sektorów polskiej gospodarki. Jednakże, początek 2024 roku pozwala na dostrzeżenie “drugiej strony medalu”, przyznając nowe możliwości i uprawnienia szerokiej grupie przedsiębiorców w zakresie energii elektrycznej.

Ponad 7 miliardów złotych wsparcia dla sektora półprzewodników

Ostatnie lata przyniosły liczne zmiany dla większości sektorów produkcyjnych. Wynikały one głównie z pandemii koronawirusa, która spowodowała zachwianie wielu łańcuchów dostaw. W efekcie coraz więcej przedsiębiorstw produkcyjnych zdywersyfikowało lub rozważa dywersyfikację swoich możliwości produkcyjnych. Ponadto, wiele firm przywraca produkcję bliżej największych rynków zbytu np. do Europy.

Dotacje z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji jako znacznie wsparcie dla subregionu wałbrzyskiego

Aby ułatwić skuteczne wdrożenie założeń Europejskiego Zielonego Ładu, konieczne było stworzenie polskim przedsiębiorcom (działającym w wybranych regionach węglowych) szansy na dostosowanie swojej działalności do zbliżającej się transformacji w kierunku neutralności klimatycznej UE, planowanej do osiągnięcia w 2050 roku. W tym celu, w ramach Polityki spójności Unii Europejskiej, powołano do życia Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST).

Kredyt Ekologiczny po zmianie przepisów unijnych o wiele bardziej atrakcyjny

W grudniu 2023 r. poznaliśmy wyniki pierwszego naboru w ramach „Kredytu Ekologicznego”. Dofinansowanie uzyskało 112 projektów na kwotę ok. 307 mln zł, aż 169 projektów zostało negatywnie ocenionych merytorycznie, a kolejnych 64 nie spełniło kryteriów  formalnych. Pula środków przeznaczonych na wsparcie w ramach konkursu wynosiła 660 mln złotych, co oznacza, że wykorzystana została tylko połowa środków przeznaczonych na ten nabór.

Projekty modułowe szansą dla mazowieckich przedsiębiorców na kompleksową realizację strategicznych inwestycji

Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 wraz z rozpoczęciem nowego roku przynosi nowe możliwości dofinansowania dla przedsiębiorstw w regionie. Konkurs rozpocznie się 26 stycznia 2024 roku, a jego głównym celem jest rozwinąć i wzmocnić zdolności badawcze i innowacyjne przedsiębiorców działających na terenie województwa mazowieckiego, a tym samym zwiększyć ich dostęp do wykorzystywania zaawansowanych technologii.

Udogodnienia w obsłudze i funkcjonowaniu systemu rozliczania dofinansowanych projektów - CST2021

Perspektywa 2021-2027 ruszyła z pełną parą, co niesie za sobą często całkowicie nowe zasady konkursów, świeże koncepcje i wytyczne. Tym samym pojawiają się liczne zmiany w dokumentacjach konkursowych, co w konsekwencji rodzi nowe zasady składania wniosków aplikacyjnych, jak również nowe potrzeby w kontekście wdrażania i rozliczania projektów.

Dostępne 4 miliardy euro na technologie niskoemisyjne w programie UE

Innovation Fund jest programem bezpośrednio realizowanym przez Komisję Europejską. Jest jednym z największych programów wsparcia przemysłu niskoemisyjnego oraz stanowi istotny instrument finansowy dla projektów innowacyjnych w obszarze technologii niskoemisyjnych. W ogłoszonym konkursie aplikować mogą zarówno podmioty prywatne, publiczne, jak i ich konsorcja. - brak jest ograniczeń co do kraju pochodzenia wnioskodawców.

Konkurs w ramach KPO w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury

W dniu 2 stycznia 2024 r. rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu”, objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska nabierają rozpędu

Rok 2024 może być bardzo owocny pod kątem pozyskania dotacji dla przedsiębiorstw działających w obrębie województwa dolnośląskiego, a to ze względu na planowane uruchomienie kilku konkursów oferujących wsparcie w formie dofinansowań dla sektorów: MŚP i dużych przedsiębiorstw. O jakie dofinansowanie dla firmy warto się postarać na Dolnym Śląsku w 2024 roku?

Kolejne próby zawężenia kosztów kwalifikowanych budujących zwolnienie w Polskiej Strefie Inwestycji

Od ponad 3 lat, a więc od momentu wydania Objaśnień podatkowych z dnia 6 marca 2020 r. dotyczących sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym, osiągniętego z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, prowadzona jest dyskusja pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi w obszarze katalogu kosztów kwalifikowanych budujących zwolnienie w Polskiej Strefie Inwestycji. Pomimo wielu korzystnych wyroków sądów administracyjnych, organy podatkowe nadal próbują forsować zawężenie definicji kosztów kwalifikowanych.

Rusza rządowy program “Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.”

W dniu 24 października 2023 roku na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii opublikowany został komunikat informujący, iż Prezes Rady Ministrów podpisał uchwałę Rady Ministrów, która wprowadza zmiany w programie "Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r." w Polsce.

Program "Energia dla Wsi"

Celem programu “Energia dla wsi” jest doprowadzenie do wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. Program przyczynić się ma do osiągnięcia celów ramowych dotyczących klimatu i energetyki określonych na poziomie krajowym oraz celów długoterminowych określonych w Porozumieniu Paryskim.Jak wynika z regulacji, zależnie od obszaru realizacji inwestycji, przedsiębiorcy mogą uzyskać nawet 350 milionów EUR dotacji na projekty inwestycyjne głównie związane z produkcją: określonych rozwiązań niskoemisyjnych, ich komponentów lub produkcją/odzyskiem surowców krytycznych, które są niezbędne do wspomnianej produkcji

Zdaniem Dyrektora KIS przetwórstwo warzyw nie prowadzi do wytworzenia nowego produktu i nie korzysta z ulgi na ekspansję

Skorzystanie z ulgi na ekspansję możliwe jest jeśli podatnik wytwarza nowe produkty i ponosi koszty prowadzące do zwiększenia przychodów z ich sprzedaży. Jak się okazuje, przedmiotem wątpliwości może być kwestia tego, co wpisuje się w definicję „wytwarzania produktu”. Zgodnie z komentowaną interpretacją przetwórcy nie mogę skorzystać z ulgi na ekspansję, ponieważ zdaniem Dyrektora KIS nie wytwarzają nowych produktów.

Nawet 350 milionów EUR na produkcję urządzeń OZE

W dniu 5 października 2023 r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 września 2023 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na realizację projektów inwestycyjnych o znaczeniu strategicznym dla przejścia na gospodarkę o zerowej emisji netto. Jak wynika z regulacji, zależnie od obszaru realizacji inwestycji, przedsiębiorcy mogą uzyskać nawet 350 milionów EUR dotacji na projekty inwestycyjne głównie związane z produkcją: określonych rozwiązań niskoemisyjnych, ich komponentów lub produkcją/odzyskiem surowców krytycznych, które są niezbędne do wspomnianej produkcji

Kolejny pozytywny wyrok NSA związany z kosztami wynagrodzeń w uldze B+R

W dniu 29 września 2023 r. zapadł kolejny wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego ws. odliczenia w ramach kosztów kwalifikowanych wynagrodzeń dotyczących działalności badawczo-rozwojowej. Według na razie ustnego uzasadnienia, podstawę proporcjonalnego ustalenia kosztów kwalifikowanych stanowi każda należność pieniężna wypłacona pracownikowi niezależnie od tego, czy dotyczy zapłaty za czas faktycznie przepracowany, czy za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy (np. choroby, czy urlopu).

Po przekształceniu ze spółki cywilnej spółka komandytowa ma prawo do rozliczenia nadwyżki kosztów kwalifikowanych w uldze B+R

W przypadku gdy podmiot prowadzący działalność badawczo-rozwojową (B+R) nie wygenerował dochodu lub poniósł stratę, ma prawo do dokonania odliczenia kosztów kwalifikowanych w uldze B+R w kolejnych sześciu latach podatkowych. Gdy zaś zmieni formę prawną przed rozliczeniem nadwyżki kosztów, zachowuje prawo do odliczenia kosztów B+R poniesionych przed przekształceniem.

Sąd zdefiniował czym są ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne na gruncie ulgi B+R

Wojewódzki Sąd Administracyjny potwierdził, że podmioty posiadające status centrum badawczo-rozwojowego mogą odliczać jako koszty ekspertyz, opinii czy usług doradczych, o których mowa w art. 18d ust. 3a pkt 2, koszty nabycia usług IT, takich jak tworzenie fragmentów oprogramowania czy przygotowywanie wytycznych w zakresie architektury oprogramowania od podmiotów zewnętrznych, w tym współpracowników prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Rusza konkurs dotacyjny na promocję marki innowacyjnych MŚP - dofinansowanie udziału w targach międzynarodowych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła długo wyczekiwany nabór wniosków w konkursie “Promocja marki innowacyjnych MŚP” Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki. Dofinansowanie będą mogły otrzymać projekty, w ramach których realizowane będą działania ukierunkowane na wzmocnienie potencjału eksportowego na rynkach międzynarodowych.

Ponad miliard złotych na wsparcie sektora wodorowego

Koncerny motoryzacyjne coraz śmielej eksperymentują z wodorowymi ogniwami paliwowymi, powstają również prototypy silników spalinowych zasilanych wodorem. Inne gałęzie przemysłu również starają się badać możliwości zastosowania wodoru. Odpowiedzią na ten trend jest zapowiedziany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program priorytetowy „Wodoryzacja Gospodarki”.

Miliard złotych na innowacje technologiczne w ochronie środowiska

Ostatnie lata przyniosły znaczące zmiany w technologii wykorzystywanej do ochrony środowiska. Rosną również wskaźniki efektywności energetycznej wielu urządzeń. Dzięki licznym innowacjom stale spadają koszty instalacji fotowoltaicznych czy pomp ciepła. Jednak stale postępujące zmiany klimatu wymagają jeszcze szybszego rozwoju tego typu technologii, aby skutecznie z nimi walczyć.

Rada Ministrów przyjęła program wsparcia dla przedsiębiorców na rok 2023, związany z wzrostami cen energii elektrycznej oraz gazu ziemnego

W dniu 8 sierpnia 2023 r. Rada Ministrów przyjęła ostateczną treść programu pod nazwą “Pomoc dla przedsiębiorstw energochłonnych związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.” Celem programu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom wzrostu cen energii elektrycznej oraz gazu ziemnego.

Korzystne zmiany w rozporządzeniu General Block Exemption Regulation z perspektywy regionalnej pomocy inwestycyjnej

Dnia 23 czerwca 2023 r. zostały wprowadzone zmiany w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, tzw. General Block Exemption Regulation (“GBER”). Poniżej prezentujemy kluczowe zmiany w obszarze dotyczącym regionalnej pomocy inwestycyjnej.

100 mln PLN na automatyzację i robotyzację MŚP planujących projekty w Polsce Wschodniej - start konkursu w sierpniu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapowiedziała rozpoczęcie naboru wniosków w ramach Działania 1.2 Automatyzacja i robotyzacja w MŚP realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Celem konkursu jest kompleksowe wsparcie MŚP w procesie transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 poprzez automatyzację i robotyzację procesów, której efektem będzie wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji w procesie biznesowym (innowacja procesowa).

IPCEI: wydłużenie terminów naborów

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało o wydłużeniu terminu naboru wniosków w ramach dwóch konkursów mechanizmu IPCEI tj.: FENG.02.10-IP.01-001/23 w Działaniu 2.10 IPCEI (innowacje w zakresie technologii baterii) oraz FENG.03.03-IP.01-001/23, Działanie 3.3 IPCEI wodorowy (innowacje w zakresie technologii wodorowej).

Dofinansowanie na robotyzację i cyfryzację przedsiębiorstw

Transformacja cyfrowa i automatyzacja to obecnie główny kierunek rozwojowy dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Procesy te mogą pozwolić nie tylko na zwiększenie efektywności produkcji, ale również wykorzystanie w procesie produkcyjnym sztucznej inteligencji i technologii chmurowych przenoszących działalność na całkowicie inny poziom. Największym wyzwaniem w tego typu projektach są przede wszystkim ich wysokie koszty.

Propozycje Komisji Europejskiej dotyczące surowców krytycznych

Wydarzenia ostatnich lat związane z pandemią oraz trwającą wojną na Ukrainie spowodowały poważne problemy z zerwanymi łańcuchami dostaw. Wielu producentów zmuszonych było do redukcji lub wręcz wstrzymania produkcji. Wydarzenia te udowodniły, jak istotny jest dostęp do surowców. Aby zapobiegać podobnym kryzysom w przyszłości, Komisja Europejska zaproponowała regulacje “ European Critical Raw Materials Act”, która pozwoli na zapewnienie zrównoważonego dostępu do surowców.

Wsparcie automatyzacji i robotyzacji MŚP planujących projekty w Polsce wschodniej

Niedawno informowaliśmy o możliwości uzyskania dofinansowania na inwestycje związane z automatyzacją i robotyzacją dużych przedsiębiorstw – nabór do tego programu ma zostać ogłoszony w drugiej połowie maja. Dzisiaj chcielibyśmy przedstawić podobny mechanizm wsparcia dedykowany mikro, małym i średnim przedsiębiorcom (MŚP), planującym realizację projektu w Polsce wschodniej.

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Harmonogram naborów skierowanych do przedsiębiorstw w 2023 roku

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej to kontynuacja wsparcia dla wschodnich województw, aby przyspieszyć ich rozwój i zwiększyć ich konkurencyjność. Program obejmuje swoim zasięgiem 6 województw: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie oraz co jest nowością –  część województwa mazowieckiego (bez Warszawy i otaczających ją 9-ciu powiatów). Budżet całego programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 wyniesie prawie 12,5 mld PLN.

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji oferuje bezzwrotne dotacje na inwestycje rozwojowe dla przedsiębiorców zlokalizowanych w regionach węglowych

Już wiosną tego roku wystartują pierwsze konkursy w ramach środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Bezzwrotne dotacje będą dedykowane dla przedsiębiorców, którzy zlokalizowani są na terenach węglowych. Pomoc publiczna na realizację nowych inwestycji rozwojowych będzie możliwa do uzyskania w województwach: śląskim, dolnośląskim, małopolskim, wielkopolskim oraz łódzkim.

Ścieżka SMART – kompendium informacji

Ścieżka SMART jest największym instrumentem dotacyjnym w Polsce (budżet wynosi ok. 4,3 mld EUR), finansującym projekty B+R, inwestycyjne oraz tzw. miękkie. W ramach konkursu SMART przedsiębiorcy mają do wyboru kilka modułów, które mają odpowiadać ich realnym potrzebom w zakresie rozwoju działalności. Nabory wniosków są skierowane do podmiotów zarówno z sektora MŚP, jak i dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów przemysłowych, przemysłowo-naukowych i przemysłowych z organizacjami pozarządowymi. W ramach jednego wniosku aplikacyjnego przedsiębiorca może sfinansować wiele potrzeb niezbędnych dla rozwoju firmy.

„Tarcza dla pogranicza” - 100 mln PLN dla przedsiębiorców województwa lubelskiego i podlaskiego

Celem programu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom ekonomicznym wprowadzenia w okresie wrzesień 2021 r. – czerwiec 2022 r. stanu wyjątkowego i czasowego zakazu przebywania na części obszarów województwa podlaskiego i lubelskiego. Przedsiębiorcy, którzy w związku z wydarzeniami na granicy z Białorusią mieli utrudnioną możliwość prowadzenia działalności gospodarczej mogą do 23 czerwca 2023 r. wnioskować o rządowe wsparcie.

Wsparcie dla firm z Podlasia

10 lutego br. zawieszono do odwołania ruch na przejściu granicznym z Białorusią w Bobrownikach. Firmy z województwa podlaskiego działające w strefie przygranicznej, które poniosły straty w związku z tą decyzją, będą mogły ubiegać się o rządową pomoc.

Wsparcie dla projektów z zakresu transportu intermodalnego - rozpoczęła się wstępna kwalifikacja projektów

Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) rozpoczęło proces kwalifikacji projektów intermodalnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Celem wstępnej kwalifikacji projektów jest umożliwienie potencjalnym beneficjentom jak najwcześniejszego rozpoczęcia prac nad realizacją projektów oraz ocena szans na skuteczne przeprowadzenie inwestycji pod kątem kwalifikowania się projektu do otrzymania pomocy.

Rozliczenie pomocy w ramach programu rządowego pod nazwą “Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”

W dniu 22 lutego 2023 r. upłynął termin na składanie przez przedsiębiorców wniosków o udzielenie pomocy publicznej w ramach programu rządowego pod nazwą “Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”, co jednocześnie skutkowało zakończeniem pierwszego etapu rządowego przedsięwzięcia.

Udostępniono Generator Wniosków o Dofinansowanie w ramach Programu Rządowego „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚ) będący operatorem Programu „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej” udostępnił Generator Wniosków o Dofinansowanie, za pomocą którego możliwe będzie wnioskowanie o wsparcie.

Ponad pięć miliardów złotych na wsparcie dla przedsiębiorstw energochłonnych

20 grudnia 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła polski program pomocy dla przedsiębiorstw energochłonnych dotkniętych trwającą wojną na Ukrainie. Wartość zatwierdzonego programu to 5,1 miliarda złotych (1,1 miliarda euro). Wsparcie zostało przyznane na podstawie tzw. Tymczasowych Kryzysowych Ram Pomocy. Co istotne wsparcie będzie miało charakter dotacji bezpośrednich.

Kolejny konkurs dotacyjny - blisko 200 milionów złotych na wsparcie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych

Od 9 stycznia do 28 lutego przyszłego roku (lub do wyczerpania alokacji) przyjmowane będą wnioski w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”. Na realizację wszystkich trzech konkursów z tego zakresu NFOŚ przeznaczy blisko 200 000 000 złotych.

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki - „Kredyt na innowację technologiczną”

O uruchomieniu programów wsparcia w ramach unijnej Perspektywy Finansowej 2021-2027 mówi się już od dawna. Pomimo braku publikacji harmonogramu naborów wniosków na 2023r., co jakiś czas w mediach pojawiają się wzmianki o dacie rozpoczęcia pierwszych rund aplikowania o granty. Z informacji uzyskanych od instytucji finansujących wynika, że już w połowie stycznia 2023r. zostanie opublikowana dokumentacja konkursowa dla działania pod nazwą „Kredyt na innowację technologiczną” – nowa odsłona instrumentu finansowego wszystkim dobrze znanego, od 14 lat istniejącego już na rynku dotacji, która z dużym prawdopodobieństwem będzie w większości zbliżona sposobem funkcjonowania do poprzednich.

Wsparcie na wykorzystanie OZE przez przemysł energochłonny - 50 milionów złotych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął pierwszy nabór w ramach programu „Przemysł Energochłonny OZE”, którego celem jest zmniejszenie emisyjności energochłonnych branż polskiego przemysłu poprzez zwiększenie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Budżet przewidziany na realizację całego programu to 650 000 000 złotych. Alokacja dla aktualnie trwającego konkursu to 50 000 000 złotych.

Nowe konkursy w ramach KPO - kolejne 4 nabory wniosków ogłoszone

W ostatnich dniach pojawiły się informacje o kolejnych naborach przewidzianych do realizacji w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Tym razem, wnioski będzie można składać w ramach 4 konkursów: Budowa morskich farm wiatrowych , Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne (dwa konkursy), Wsparcie przygotowania terenów inwestycyjnych pod potrzeby inwestycji o kluczowym znaczeniu dla gospodarki.

Program „Robogrant - pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej” - wystartował 8 listopada

Do 6 grudnia br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przyjmować będzie wnioski aplikacyjne w ramach Programu Robogrant, skierowanego do małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych z branży meblarskiej. Wstępne informacje nt. tego Programu prezentowaliśmy w naszej wcześniejszej publikacji. W dzisiejszym artykule przedstawiamy podsumowanie najważniejszych informacji, bazując na opublikowanej dokumentacji konkursowej.

Pierwsze nabory w ramach Krajowego Planu Odbudowy realizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi już w połowie października!

Zgodnie z informacjami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, długo wyczekiwany Krajowy Plan Odbudowy zostanie uruchomiony w połowie października br., od razu m.in. z wyjątkowo interesującym konkursem dedykowanym dla mikro-małych i średnich przedsiębiorstw działających w obszarze przetwórstwa rolno-spożywczego.

Dodatkowe 140 milionów euro wsparcia dla polskich firm

8 sierpnia br. Komisja Europejska zatwierdziła wart 140 milionów EUR (ponad 670 milionów PLN) pakiet pomocy dla polskich firm dotkniętych sytuacją związaną z inwazją rosyjską na Ukrainę. Wsparcie to stanowi uzupełnienie wcześniej zatwierdzonych form wsparcia w ramach Tymczasowych Kryzysowych Ram Pomocy.

Krajowy Plan Odbudowy, czyli 35 miliardów euro z Funduszu na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności

Po kilkunastu miesiącach oczekiwania, 1 czerwca b.r. Komisja Europejska zatwierdziła Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności dla Polski o wartości 35 mld euro. Środki pochodzą z Funduszu na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności i jest to część szerszej inicjatywy NextGenerationEU, która wspiera inwestycje i reformy we wszystkich krajach UE.

IV konkurs INFOSTARTEG – konkurs promujący rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain

Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy, Inteligentna maszyna do zbierania jabłek, Inteligentny dyspozytor korespondencji oraz Asystent petenta w instytucjach użyteczności publicznej, to 4 obszary tematyczne na które można uzyskać wsparcie w niedawno ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) IV konkursie INFOSTRATEG. Nabór potrwa do 18 sierpnia 2022 r., a planowany budżet konkursu to 190 mln zł.

Dofinansowanie na projekty w ramach EIC Transition

60,5 mln EUR na projekty w ramach EIC Transition, wspierającego transformację wyników badań zrealizowanych w ramach programów badawczych EIC Pathfinder, FET (Future and Emerging Technologies) lub ERC (European Research Council) Proof of Concept w przełomowe innowacje i nowe działalności.

Konkurs na nowe technologie w zakresie energii

Od 1 kwietnia 2022 r. rozpocznie się nabór wniosków do II edycji konkursu na “Nowe technologie w zakresie energii”. Program został przygotowany, by wspierać osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski, poprzez zwiększenie udziału energii pochodzącej z OZE w ogólnym miksie energetycznym kraju.

200 mln zł dofinansowania dla szpitali posiadających oddziały zakaźne oraz innych podmiotów leczniczych

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło nowy konkurs w ramach unijnego Instrumentu REACT-EU, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Konkurs kierowany jest do oddziałów zakaźnych, pracowni diagnostycznych oraz innych podmiotów leczniczych, udzielających świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom zakaźnym.

Ruszają pierwsze nabory wniosków w ramach Funduszu Modernizacyjnego

Fundusz Modernizacyjny (Fundusz) stanowi nowy instrument modernizacji systemu energetycznego i poprawy efektywności energetycznej. Zgodnie z założeniami będzie funkcjonował do 2030 r. Co istotne, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), będący krajowym operatorem Funduszu Modernizacyjnego, w ostatnich tygodniach uruchomił pierwsze konkursy w jego ramach.

Fundusze europejskie na lata 2021-2027 nadal niedostępne, za to Grant rządowy na inwestycje wciąż na preferencyjnych warunkach

W nowej perspektywie 2021-2027 ze środków funduszy unijnych realizowanych będzie kilka programów na poziomie krajowym oraz 16 programów na poziomie regionalnym. Prace nad ich kształtem cały czas trwają i trudno przewidzieć kiedy uruchomione zostaną pierwsze konkursy. W oczekiwaniu na ten moment, warto pamiętać o cały czas dostępnych instrumentach finansowania, w tym np. Grancie rządowym.

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) - konsultacje społeczne programu dla rozwoju Polski z uwzględnieniem poprawy jakości środowiska

FEnIKS to największy w Polsce i Unii Europejskiej program wdrażany z pieniędzy unijnych, które zostaną przeznaczone na projekty środowiskowe, energetyczne, transportowe, ale także inwestycje wspierające kulturę i ochronę zdrowia. Łączny budżet tego programu to ponad 25 miliardów euro.

EIC - Motor napędowy innowacji

W marcu 2021 r. Komisja Europejska powołała Europejską Radę ds. Innowacji (EIC) z budżetem na lata 2021-2027 wynoszącym ponad 10 miliardów EUR. Środki te zostaną przeznaczone na projektowanie i rozwój przełomowych innowacji.

Priorytety Programu „Horyzont Europa”

Kontynuując temat bardzo perspektywistycznego dla MŚP i start-upów „Horyzontu Europa” (Program), w niniejszym artykule przedstawiamy szczegóły odnośnie tego Programu. W ostatnich tygodniach Komisja Europejska przyjęła pierwszy plan strategiczny dla „Horyzontu Europa” na lata 2021–2024, w którym określono kluczowe strategiczne kierunki wspierania badań naukowych i innowacji.

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki - zakończenie konsultacji i podsumowanie zmian

14 kwietnia zakończyły się konsultacje społeczne programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Po zebraniu wszystkich uwag i komentarzy została zorganizowana konferencja podsumowująca wszystkie pytania, wątpliwości, które zostały zgłoszone przed bardzo szeroką grupę zainteresowanych przedsiębiorców, start-upów czy też naukowców.

Założenia Programu „Horyzont Europa"

„Horyzont Europa” (Program) jest unijnym programem ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji, realizowanym w latach 2021-2027 i stanowi kontynuację pilotażowego programu „Horyzont 2020” realizowanego w ubiegłej perspektywie finansowej.

Piąta nowelizacja Tymczasowych Ram Prawnych

Komisja Europejska opublikowała w ostatnim czasie piątą nowelizację Tymczasowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Tymczasowe Ramy). Najważniejszymi informacjami dla przedsiębiorców jest zwiększenie kwoty limitu pomocy bezpośredniej w formie np. dotacji do 1,8 mln EUR oraz przedłużenie okresu obowiązywania Tymczasowych Ram do 31 grudnia 2021 r.

Horyzont Europa: Granty na transformację cyfrową dla wybranych branż

Projekt TARGET-X jest finansowany z programu Horyzont Europa i ma postawiony ambitny cel, którym jest przyspieszenie cyfrowej transformacji kluczowych branż, takich jak energia, budownictwo, motoryzacja oraz produkcja i robotyka. W ramach TARGET-X  realizowany jest obecnie konkurs FSTP (wsparcie finansowe dla stron trzecich)/Open Call #2, w którym dotacji mogą podlegać projekty związane z technologią 5G.

Dotacje na projekty B+R w ramach programu AGROTECH

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło 10 sierpnia nabór wniosków do programu AGROTECH w ramach którego przeznaczy 100 mln PLN na dotacje dla projektów badawczo-rozwojowych w obszarze bardzo szeroko rozumianego rolnictwa. Dofinansowanie projektów może wynieść nawet 80% kosztów.

Ostatni konkurs dotacyjny Szybka Ścieżka z budżetem 300 mln PLN

NCBR ogłosił ostatni konkurs dotacyjny na projekty badawczo-rozwojowe. Ostatni w tej perspektywie finansowej 2014 - 2020. W praktyce oznacza to ostatni konkurs, w którym przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie a tym samym zarezerwować sobie fundusze na realizację przedsięwzięć rozwojowych w przyszłości. Dofinansowanie projektów może wynieść nawet 80% kosztów.

Dotacje unijne na działalność operacyjną w czasie epidemii

Informacja o możliwości uzyskania dotacji z funduszy unijnych w związku z wystąpieniem Covid-19 wzbudziła spore zainteresowanie przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii. W ostatnich dniach weszło w życie oczekiwane rozporządzenie stanowiące podstawę prawną do udzielania dotacji, a już od tego tygodnia pojawiają się pierwsze, atrakcyjne konkursy (np. bony rekompensacyjne dla MŚP z Małopolski).

Niesłabnące zainteresowanie programem GameINN

Pierwszy z artykułów z trzyczęściowego cyklu „GameINN w pigułce”. W materiale przedstawiamy informacje o dotychczasowym zainteresowaniu programem GameINN, wskazując, że dofinansowanie dostępne jest dla każdego podmiotu z branży, niezależnie od jego wielkości i rozpoznawalności.

Harmonogram naborów wniosków w ramach programów regionalnych UE w 2020 roku już dostępny

Dostępny jest już harmonogram naborów wniosków na rok 2020 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz większości programów regionalnych. Jest to ostatni rok bieżącej perspektywy finansowej UE, a tym samym najlepsza okazja do aplikowania o środki na rozwój przedsiębiorstw. Później czeka nas mniej więcej rok przerwy zanim nowe programy powstaną i zaczną funkcjonować.

Dotacje dla branży gier wideo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło IV edycję konkursu na dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych branży gier wideo – program GameINN, który został zainicjowany przez Porozumienie Polskie Gry przy współpracy z PwC.

Ostatnie konkursy dotacyjne w tym roku

W tym roku najprawdopodobniej odbędą się jedne z ostatnich konkursów dotacyjnych, bowiem rok 2020 będzie ostatnim rokiem bieżącej perspektywy finansowej UE. Oznacza to, że w przyszłym roku w budżetach konkursów o dofinansowanie pozostaną jedynie kwoty, wynikające głównie z dotychczasowych oszczędności