W grudniu 2023 r. poznaliśmy wyniki pierwszego naboru w ramach „Kredytu Ekologicznego”. Dofinansowanie uzyskało 112 projektów na kwotę ok. 307 mln zł, aż 169 projektów zostało negatywnie ocenionych merytorycznie, a kolejnych 64 nie spełniło kryteriów  formalnych. Pula środków przeznaczonych na wsparcie w ramach konkursu wynosiła 660 mln złotych, co oznacza, że wykorzystana została tylko połowa środków przeznaczonych na ten nabór.

 

Połowiczne wykorzystanie alokacji mogło wynikać ze stosunkowo wymagających kryteriów konkursowych oraz zasad przyznawania dotacji. Szczególnie dużym wyzwaniem dla przedsiębiorców był  obowiązek odwoływania się do tzw. inwestycji referencyjnych przy ustalaniu wysokości wydatków kwalifikujących się do dofinansowania. Natomiast wraz ze zmianą przepisów w zakresie pomocy publicznej na szczeblu Komisji Europejskiej kolejny konkurs w ramach “Kredytu Ekologicznego” powinien zyskać na atrakcyjności.

 

Na co środki z Kredytu Ekologicznego?

Celem “Kredytu Ekologicznego” niezmiennie pozostaje wsparcie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury (budynków, linii technologicznych),inwestycje w nowe lub ulepszone produkty lub procesy oraz inwestycje na rzecz szeroko rozumianej efektywności energetycznej, w tym związane z energooszczędnością lub zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne.

Przedsięwzięcia z tego zakresu to m.in.:

 • termomodernizacja budynków;
 • zakup i montaż instalacji OZE;
 • wymiana lub modernizacja maszyn produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie;
 • zakup i instalacja systemów sterowania obniżających pobór energii.

Należy zaznaczyć, że “Kredyt Ekologiczny” to instrument o atrakcyjnej formie finansowania w postaci kredytu komercyjnego, w którym dofinansowanie stanowi refundację części kapitałowej zobowiązania. Tzw. kredyt ekologiczny przeznaczony jest na pokrycie kosztów kwalifikowanych, poniesionych przez beneficjenta na realizację powyższej inwestycji.

 

Dwa nabory w ramach Kredytu Ekologicznego w 2024 r.

W ostatniej aktualizacji harmonogramu naborów FENG na 2024 rok przewidziano aż dwa nabory w ramach “Kredytu Ekologicznego”. Pierwszy z nich rozpocznie się już 25 kwietnia i prowadzony będzie do 25 lipca. Jego ogłoszenie ma nastąpić 28 marca 2024 r. Druga szansa na pozyskanie wsparcia pojawi się od 17 października do 30 grudnia 2024 r. Z ogłoszeniem planowanym na 26 września.  Budżet przeznaczony na konkurs to ponownie aż 660 mln złotych w każdym z planowanych naborów.

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości (w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i lokalizacji inwestycji):

 • do 80% wartości inwestycji w termomodernizację przy uzyskaniu premii za oszczędność energii pierwotnej na poziomie dwukrotnie wyższym niż obligatoryjne dla całej inwestycji 20%, tj, 40%;
 • do 65% na inwestycje w zakresie OZE;
 • do 50% na pozostałe wydatki w obszarze poprawy efektywności energetycznej.

Z „Kredytu Ekologicznego” skorzystać będą mogły mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, jak również przedsiębiorstwa typu small-mid caps (do 499 pracowników) oraz mid-caps (do 3000 pracowników). 

 

Na jakie korzystne zmiany w zasadach przyznawania wsparcia mogą liczyć przedsiębiorcy aplikujący w kolejnym naborze?

Korzystne zmiany, które powinny zostać  wprowadzone przez Bank Gospodarstwa Krajowego w zasadach kolejnego naboru wynikają z aktualizacji sekcji 7 Rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014 (GBER) i ich wejścia w życie od nowego roku. Do najważniejszych z nich należą: 

 • brak konieczności wskazania inwestycji referencyjnej dla termomodernizacji budynków;
 • brak konieczności wskazania inwestycji referencyjnej dla inwestycji w OZE (np. fotowoltaika, pompy ciepła);
 • możliwość finansowania termomodernizacji dla budynków, gdzie wnioskodawca jest najemcą, a nie właścicielem danego budynku;
 • zmiana kryterium odnoszącego się do oszczędności energii pierwotnej - wg zmienionego GBER będzie to min. 20% (w porównaniu z sytuacją sprzed inwestycji w przypadku renowacji istniejących budynków) lub 10% (w porównaniu z sytuacją sprzed inwestycji w przypadku działań renowacyjnych dotyczących instalacji lub wymiany tylko jednego rodzaju elementów budynku) - w odniesieniu do obowiązującego w poprzednim naborze minimum na poziomie - 30%.

 

Warunki udziału w konkursie

Aby wziąć udział w konkursie i aplikować o środki, należy przed złożeniem wniosku przeprowadzić audyt energetyczny przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Dokument audytu stanowi, obok promesy kredytu ekologicznego, obowiązkowy załącznik do wniosku o dofinansowanie.

W ramach projektu możliwe jest złożenie dokumentów audytowych, które składają się z dwóch zasadniczych elementów:

 • audytu energetycznego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, oraz
 • audytu efektywności energetycznej w przypadku inwestycji w elementy inne niż termomodernizacja, np. nowe energooszczędne maszyny czy OZE.

Audyt w części termomodernizacyjnej jest obowiązkowy, a wynikający z niego zakres prac musi być wykonany w ramach projektu. Należy pamiętać, że dla całej inwestycji wymagane jest uzyskanie oszczędności energii pierwotnej na poziomie min. 10 lub 20% (w zależności od zakresu prac), co jest podstawowym kryterium w ramach naboru. Audyt powinien zostać sporządzony w sposób bilansowy oraz zgodnie z wiedzą techniczną.

 

Komentarz PwC

”Kredyt Ekologiczny” jest instrumentem, który w sposób kompleksowy pozwala na wspieranie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury. Możliwe jest również przeprowadzenie kompleksowej transformacji energetycznej przedsiębiorstwa w ramach jednego wniosku.  

Do rozpoczęcia pierwszego konkursu w 2024 r. pozostało jeszcze trochę czasu, jednak już teraz warto podjąć decyzję o aplikowaniu i zaplanować prace związane z przeprowadzeniem audytu energetycznego w celu optymalnego przygotowania do rozpoczęcia naboru.

Jeśli mieliby Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące omawianego w niniejszym artykule programu lub innych form wsparcia z zakresu efektywności energetycznej zachęcamy do kontaktu z zespołem pomocy publicznej PwC. Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie Państwa pytania w tym zakresie, a także przeprowadzimy przez cały proces aplikowania o wsparcie.