Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności

Wyniki: {{totalCount}}

Sortuj:
loading

Regulamin korzystania z serwisu PwC Studio

 

Spis treści:

I. Postanowienia ogólne

II. Zawarcie umowy o korzystanie z Serwisu, warunki korzystania z Serwisu [czas dostępu, liczba Użytkowników, moment rozpoczęcia korzystania z Serwisu, logowanie, sekcje płatne i bezpłatne]

III. Rozwiązanie Umowy

IV. Ograniczenia [udostępnianie i przenoszenie praw, wykorzystanie informacji z Serwisu]

V. Zastrzeżenie prawne

VI. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, informacja handlowa

VII. Tryb postępowania reklamacyjnego

VIII. Końcowe postanowienia

 

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”), określa warunki i zasady świadczenia przez PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k., z siedzibą w Warszawie, ul.Polna11, 00-633 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000750050, NIP 526-021-02-28, („PwC”) usług polegających na zapewnieniu dostępu do materiałów zamieszczonych w serwisie internetowym umieszczonym w domenie PwC Studio pod adresem URL: studio.pwc.pl („Serwis”).

2. Regulamin określa w szczególności:

a. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
b. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
c. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się PwC,
d. zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym,
b. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
c. tryb postępowania reklamacyjnego.

3. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez PwC na rzecz użytkowników, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 t.j.), które odbywa się n na podstawie Regulaminu.

4. Zamawiając usługę, użytkownik Serwisu potwierdza, że zapoznał się z warunkami oraz Regulaminem, a także, że akceptuje wszystkie postanowienia tego Regulaminu.

5. Zakres usług obejmuje nieodpłatne dostarczanie Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu, informacji podatkowych oraz prawnych z zakresu legislacji, orzecznictwa, praktyki fiskalnej, przegląd prasy oraz inne elementy informacyjne i marketingowe.

6. Użytkownikiem (posiadaczem konta) serwisu zostać może wyłącznie osoba fizyczna, będąca pracownikiem lub członkiem organów przedsiębiorców, instytucji administracji rządowej i lokalnej, organizacji pozarządowych lub jednostek prowadzących działalność edukacyjną w zakresie prawa podatkowego. Serwis nie jest przeznaczony dla pracowników i członków organów podmiotów świadczących usługi w zakresie doradztwa prawnego oraz podatkowego.


7. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do Serwisu przysługują PwC. Wszelkie prawa do poszczególnych części/elementów zawartych w Serwisie (w szczególności tekstów, grafiki, zdjęć, oprogramowania i pozostałych elementów chronionych prawem) należą odpowiednio do PwC lub do podmiotów, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane przez PwC w Serwisie. W przypadku naruszenia autorskich praw przez Użytkownika Serwisu, jak również przez inne osoby, którym Użytkownik umożliwił dostęp do Serwisu, odpowiedzialność z tego tytułu określają przepisy prawa, w tym w szczególności art. 79 i nast. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 t.j.).

Wróć do spisu treści

 

II. Zawarcie umowy o korzystanie z Serwisu, warunki korzystania z Serwisu [czas dostępu, liczba Użytkowników, moment rozpoczęcia korzystania z Serwisu, logowanie, sekcje płatne i bezpłatne]

1. Dostarczanie usług w postaci dostępu do Serwisu rozpoczyna się w oparciu o umowę („Umowa”) zawartą pomiędzy PwC a podmiotem zamierzającym korzystać z Serwisu („Użytkownik”).


2. Do zawarcia Umowy dochodzi w momencie założenia przez Użytkownika konta w Serwisie i zaakceptowania Regulaminu. PwC zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy z podmiotem, dla którego wg niniejszego Regulaminu, Serwis nie jest przeznaczony. Założenie przez Użytkownika konta w Serwisie wymaga podania następujących danych: Imię, Nazwisko, firmowy adres e-mail, nazwa spółki. Oprócz tego Użytkownik będzie miał możliwość podania dodatkowych informacji, służących dostosowaniu treści Serwisu, takich jak: nazwa stanowiska pracy, poziom stanowiska, lokalizacja, zainteresowania, telefon kontaktowy.

3. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

4. PwC zapewnia Użytkownikom dostęp do Serwisu codziennie przez całą dobę z wyjątkiem okresów wynikających z ograniczeń zależnych od operatorów sieci, z których korzysta Użytkownik lub PwC; okresów awarii, będących skutkiem działania siły wyższej (awaria sieci energetycznej, klęska żywiołowa itp.), okresów konserwacji sprzętu lub aktualizacji oprogramowania. PwC może także czasowo zawiesić dostęp do Serwisu bez podawania przyczyny. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu powinny być kierowane drogą elektroniczną na adres: opinia@pl.pwc.com. Uwagi te zostaną rozpatrzone w kolejności ich zgłaszania.

5. Dostęp do Serwisu możliwy jest za pośrednictwem sieci Internet (przewodowej lub bezprzewodowej) poprzez połączenie z serwerem www, o adresie https://studio.pwc.pl, będącym własnością PwC. Dostęp do Serwisu wymaga posiadania przez Użytkownika wyposażenia technicznego pozwalającego na dostęp do Internetu, w tym oprogramowania umożliwiającego czytanie plików PDF, mp3, flash. Zalecane jest korzystanie z przeglądarki Chrome wersja 70.0.3538.102 lub nowszej. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji Cookies. Wyłączenie obsługi Cookies zazwyczaj nie blokuje możliwości korzystania z usług, ale może w szczególnych przypadkach powodować utrudnienia w połączeniu z Serwisem. Serwis optymalizowany jest na rozdzielczość graficzną 1920 x 1080.

6. Korzystanie z Serwisu wymaga również odpowiedniego zalogowania. Logowanie w Serwisie odbywa się przy pomocy unikalnego loginu i hasła. Po zalogowaniu konto dostępu do Serwisu jest aktywne przez 20 minut od otwarcia ostatniego dokumentu umieszczonego w Serwisie – po upływie tego czasu sesja wygasa i należy się ponownie zalogować.

7. Jeden login upoważnia do korzystania z Serwisu z jednego stanowiska dostępu Użytkownika. Niemożliwe jest korzystanie z tego samego loginu w danej chwili na więcej niż jednym komputerze.

8. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego loginu i hasła. W razie podejrzenia ujawnienia loginu lub hasła osobie trzeciej, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania PwC.

9. Użytkownikowi nie wolno:

i) naruszać praw własności intelektualnej PwC lub licencjodawców PwC;

ii) dekompilować, rozszyfrowywać, dezasemblować, odtwarzać kodu źródłowego lub w inny sposób odszyfrowywać system;

iii) korzystać z systemu w celu świadczenia usług osobie trzeciej lub pozwolić dowolnej stronie trzeciej na uzyskanie kopii systemu lub dostęp do nich lub korzystanie z nich, z wyjątkiem przypadków wyraźnie uzgodnionych pisemnie przez PwC z wyprzedzeniem lub w przypadkach wymaganych przez prawo;

iv) korzystać z systemu bez uzyskania niezbędnych zezwoleń, zgód lub licencji wymaganych do współdziałania systemu z innym oprogramowaniem, sprzętem lub danymi, których używa lub licencją;

v) używać oprogramowania na jakimkolwiek nieodpowiednim systemie;

vi) powielać, modyfikować lub tworzyć dzieła pochodne z systemu bez uprzedniej pisemnej zgody PwC.

10. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez PwC wszelkich informacji dostarczonych przez niego lub jakąkolwiek osobę fizyczną, która korzysta z jego konta w Serwisie. PwC podejmie odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby zachować poufność tych informacji. Informacje te mogą być łączone z informacjami innych stron w celu dostarczania raportów i usług innym stronom, o ile nie umożliwi to identyfikacji Użytkownika ani jakiejkolwiek osoby fizycznej.

11. Użytkownik potwierdza, że wszelkie prawa, w tym wszystkie prawa własności intelektualnej (w tym oprogramowanie i treści dostarczane przez lub w Systemie), stanowią własność PwC lub jego licencjodawców.

Wróć do spisu treściIII. Rozwiązanie Umowy

1. Każda ze stron Umowy upoważniona jest do jej wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy powinno być złożone poprzez pocztę elektroniczną na adres Użytkownika, o którym mowa w Rozdziale II pkt 2 Regulaminu (gdy kierowane jest do Użytkownika) bądź na adres poczty elektronicznej PwC podany na stronie tytułowej Serwisu (gdy kierowane jest do PwC). Pomimo rozwiązania Umowy PwC może dochodzić swoich praw związanych z naruszeniem prawa, w tym prawa autorskiego, jak i z innych tytułów.

Wróć do spisu treści

 

IV. Ograniczenia [udostępnianie i przenoszenie praw, wykorzystanie informacji z Serwisu]

1. Użytkownik nie może bez uprzedniej pisemnej zgody PwC, przenieść praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią.

2. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać osobom trzecim hasła dostępu, o którym mowa w Rozdziale II pkt 6 Regulaminu.

3. Użytkownik nie jest uprawniony do tłumaczenia, przystosowywania, zmian układu lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian, bądź też rozpowszechniania informacji z pobranej z Serwisu w jakikolwiek sposób, w tym umożliwiania dostępu do Serwisu jakimkolwiek osobom trzecim pod jakimkolwiek tytułem Użytkownik może sporządzać wydruki z Serwisu wyłącznie na swoje wewnętrzne potrzeby.

4. Użytkownik nie ma prawa dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
Wróć do spisu treści

 

V. Zastrzeżenie prawne

1. Materiały zamieszczone w Serwisie przeznaczone są jedynie dla celów informacyjnych i nie mogą być traktowane jako wchodzące w zakres czynności doradztwa prawnego lub podatkowego określonego w ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 377 t.j.). W konsekwencji, PwC nie odpowiada za jakiekolwiek skutki decyzji, w tym ekonomicznych podejmowanych na podstawie informacji zawartych w Serwisie, a ponadto nie mają zastosowania zasady odpowiedzialności za szkodę określone w przepisach prawa, w tym w art. 43 ustawy o doradztwie podatkowym.

2. Informacje zawarte w Serwisie stanowią jedynie wskazówki natury ogólnej. Ze względu na zmiany w prawie i sytuacji na rynku oraz ze względu na ryzyko związane z komunikacją elektroniczną polegające na istnieniu możliwości uzyskania dostępu do Serwisu przez osoby nieuprawnione i dokonania nieautoryzowanej zmiany jego treści, informacje powyższe mogą być niepełne, nieaktualne lub nawet odbiegać swoją treścią od informacji pierwotnie wprowadzonych do Serwisu. Poprzez umieszczenie informacji w Serwisie autorzy i redaktorzy nie świadczą usług doradztwa prawnego, doradztwa w zakresie rachunkowości czy podatków, ani żadnych innych podobnych usług. Przed podjęciem jakichkolwiek działań w oparciu o informacje zawarte w Serwisie PwC zaleca zasięgnięcie szczegółowej porady u kompetentnego specjalisty. Informacje zawarte w Serwisie nie powinny zastępować ww. porady.

3. PwC dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte w Serwisie pochodziły z wiarygodnych źródeł i same były wiarygodne. PwC nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w nich, ani za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Informacje zawarte w Serwisie przedstawione są bez jakiekolwiek gwarancji kompletności, prawdziwości ani aktualności. Żadną gwarancją nie są też objęte rezultaty użycia tych informacji. PwC, związane z nią spółki, bądź inne podmioty instytucjonalne, jak również partnerzy, agenci czy pracownicy PwC nie będą w żadnych okolicznościach i wobec nikogo ponosić odpowiedzialności za decyzje lub działania podjęte w oparciu o informacje zawarte w Serwisie, ani za żadne szkody wynikłe z takich decyzji lub działań, nawet w wypadku otrzymania lub przekazywania ostrzeżeń o możliwości wystąpienia takich szkód.

4. Serwis daje możliwość przejścia bezpośrednio na strony stworzone i utrzymywane przez osoby trzecie, nad którymi PwC nie ma żadnej kontroli. PwC nie zajmuje żadnego stanowiska co do informacji zawartych na tych stronach.

Wróć do spisu treści

 

VI. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, informacja handlowa

1. Korzystanie z Serwisu wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (“RODO”).wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Przetwarzanie danych osobowych w ramach korzystania z Serwisu następuje w oparciu o przepisy RODO, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.(Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz wszelkich pozostałych aktów prawa powszechnie obowiązującego, mających zastosowanie.

2. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z wymienioną wyżej ustawą.

3. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

4. PwC zapewnia bezpieczny transfer danych oraz proces autoryzacji, które odbywają się zawsze za pomocą bezpiecznego protokołu SSL.

6. Informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności serwisu PwC Studio

Wróć do spisu treści

 

VII. Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Adres poczty elektronicznej służący do przesyłania zapytań i reklamacji to opinia@pl.pwc.com

2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a) oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją);

b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

3. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone przez PwC nie później niż w ciągu 10 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania przez PwC informacji o powstałej nieprawidłowości, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 15 dni roboczych.

Wróć do spisu treści

 

VIII. Końcowe postanowienia

1. PwC przysługuje prawo jednostronnej zmiany Regulaminu poprzez publikację jego zaktualizowanej treści w Serwisie na 14 dni przed wejściem w życie zmiany Regulaminu.


2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jak również inne właściwe przepisy prawa.

Wróć do na góre strony