Wyniki: {{totalCount}}

Sortuj:
loading

English

 

REGULAMIN PLATFORMY “PwC Studio”

 

Spis treści:

I. Postanowienia ogólne

II. Zawarcie umowy o korzystanie z Serwisu, warunki korzystania z Serwisu [czas dostępu, liczba Użytkowników, moment rozpoczęcia korzystania z Serwisu, logowanie, sekcje płatne i bezpłatne]

III. Rozwiązanie Umowy

IV. Ograniczenia

V. Zastrzeżenie prawne

VI. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

VII. Tryb postępowania reklamacyjnego

VIII. Postanowienia końcowe

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”), określa warunki i zasady świadczenia przez PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  Sp.k, z siedzibą w Warszawie, ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000270501, NIP 701-005-16-46, („PwC”) usług polegających na zapewnieniu dostępu do materiałów zamieszczonych w serwisie internetowym umieszczonym w domenie pwc.pl pod adresem URL: studio.pwc.pl lub uzyskaniu dostępu do materiałów umieszczonych w innych domenach („Serwis”).
 2. Regulamin określa w szczególności:
  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
  2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
  3. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się PwC,
  4. zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym,
  5. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  6. tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Niniejszy Regulamin zawiera ogólne warunki korzystania z Serwisu. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych usług oferowanych w ramach PwC Studio (dalej: “Usługi Dodatkowe”) określają regulaminy szczegółowe (dalej: “Regulaminy Szczegółowe”). W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminach Szczegółowych zastosowanie mają postanowienia Regulaminu.
 4. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez PwC na rzecz użytkowników, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03), które odbywa się na na podstawie Regulaminu.
 5. Zamawiając usługę, użytkownik Serwisu potwierdza, że zapoznał się z warunkami oraz Regulaminem, a także, że akceptuje wszystkie postanowienia tego Regulaminu. 
 6. Zakres usług obejmuje nieodpłatne dostarczanie Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu produktów z obszaru podatków oraz (dalej: “Usługi”). Regulaminy Szczegółowe mogą przewidywać odpłatność Usług Dodatkowych.
 7. PwC może odmówić zawarcia Umowy podmiotom prowadzącym działalność konkurencyjną wobec PwC lub innych podmiotów z międzynarodowej sieci PwC lub rozwiązać ją w trybie natychmiastowym.
 8. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do Serwisu przysługują PwC. Wszelkie prawa do poszczególnych części/elementów zawartych w Serwisie (w szczególności tekstów, grafiki, zdjęć, oprogramowania i pozostałych elementów chronionych prawem) należą odpowiednio do PwC lub do podmiotów, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane przez PwC w Serwisie. W przypadku naruszenia autorskich praw przez Użytkownika Serwisu, jak również przez inne osoby, którym Użytkownik umożliwił dostęp do Serwisu, odpowiedzialność z tego tytułu określają przepisy prawa, w tym w szczególności art. 79 i nast. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 t.j.  z dnia  2019.07.03). Regulaminy Szczegółowe mogą określać szczególne zasady korzystania utworów udostępnianych w ramach Usług Dodatkowych.

Wróć do spisu treści

 

II. Zawarcie umowy o korzystanie z Serwisu, warunki korzystania z Serwisu [czas dostępu, liczba Użytkowników, moment rozpoczęcia korzystania z Serwisu, logowanie, sekcje płatne i bezpłatne]

 1. Dostarczanie usług w postaci dostępu do Serwisu rozpoczyna się w oparciu o umowę („Umowa”) zawartą pomiędzy PwC a podmiotem zamierzającym korzystać z Serwisu („Użytkownik”).
 2. Do zawarcia Umowy dochodzi w momencie założenia przez Użytkownika konta w Serwisie i zaakceptowania Regulaminu.
 3. Założenie przez Użytkownika konta w Serwisie wymaga podania następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail.
 4. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 5. PwC zapewnia Użytkownikom dostęp do Serwisu codziennie przez całą dobę z wyjątkiem okresów wynikających z ograniczeń zależnych od operatorów sieci, z których korzysta Użytkownik lub PwC; okresów awarii, będących skutkiem działania siły wyższej (awaria sieci energetycznej, klęska żywiołowa itp.), okresów konserwacji sprzętu lub aktualizacji oprogramowania. PwC może także czasowo zawiesić dostęp do Serwisu bez podawania przyczyny. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu powinny być kierowane drogą elektroniczną na adres: pl_studio@pwc.com. Uwagi te zostaną rozpatrzone w kolejności ich zgłaszania.
 6. Dostęp do Serwisu możliwy jest za pośrednictwem sieci Internet (przewodowej lub bezprzewodowej) poprzez połączenie z serwerem www, o adresie https://studio.pwc.pl, będącym własnością PwC. Dostęp do Serwisu wymaga posiadania przez Użytkownika wyposażenia technicznego pozwalającego na dostęp do Internetu, w tym oprogramowania umożliwiającego czytanie plików PDF, mp3, flash. Zalecane jest korzystanie z przeglądarki Chrome wersja 70.0.3538.102 lub nowszej. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji Cookies. Wyłączenie obsługi Cookies zazwyczaj nie blokuje możliwości korzystania z usług, ale może w szczególnych przypadkach powodować utrudnienia w połączeniu z Serwisem. Serwis optymalizowany jest na rozdzielczość graficzną 1920 x 1080.
 7. Korzystanie z Serwisu wymaga również odpowiedniego zalogowania. Logowanie w Serwisie odbywa się przy pomocy unikalnego loginu i hasła. Po zalogowaniu konto dostępu do Serwisu jest aktywne przez 20 minut od otwarcia ostatniego dokumentu umieszczonego w Serwisie – po upływie tego czasu sesja wygasa i należy się ponownie zalogować.
 8. Jeden login upoważnia do korzystania z Serwisu z jednego stanowiska dostępu Użytkownika. Niemożliwe jest korzystanie z tego samego loginu w danej chwili na więcej niż jednym urządzeniu.
 9. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego loginu i hasła. W razie podejrzenia ujawnienia loginu lub hasła osobie trzeciej, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania PwC.
 10. Użytkownikowi nie wolno:
 11.  Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez PwC wszelkich informacji dostarczonych przez niego lub jakąkolwiek osobę fizyczną, która korzysta z jego konta w Serwisie. PwC podejmie odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby zachować poufność tych informacji. Informacje te mogą być łączone z informacjami innych stron w celu dostarczania raportów i usług innym stronom, o ile nie umożliwi to identyfikacji Użytkownika ani jakiejkolwiek osoby fizycznej. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie informacji, o których mowa w niniejszym ust.10, innym podmiotom z międzynarodowej sieci PwC.
 12. Użytkownik potwierdza, że wszelkie prawa, w tym wszystkie prawa własności intelektualnej (w tym oprogramowanie i treści dostarczane przez lub w Systemie), stanowią własność PwC lub jego licencjodawców.

 

Wróć do spisu treściIII. Rozwiązanie Umowy

 1. Każda ze stron Umowy upoważniona jest do jej wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy powinno być złożone poprzez pocztę elektroniczną na podany podczas rejestracji adres Użytkownika (gdy kierowane jest do Użytkownika) bądź na adres poczty elektronicznej PwC podany na stronie tytułowej Serwisu (gdy kierowane jest do PwC). Pomimo rozwiązania Umowy, PwC może dochodzić od Użytkownika swoich praw związanych z naruszeniem prawa, w tym prawa autorskiego, jak i z innych tytułów.

 

Wróć do spisu treści

 

IV. Ograniczenia

 1. Użytkownik nie może bez uprzedniej pisemnej zgody PwC, przenieść praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią.
 2. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać osobom trzecim hasła dostępu, o którym mowa w Rozdziale II pkt 6 Regulaminu.
 3. Użytkownik nie jest uprawniony do tłumaczenia, przystosowywania, zmian układu lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian, bądź też rozpowszechniania informacji z pobranej z Serwisu w jakikolwiek sposób, w tym umożliwiania dostępu do Serwisu jakimkolwiek osobom trzecim pod jakimkolwiek tytułem Użytkownik może sporządzać wydruki z Serwisu wyłącznie na swoje wewnętrzne potrzeby.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym lub wprowadzających w błąd, a także podejmowanie działań mogących wywołać́ zakłócenia lub uszkodzenia systemów informatycznych PwC.
 5. PwC nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Użytkownika z Usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub postanowieniami Regulaminu.
 6. W przypadku podejrzenia o naruszenie przez Użytkownika Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Usługodawca ma prawo zawiesić możliwość korzystania z Usług oraz podjąć działania wyjaśniające mające na celu wyjaśnienie wszystkich istotnych okoliczności dotyczących ewentualnego naruszenia. PwC zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług Użytkownikowi, którego działania uzna za szkodliwe lub który łamie którekolwiek z postanowień Regulaminu. Ponowienie świadczenia Usług jest uzależnione od decyzji PwC.


Wróć do spisu treści

 

V. Zastrzeżenie prawne

 1. Materiały zamieszczone w Serwisie przeznaczone są jedynie dla celów informacyjnych i nie mogą być traktowane jako wchodzące w zakres czynności doradztwa prawnego lub podatkowego określonego w ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz.U.2020.130 t.j.  z dnia  2020.01.28). W konsekwencji, PwC nie odpowiada za jakiekolwiek skutki decyzji, w tym ekonomicznych podejmowanych na podstawie informacji zawartych w Serwisie, a ponadto nie mają zastosowania zasady odpowiedzialności za szkodę określone w przepisach prawa, w tym w art. 43 ustawy o doradztwie podatkowym.
 2. Informacje zawarte w Serwisie stanowią jedynie wskazówki natury ogólnej. Poprzez umieszczenie informacji w Serwisie autorzy i redaktorzy nie świadczą usług doradztwa prawnego, doradztwa w zakresie rachunkowości czy podatków, ani żadnych innych podobnych usług. Przed podjęciem jakichkolwiek działań w oparciu o informacje zawarte w Serwisie PwC zaleca zasięgnięcie szczegółowej porady u kompetentnego specjalisty. Informacje zawarte w Serwisie nie powinny zastępować ww. porady.
 3. Ze świadczeniem usług drogą elektroniczną związane są następujące zagrożenia:
 4. PwC dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte w Serwisie pochodziły z wiarygodnych źródeł i same były wiarygodne. PwC nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w nich, ani za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Informacje zawarte w Serwisie przedstawione są bez jakiejkolwiek gwarancji kompletności, prawdziwości ani aktualności. Żadną gwarancją nie są też objęte rezultaty użycia tych informacji. PwC, związane z nią spółki, bądź inne podmioty instytucjonalne, jak również partnerzy, agenci czy pracownicy PwC nie będą w żadnych okolicznościach i wobec nikogo ponosić odpowiedzialności za decyzje lub działania podjęte w oparciu o informacje zawarte w Serwisie, ani za żadne szkody wynikłe z takich decyzji lub działań, nawet w wypadku otrzymania lub przekazywania ostrzeżeń o możliwości wystąpienia takich szkód.
 5. W odniesieniu do usług świadczonych odpłatnie, całkowita odpowiedzialność PwC za szkody wyrządzone Użytkownikowi w związku z Umową ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia z tytułu wykonanej usługi. W przypadku usług świadczonych nieodpłatnie, całkowita odpowiedzialność PwC za szkody wyrządzone Użytkownikowi w związku z Umową ograniczona jest do kwoty 10 000 PLN (dziesięć tysięcy złotych).

 

Wróć do spisu treści

 

VI. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

  1. Korzystanie z Serwisu wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (“RODO”).
  2. Wykonując obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy:
   1. Administratorem danych osobowych jest PwC.
   2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy poprzez adres e-mail: pl_privacy@pwc.com.
   3. Dane osobowe administrator  będzie przetwarzał w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

  Podstawa prawna

  Cel przetwarzania

  art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą

  Świadczenie usługi drogą elektroniczną - umożliwienie korzystania z serwisu PwC Studio, w tym sklepu internetowego

  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek prawny

   

  Obowiązek wynika z art. 8 ust. 3 i 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

  Rozpatrywanie złożonych reklamacji

  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnione interesy PwC

  1.     Przedstawianie informacji o firmie i zakresie usług PwC oraz podmiotów lub spółek należąca do światowej sieci firm PricewaterhouseCoopers, wymienionych pod linkiem https://www.pwc.pl/pl/o-nas/lista-spolek-pwc.html;

  2.     Marketing bezpośredni produktów i usług własnych oraz podmiotów lub spółek należąca do światowej sieci firm PricewaterhouseCoopers, wymienionych pod linkiem https://www.pwc.pl/pl/o-nas/lista-spolek-pwc.html, w tym poprzez wysyłkę informacji handlowych;

  Wyłącznie po wyrażeniu stosownej zgody na wysyłkę informacji handlowych.

  3.     Ustalenie, dochodzenie oraz obrona przed roszczeniami.

  1. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim z wyjątkiem następujących odbiorców:
   1. innym Firmom PwC tj. podmiotom powiązanym z administratorem w sieci firm PricewaterhouseCoopers. Informacje na temat lokalizacji Firm PwC są dostępne na stronie internetowej: https://www.pwc.com/gx/en/about/corporate-governance/legal-entities.html . Administrator może przekazać dane osobowe innym Firmom PwC w przypadku, gdy jest to niezbędne w celach administracyjnych lub do realizacji prawnie uzasadnionych interesów PwC, o których mowa w pkt 3;
   2. podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi lub dostarczające towary lub informacje w tym usługi IT, (np. przetwarzanie danych, zarządzanie zasobami), w zakresie w jakim ma to zastosowanie do działań związanych z prowadzeniem i utrzymaniem sklepu internetowego;
   3. podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa np. organy nadzoru, organy ścigania czy sądy.
  2. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego tj. Państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na podstawie:
   1. art. 45 ust. 1 RODO – decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony (w przypadku krajów, wobec których została wydana taka decyzja);
   2. art. 46 ust. 2 lit. c) RODO – standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską (w przypadku pozostałych państw).
  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez PwC przez czas świadczenia usługi. Po tym okresie administrator będzie przechowywał dane osobowe, jeżeli zobowiązany jest do tego na mocy przepisów prawa przez okres przewidziany w tych przepisach lub w celu realizacji uzasadnionych interesów przez okres przedawnienia roszczeń.
  4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą  przysługują następujące prawa:
   1. dostępu do danych osobowych, do sprostowania danych osobowych (aktualizacji), do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych oraz do sprzeciwu;
   2. do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  PwC zapewnia bezpieczny transfer danych oraz proces autoryzacji, które odbywają się zawsze za pomocą bezpiecznego protokołu SSL.

 

Wróć do spisu treści

 

VII. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Adres poczty elektronicznej służący do przesyłania zapytań i reklamacji to: pl_studio@pwc.com.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  • oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją);
  • opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 3. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone przez PwC nie później niż w ciągu 10 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania przez PwC informacji o powstałej nieprawidłowości, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 15 dni roboczych.

 

Wróć do spisu treści

 

VIII. Postanowienia końcowe

 1. PwC przysługuje prawo jednostronnej zmiany Regulaminu poprzez publikację jego zaktualizowanej treści w Serwisie na 14 dni przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. W odniesieniu do Użytkowników, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c. zmiana Regulaminu dopuszczalna jest wyłącznie z ważnych przyczyn, w szczególności gdy wynika to z ze zmiany przepisów lub zaprzestania świadczenia określonych usług przez PwC. W terminie 7 dni od ogłoszenia informacji o zmianie Regulaminu, Użytkownikowi przysługuje prawo jednostronnego rozwiązania Umowy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jak również inne właściwe przepisy prawa.

 

Wróć do na góre strony