* }

Polski Ład | Istotne zmiany w opodatkowaniu najmu prywatnego oraz rozliczanego w ramach działalności gospodarczej w roku 2022 i 2023

Nowelizacja zmieniająca przepisy podatkowe, funkcjonująca od 1 stycznia 2022 r. w ramach tzw. Polskiego Ładu 1.0 (ze zmianami, które weszły w życie 1 lipca 2022 r., tj. Polski Ład 2.0) dotyczy również zasad opodatkowania przychodów z najmu i dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny). Szereg istotnych zmian objętych Polskim Ładem przedstawiamy w poniższym artykule.

Planowane zmiany w uldze mieszkaniowej według Polskiego Ładu

Polski Ład przewiduje zmianę w uldze mieszkaniowej. W art. 21 ust. 30a ustawy PIT będzie zapisane, że wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe to również wydatki na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na zbywaną nieruchomość lub określone prawo majątkowe.

Polski Ład | Zwolnienie z PIT odpłatnego zbycia akcji i odroczenie opodatkowania akcji otrzymanych z programów motywacyjnych w Prostej Spółce Akcyjnej

Rządowy projekt ustawy z 26 lipca 2021 r. określanej jako Polski Ład, wprowadza szerokie zmiany w ustawach podatkowych i ubezpieczeniowych, które do 31 sierpnia będą przedmiotem konsultacji społecznych prowadzonych przez Ministerstwo Finansów. W projekcie przewidziano preferencyjne opodatkowanie podatkiem PIT akcjonariuszy spółek którzy nabyli akcje w pierwszej ofercie publicznej (IPO) lub otrzymali je w ramach programu motywacyjnego w Prostej spółce akcyjnej (PSA).

Zmiany w uldze abolicyjnej - objaśnienia podatkowe MF

Wejście w życie nowych przepisów ograniczających ulgę abolicyjną spowodowało, że od 1 stycznia 2021 r. polscy rezydenci podatkowi osiągający przychody w państwach, z którymi na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia zapłacą wyższy PIT.

Polski Ład | Ulga na powrót w PIT - podatkowa zachęta dla osób, które przeniosą swoją rezydencję podatkową do Polski

Przedstawiony przez rząd pod koniec lipca br. projekt zmian ustaw podatkowych i ubezpieczeniowych określany szeroko jako Polski Ład zapowiada m.in. wprowadzenie tzw. ulgi na powrót w podatku dochodowym od osób fizycznych. Ulga, według założeń rządzących, miałaby zachęcić osoby fizyczne mieszkające obecnie za granicą do powrotu do Polski. Do końca sierpnia Ministerstwo Finansów wyznaczyło termin na konsultacje społeczne i zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu.

Polski Ład | Rozliczanie przychodów z najmu prywatnego uzyskiwanych poza Polską

Opublikowany w dniu 26 lipca 2021 r. projekt nowelizacji ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT), który jest częścią programu Polski Ład zapowiada istotną zmianę zasad opodatkowania przychodów z najmu i dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny).

Polski Ład | Opodatkowanie najmu prywatnego - planowane zmiany od 2022

Opublikowany w dniu 26 lipca 2021 projekt nowelizacji ustaw podatkowych (w tym, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT), który jest częścią programu Polski Ład zapowiada między innymi istotną zmianę zasad opodatkowania przychodów z najmu i dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny).

Zmiany w 2021 w uldze abolicyjnej

Wejście w życie nowych przepisów ograniczających ulgę abolicyjną spowodowało, że od 1 stycznia 2021 r. polscy rezydenci podatkowi osiągający przychody w państwach, z którymi na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia zapłacą wyższy PIT.

Ulga mieszkaniowa 2021

Sprzedając prywatną nieruchomość w okresie 5-letnim, o którym mowa w ustawie o PIT, można skorzystać ze zwolnienia podatkowego, czyli tzw. ulgi mieszkaniowej. Dzięki zmianom w ustawie o PIT obowiązującym od 2019 podatnik ma na to 3  lata od końca roku podatkowego, w którym sprzedał nieruchomość.

Ulgi i odliczenia w PIT za 2020

Z uwagi na wyjątkowe okoliczności 2020 roku związane z pandemią COVID-19, ustawodawca oprócz dotychczas obowiązujących odliczeń podatkowych, takich jak ulga z tytułu wychowywania dzieci, odliczenie Internetu, odliczanie wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), ulga rehabilitacyjna czy odliczenie darowizn przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego, na cele kultu religijnego, czy darowizn realizowanych przez honorowych dawców krwi, przewidział nowe ulgi i zwolnienia, związane z COVID-19.

Podatek dla najbogatszych – danina solidarnościowa 2020

Do zapłaty daniny solidarnościowej zobowiązane są osoby fizyczne, których dochód przekroczył 1.000.000 zł. Podstawę obliczenia daniny solidarnościowej stanowi nadwyżka ponad 1 mln zł sumy dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie o PIT.

Ulga rehabilitacyjna za rok 2020

W rocznym rozliczeniu podatkowym za rok 2020 podatnik może korzystać z odliczenia od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne.

Ulga na IKZE 2020

W rozliczeniach podatku za rok 2020 odliczeniu od podstawy opodatkowania podlegają kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Kwota limitu IKZE wynosi w 2020 r. 6 272,40 zł.

Ulga dla młodych 2020/2021

Od 1 sierpnia 2019 r., zwolnione są z podatku PIT przychody osiągnięte przez podatnika do dnia jego 26. urodzin. Młodzi pracownicy w praktyce dostają więc większe wynagrodzenie „na rękę”, pracodawca nie musi bowiem odprowadzać od ich pensji zaliczek na podatek dochodowy.

Opodatkowanie najmu - zmiany od 2021

Bardzo dobre informacje dla przedsiębiorców i osób zarabiających na wynajmie nieruchomości. Ministerstwo Finansów wprowadziło zmiany w zasadach opodatkowania niektórych przychodów z działalności gospodarczej.

Ograniczenie ulgi abolicyjnej

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ograniczająca tzw. “ulgę abolicyjną”, została podpisana przez Prezydenta i obecnie czeka na publikację w Dzienniku Ustaw. W praktyce wprowadzone regulacje mogą przełożyć się na znaczny wzrost opodatkowania, dla osób wykonujących pracę poza Polską.