English

 

W rozliczeniach podatku za rok 2020 odliczeniu od podstawy opodatkowania podlegają kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Kwota limitu IKZE wynosi w 2020 r. 6 272,40 zł.

 

Kto korzysta z ulgi

Z odliczenia mogą skorzystać podatnicy rozliczający się:

  • na zasadach ogólnych według skali podatkowej (PIT-37 i PIT-36),
  • ryczałtem ewidencjonowanym (PIT-28), oraz
  • liniowo z zastosowaniem 19% podatku (PIT-36L).

 

Dowody

Odliczeniu podlega wyłącznie składka na IKZE opłacona w danym roku. Składka należna lecz niezapłacona nie upoważnia do doliczeń. Podstawą rozliczenia ulgi będą dowody wpłat na rzecz IKZE z roku 2020 wskazujące kto, komu ile i za co zapłacił. Dowód powinien również zawierać datę dokonania wpłaty, co pozwoli ustalić prawo do ulgi w danym roku. Brak dowodu uniemożliwia korzystanie z ulgi.


Limit odliczenia

Wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone. Kwota limitu IKZE wynosi w 2020 r. 6 272,40 zł.

Osoby, które wpłacą na IKZE kwotę pozwalającą na maksymalne odliczenie i które rozliczają swoje dochody na zasadach ogólnych według stawki 32%, zyskają w 2020 roku 2 007,17 zł.

Czy wspólne rozliczenie z małżonkiem upoważnia do ulgi z tytułu dwóch kont IKZE?

Każdy z współmałżonków posiadając konto IKZE, może dokonać odliczenia od podstawy opodatkowania kwot wpłat, nawet jeśli małżeństwo rozlicza się w wspólnie.


Komentarz PwC

Jeżeli wpłaty na IKZE zostały / zostaną dokonane jeszcze w tym roku, mogą one w istotny sposób wpłynąć na możliwość zmniejszenia podstawy obliczenia zobowiązania podatkowego i tym samym ograniczyć wysokość PIT za rok 2020.

Warto również zwrócić uwagę, iż w roku 2021 limit wpłat na IKZE dla „zwykłych” podatników wyniesie 6 310,80 zł. Jednakże od 2021 osoby prowadzące pozarolniczą działalność, w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych będą miały prawo do odrębnego limitu i w ich przypadku wysokość wpłat na IKZE pozwalających na maksymalne odliczenie wyniesie 9 466,20 zł. Zatem dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, a także twórców i artystów czy też wspólników jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej ta forma oszczędzania na emeryturę może okazać się bardziej interesująca.