English

 

W 2023 r. niezmiennie obowiązuje zwolnienie z opodatkowania wynagrodzeń osób do ukończenia 26 roku życia. Młodzi pracownicy w praktyce dostają więc większe wynagrodzenie „na rękę”, pracodawca nie musi bowiem odprowadzać od ich pensji zaliczek na podatek dochodowy.

Ulga, obowiązująca od 1 sierpnia 2019 roku, pierwotnie dotyczyła wyłącznie przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych (tj. stosunku służbowego, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy) oraz umów zlecenia. Przychody podlegające zwolnieniu nie mogły przekroczyć kwoty 85 528 zł.

W styczniu 2021 wprowadzono zmiany dotyczące ulgi dla młodych. Opublikowana w dniu 30 listopada 2020 r. ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw rozszerzyła ulgę na przychody z tytułu:

  • odbywania praktyki absolwenckiej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 1244);
  • odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Limit przychodów nie uległ zmianie.

Koszty uzyskania przychodu nie mogą być wyższe niż przychody podlegające opodatkowaniu. 

Nadwyżka ponad 85 528 zł podlega z kolei opodatkowaniu według skali podatkowej. Dla kwoty nadwyżki nieprzekraczającej 120 000 zł, zastosowanie znajdzie 12% stawka podatku. Oznacza to, że dochody osób objętych ulgą dla młodych będą efektywnie podlegały opodatkowaniu według stawki 32% po przekroczeniu kwoty 205 528 zł.  

Przychody uzyskane po dniu 26. urodzin nie korzystają z ulgi dla młodych, nawet jeśli dotyczą należności przysługujących na podstawie umów zawartych przed tym dniem lub z tytułu pracy wykonanej przed tym dniem.

Dodatkowo, dnia 27 grudnia 2022 r. zostały opublikowane objaśnienia Ministerstwa Finansów, które zawierają ogólne wyjaśnienia dotyczące zwolnienia zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT, zwanego „ulgą dla młodych”.

 

Kogo nie obejmuje zwolnienie z PIT w ramach ulgi dla młodych

Zwolnienie z opodatkowania PIT nie dotyczy:

  • prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą (samozatrudnionych), współpracujących na zasadach B2B;
  • zatrudnionych na umowy o dzieło;
  • pobierających wynagrodzenie z praw autorskich.

Warto również wspomnieć, że podatnik, który przekroczy limit zwolnionych z opodatkowania przychodów w ramach ulgi dla młodych będzie zobowiązany uregulować należny podatek od nadwyżki - podatek z tego tytułu wykazany zostanie w zeznaniu rocznym za dany rok podatkowy, za który składane jest zeznanie.

 

Ulga dla młodych a przychody osiągane za granicą

  1. Do podstawy opodatkowania nie wlicza się dochodów osiągniętych za granicą, do których ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją (np. dochody z Niemiec, Francji, Czech, Szwajcarii, Szwecji);
  2. Do podstawy opodatkowania wlicza się dochody osiągnięte za granicą, do których ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia, tzw. kredyt podatkowy (np. dochody z Wielkiej Brytanii, Austrii, Grecji czy Danii).

 

Komentarz PwC

Najkorzystniejsze formy zatrudnienia to umowy zlecenia zawierane np. ze studentami ze względu na dużą elastyczność korzystną dla zleceniodawców i zleceniobiorców. Oprócz zwolnienia z PIT w ramach ulgi dla młodych warto zwrócić uwagę na aspekty ZUS. Jak wynika z art. 6 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, osoby wykonujące m.in. umowę zlecenia nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli są uczniami szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat. Takie osoby nie podlegają również ubezpieczeniu zdrowotnemu (art. 69 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Zleceniodawca nie musi zgłaszać ich w ZUS ani też potrącać od kwoty wypłacanego im wynagrodzenia żadnych składek ubezpieczeniowych.