* }

Prawo do odliczenia VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi

Ustalenie zakresu prawa do odliczenia od wydatków ponoszonych na samochody służbowe jest od wielu lat kwestią problematyczną. Organy podatkowe często kwestionują stanowisko przedstawiane przez podatników, zarzucając im, że mają możliwość użytkowania auta również w celach innych niż działalność gospodarcza (np. w celach prywatnych). Dodatkowe trudności pojawiają się przed jednostkami samorządowymi, którym często narzucany jest obowiązek stosowania zarówno preproporcji, jak i 50% ograniczenia kwoty.

Zakup autobusów elektrycznych a odliczenie VAT

Gmina ma prawo do odliczenia podatku VAT od faktur dokumentujących wydatki na zakup autobusów elektrycznych i infrastruktury ładującej, które mają być wydzierżawione spółce wykonującej zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.

Gmina budując drogę na terenach inwestycyjnych działa zarówno w ramach władztwa publicznego, jak i działalności gospodarczej

Wydatki związane z budową drogi przez gminę są wykorzystywane zarówno do celów związanych z działalnością gospodarczą, polegających na sprzedaży działek, jak i do czynności związanych z władztwem publicznym, tj. nieodpłatnego udostępniania drogi. W związku z tym gmina ma prawo do częściowego odliczenia podatku VAT.

Przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. mogą stanowić przedmiot wniosku o interpretację indywidualną

O dopuszczalności wydania interpretacji indywidualnej decyduje to, czy przedmiotem wniosku są przepisy prawa podatkowego. Regulacje zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r., które mają swoją podstawę w art. 86 ust. 22 ustawy o VAT i określają sposób obliczenia prewspółczynnika wykorzystywanego przez jednostki samorządu terytorialnego, zaliczają się do przepisów prawa podatkowego. Tym samym mogą stanowić przedmiot wniosku o interpretację indywidualną.

Możliwość stosowania proporcji godzinowej przy częściowym odliczeniu przez gminę VAT od wydatków na infrastrukturę sportową

Proporcja odliczenia VAT oparta na kryterium liczby godzin wykorzystania obiektów sportowych do celów działalności opodatkowanej w liczbie godzin, w których są one wykorzystywane ogółem jest metodą najbardziej reprezentatywną i precyzyjnie odzwierciedlającą poziom faktycznego wykorzystania obiektów do danego rodzaju działalności.

Rejestr umów w sektorze publicznym

Z dniem 1 lipca 2022 r. obowiązywać zaczną przepisy ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Znowelizują one m.in. ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych rozszerzając ją o przepisy regulujące funkcjonowanie rejestru umów. Przedmiotowe zmiany w znacznej mierze dotkną samorządy.

Gmina może odliczyć VAT od wydatków na targowisko

W sytuacji, gdy przebudowa targowiska prowadzona jest przez jednostkę samorządu terytorialnego z zamiarem wykorzystania obiektu do czynności opodatkowanych (tj. udostępniania stanowisk targowych w zamian za opłatę rezerwacyjną), wówczas nie powinno budzić wątpliwości, że jednostka taka działa w charakterze podatnika VAT prowadzącego działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu VAT. Powyższe nie pozostaje w sprzeczności z tym, że prowadzenie targowiska jest czynnością, która służy do zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty gminnej i należy do zadań własnych gminy.

Wydatki uzupełniające związane z budową infrastruktury w mieście powinny być rozliczane zgodnie z art. 86 ust. 2a ustawy o VAT

Poniesione w ramach całościowej inwestycji przez działającą jako podatnik VAT jednostkę samorządu terytorialnego, wydatki na wykonanie infrastruktury, która nie służy bezpośrednio czynnościom opodatkowanym tej jednostki, lecz pozostaje w ścisłej korelacji z infrastrukturą służącą tym czynnościom, jako niezbędna do jej powstania i osiągnięcia kompleksowego celu tej inwestycji, powinny być w zakresie podatku naliczonego rozliczane na zasadach określonych w art. 86 ust. 2a ustawy VAT.

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości bez zgody gminy nie podlega opodatkowaniu VAT

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości nie stanowi zapłaty za świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT. W takiej sytuacji nie istnieje bowiem żaden (ani jawny, ani dorozumiany) stosunek umowny, w ramach którego spełniane są wzajemne świadczenia. Tym samym, rekompensata za bezprawne korzystanie z nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT.

Rowery miejskie a odliczenie VAT

W przypadku pobierania opłaty za wypożyczenie roweru miejskiego dopiero po przekroczeniu określonego bezpłatnego czasu użytkowania, podatnik nie może w całości odliczyć podatku naliczonego od wydatków poniesionych na projekt i musi zastosować odpowiednią proporcję - twierdzi organ interpretacyjny. Innego zdania są sądy administracyjne, które stoją na stanowisku, że taka usługa jest w całości wykonywana w ramach działalności gospodarczej i podlega podstawowej stawce VAT.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nie zawsze podlega VAT

Czynność przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów, ustanowionego przed 1 maja 2004 r., w prawo własności tych gruntów, dokonana na wniosek użytkownika wieczystego, nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu przepisów o VAT - potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 29 grudnia 2022 r., nr 0114-KDIP4-3.4012.736.2021.1.IG.

Gmina ma prawo do rozliczenia VAT od wydatków na budynek prewspółczynnikiem z zastosowaniem klucza powierzchniowego

Przedstawiona przez gminę metoda powierzchniowa obliczenia prewspółczynnika VAT, uwzględniająca udział procentowy powierzchni części budynku wykorzystywanej na cele działalności opodatkowanej, w stosunku do powierzchni całego budynku, jest adekwatna do rodzaju prowadzonych czynności, odzwierciedla zakres wykorzystania tego budynku w działalności mieszanej gminy i pozwala na odliczenie VAT od wydatków inwestycyjnych, poniesionych na modernizowane części wspólne budynku w odpowiedniej wysokości.

Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych w transakcjach między spółką komunalną a gminą

Brak obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych dotyczy spółek powiązanych z gminami wyłącznie kapitałowo. Jeżeli w relacji spółka - gmina występują także powiązania o charakterze osobowym, wówczas zwolnienie z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych nie znajdzie zastosowania. Taka sytuacja wystąpi m.in. w sytuacji łączenia przez jedną osobę funkcji kontrolnych i zarządczych w obu podmiotach dokonujących transakcji kontrolowanych przy przekroczeniu progów dokumentacyjnych.

Gmina organizując punkt szczepień nie jest podatnikiem VAT

Gmina, wykonując obowiązki związane z organizacją Punktu Szczepień Powszechnych, nie występuje w charakterze podatnika VAT. W związku z tym czynności polegające na organizacji Punktu i dostawie odpowiedniej infrastruktury nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Opodatkowanie VAT sprzedaży gruntu dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu

Sprzedaż prawa własności gruntu na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego nie stanowi dostawy towarów na gruncie przepisów o podatku od towarów i usług. Nie oznacza to jednak, że kwota otrzymana z tytułu sprzedaży tego prawa nie podlega opodatkowaniu VAT. Wynagrodzenie otrzymane z tytułu sprzedaży gruntu będzie bowiem podlegać opodatkowaniu jako pozostała do zapłaty część wynagrodzenia z tytułu ustanowienia użytkowania wieczystego (rozumianego jako dostawa towarów).

Opodatkowanie VAT dotacji na projekty OZE - pytanie prejudycjalne

W dniu 16 kwietnia 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał postanowienie o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytania prejudycjalnego dotyczącego opodatkowania VAT dotacji uzyskanych przez jednostkę samorządową na realizację projektu w zakresie odnawialnych źródeł energii.