Gmina korzystająca z usług doradztwa podatkowego i usług prawniczych ma prawo do odliczenia VAT naliczonego na podstawie faktur dokumentujących wynagrodzenie doradcy.

 

Stan faktyczny

Ze względu na realizowanie przez Gminę (dalej: Gmina) zróżnicowanych zadań generujących obowiązki prawno-podatkowe, m.in. rozliczenia podatku VAT, zawiera ona (lub może zawierać w przyszłości) umowy na świadczenie usług doradztwa w tym zakresie. W związku z tym Gmina wystąpiła do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących usługi doradztwa podatkowego i usługi prawnicze (dalej: usługi), wystawionych przez podmiot świadczący (dalej: Doradca). Gmina stoi na stanowisku, że takie prawo jej przysługuje.

Zdaniem Gminy co do zasady odliczeniu może podlegać wynagrodzenie Doradcy udokumentowane fakturami, obejmujące bieżące doradztwo oraz analizę różnych wydatków z zastosowaniem tzw. prewspółczynnika i współczynnika. Dodatkowo, w przypadku gdy usługi dotyczą pojedynczego działania / inwestycji Gminy, możliwe jest bezpośrednie przypisanie tego zakupu do określonego rodzaju działalności tj. odliczenie pełne lub brak odliczenia. Powyższe założenia, w ocenie Gminy, aktualne są również w przypadku umów przewidujących wynagrodzenie za sukces, uwarunkowane rezultatem pracy osiągniętym przez Doradcę. 

 

Stanowisko organu i uzasadnienie

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

Gmina, w ramach prowadzonej działalności, realizuje czynności opodatkowane VAT, zwolnione z VAT i niepodlegające VAT. W związku z tym w interpretacji podkreślono, że co do zasady usługi świadczone przez Doradcę, tj. bieżące doradztwo dotyczące całości działalności Gminy i obejmujące analizę różnych rodzajów ponoszonych wydatków, nie mogą zostać zakwalifikowane do jednego sektora, a co za tym idzie do jednego typu działalności Gminy. Tym samym należy przyjąć, że Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od ww. wydatków z zastosowaniem prewspółczynnika oraz współczynnika.

Zaznaczono również, że powyższe założenie nie będzie miało bezpośrednio zastosowania do wszystkich nabywanych przez Gminę usług. W sytuacji, kiedy doradztwo prawne lub podatkowe powiązane jest z określonym działaniem / poniesionym wydatkiem, należy każdorazowo dokonać analizy charakteru tego działania / przeznaczenia ponoszonego wydatku. Zakres prawa do odliczenia VAT w przypadku faktur dokumentujących usługi doradcze związane z pojedynczym wydatkiem lub inwestycją, jest determinowany zakresem prawa do odliczenia, jaki przysługuje Gminie z faktur dokumentujących ten wydatek.

Wskazane zasady są natomiast niezależne od metody rozliczeń ustalonych między Gminą a Doradcą. Będą zatem tożsame w sytuacji, kiedy strony ustaliły stały poziom wynagrodzenia i w przypadkach, kiedy kwota wynagrodzenia Doradcy uzależniona jest np. od wartości odzyskanego podatku (tzw. wynagrodzenie za sukces).

 

Komentarz

Przedstawiona ocena Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej jest spójna z wydanymi dotychczas interpretacjami Indywidualnymi, dotyczącymi prawa do odliczenia podatku naliczonego od usług doradczych w jednostkach samorządu terytorialnego. Stanowić to może wskazówkę dla podmiotów korzystających z doradztwa w podobnym zakresie. Podatnicy muszą mieć jednak na uwadze, że usługi doradcze to stale rosnący na popularności i rozległy obszar działalności, który dotyka coraz to nowych i zróżnicowanych dziedzin. Prawo do odliczenia podatku naliczonego od takiej usługi zależy głównie od jej charakteru, w związku z tym należy indywidualnie zweryfikować związek takiego wydatku z prowadzoną przez siebie działalnością i związanymi z nią czynnościami opodatkowanymi.