* }

TPR – szereg nowości w najnowszym wydaniu informatora Ministerstwa Finansów

22 grudnia 2023 r. Ministerstwo Finansów opublikowało najnowsze wydanie Informatora TPR, który zawiera pytania i odpowiedzi dotyczące zarówno nowej treści jak i zupełnie nowej formy raportowania cen transferowych w TPR. Znajdziemy tam szereg praktycznych wskazówek, co jest szczególnie ważne, ze względu na to, że czasu na złożenie TPR zostało coraz mniej, bo dla większości podatników wydłużony termin na złożenie TPR upływa z końcem stycznia.

Projekt dyrektywy cen transferowych – kolejny element rewolucji BEFIT przedstawiony przez Komisję Europejską

W dniu 12 września Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy harmonizującej regulacje w zakresie cen transferowych, która w swoich założeniach ma obowiązywać w państwach członkowskich od 1 stycznia 2026 roku. Dyrektywa ta, obok projektu wspólnego standardu kalkulacji podstawy opodatkowania dla międzynarodowych grup prowadzących działalność w UE, jest drugą częścią pakietu reform BEFIT (Business in Europe: Framework for Income Taxation).

Formularz TPR-C - zmiany dotyczące raportowania za 2022 r.

W trakcie 2023 roku podatnicy będą zobowiązani do wypełnienia obowiązków sprawozdawczych dotyczących transakcji wewnątrzgrupowych realizowanych w 2022 roku. W związku ze zbliżającymi się terminami sporządzania wymaganych dokumentów z obszaru cen transferowych, w niniejszym artykule prezentujemy zestawienie najważniejszych zmian obowiązujących począwszy od 2023 roku.

Warunki dokonania korekty cen transferowych

Korekty „in plus” oraz „in minus” związane z urealnieniem bazy kosztowej transakcji, wynikające przede wszystkim ze zmiany w zakresie świadczenia usługi, a nie wpływające na osiąganą rentowność nie powinny być traktowane jako korekty ceny transferowej na gruncie art. 11e Ustawy o CIT, lecz jako korekta dokonywana na zasadach ogólnych.

Przesunięcie terminów dotyczących cen transferowych - projekt ustawy

W dniu 4 kwietnia 2022 r. do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową. W ramach tego projektu nowelizowana ma zostać ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w tym m.in. przepis dotyczący terminu złożenia informacji o cenach transferowych.

Polski Ład | Nowe obowiązki dokumentacyjne dla rajów podatkowych

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wchodząca w życie z początkiem 2021 roku, zawiera zmiany w zakresie cen transferowych dotyczące m.in rozszerzonego obowiązku dokumentacyjnego co do transakcji z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli tak zwanymi podmiotami z rajów podatkowych.

Polski Ład | Zmiany w zakresie cen transferowych

26 lipca Ministerstwo Finansów (MF) opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, będący częścią Polskiego Ładu. W projekcie znalazły się między innymi nowe rozwiązania z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych (podatku CIT), jak również modyfikacje już istniejących mechanizmów. Planowane wejście w życie to 1 stycznia 2022.

Wytyczne OECD w zakresie wpływu pandemii COVID-19 na uprzednie porozumienia cenowe (APA)

W dniu 18 grudnia 2020 roku Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała nowe wytyczne w formie raportu „Guidance on the transfer pricing implications of the COVID-19 pandemic”. Raport powstał, aby omówić gwałtowne zmiany jakie miały miejsce w gospodarce w 2020 roku w wyniku pandemii COVID-19, a które istotnie wpłynęły na warunki transakcji wewnątrzgrupowych przedsiębiorstw Międzynarodowych.

Raportowanie TP-R za 2020 r. w zmienionej formie

Od stycznia 2021 obowiązuje nowe rozporządzenie w przedmiocie informacji o cenach transferowych.Rozporządzenie to nie przebudowuje w sposób gruntowny sposobu raportowania (jak to miało miejsce w przypadku odejścia od formularza CIT-TP na rzecz formularza TP-R od roku 2019), jednakże warto wspomnieć przynajmniej o kilku zmianach obowiązujących w stosunku do transakcji począwszy od roku 2020.

Złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych w przypadku udzielenia spółce nieodpłatnego poręczenia kredytu

W sytuacji udzielenia spółce przez jej większościowego akcjonariusza świadczenia nieodpłatnego w postaci poręczenia kredytu, organ podatkowy zaprzeczył możliwości złożenia przez osoby uprawnione oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych zgodnie z art. 11m ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT, wskazując, że to oświadczenie dotyczyłoby transakcji, która nie była zawarta na warunkach rynkowych. Niemniej jednak, w tej konkretnej sprawie należy dokonać interpretacji spornych przepisów z uwzględnieniem wykładni celowościowej i systemowej wewnętrznej.

Wyrównanie marży operacyjnej netto w swietle przepisów ustawy o CIT obowiązujących w 2018 r

W stanie prawnym obowiązującym w 2018 r. wyrównanie marży, stanowiące korektę dochodowości dokonywaną w ramach polityki cen transferowych, nie spełnia przesłanek określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, w szczególności nie ma związku z przychodem. Zgodnie z naturą korekty dochodowości nie jest ona opłatą z tytułu świadczonych usług przez dostawcę na rzecz dystrybutora. Przedmiotowe rozliczenie nie mieściło się w pojęciu ceny transakcyjnej w rozumieniu art. 3 pkt 10 Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym w 2018 r. A skoro tak, to korekta ta nie mogła być odniesiona do reguł wynikających z art. 11 ustawy o CIT.

Podcast | Korekty cen transferowych

Gość odcinka, Piotr Niewiadomski, dyrektor w zespole cen transferowych PwC wyjaśnia nowe przepisy dotyczące korekt w zakresie cen transferowych, w tym m.in. wymogi określone w art. 11e ustawy o CIT. (Podcast)

OECD przedstawiło projekt zmian zasad alokacji dochodu podatkowego przedsiębiorstw między krajami

W dniu 9 października 2019 r. OECD opublikowało propozycję dotyczącą „Jednolitego podejścia w ramach filaru pierwszego”. Celem publikacji jest zaproszenie członków Organizacji do udziału w konsultacjach społecznych, które w dalszej perspektywie czasu mogą znacznie wpłynąć na zmianę globalnych zasad dotyczących alokacji dochodu pomiędzy jurysdykcjami podatkowymi.

Nowy zakres lokalnej dokumentacji cen transferowych

W przepisach dotyczących cen transferowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r. nie zabrakło regulacji dotyczących zakresu lokalnej dokumentacji cen transferowych. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych elementów local file zawarto w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Ustawa o CIT 2019 – przepisy przejściowe

W związku z wprowadzeniem istotnych zmian przepisów w zakresie cen transferowych obowiązujących od 1 stycznia 2019 roku, przepisy przejściowe dają podatnikom możliwość zadecydowania, które regulacje zastosują przygotowując dokumentację za 2018 rok. Jednak nie dla każdego podmiotu nowe przepisy okażą się korzystniejsze, stąd podatnicy powinni dokładnie rozważyć wszelkie potencjalne konsekwencje swojego wyboru.

Ważne zmiany w zakresie korekt cen transferowych

Z dniem 1 stycznia 2019 roku weszły w życie nowe przepisy regulujące kwestie dotyczące korekty cen transferowych. Korekta cen transferowych dokonywana jest przez międzynarodowe bądź krajowe grupy kapitałowe i wynika z potrzeby wyrównania rentowności bądź korygowania cen transferowych przez jedną ze spółek z tej grupy. Ze względu na zmianę przepisów z zakresu cen transferowych spółki należące do grup kapitałowych zobowiązane są do spełnienia szeregu obowiązków w celu uznania dokonanej przez nich korekty za korektę cen transferowych.

Nowy obowiązek dokumentacyjny

Ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw ponownie zmieniono przepisy dotyczące cen transferowych. Wprowadzona nowelizacja zdecydowanie szerzej i bardziej precyzyjnie odnosi się do materii cen transferowych. Zmianom uległy między innymi przepisy regulujące obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych, jak również – regulacje dotyczące zawartości samej dokumentacji.

Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych

Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych jest dokumentem potwierdzającym przygotowanie przez obowiązany do tego podmiot dokumentacji, opisującej zawarte w roku podatkowym transakcje z podmiotami powiązanymi. Jest to obligatoryjny dokument dla wszystkich podatników, u których wystąpi obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, tzw. Local File.

Master File – REWOLUCJA CZY EWOLUCJA?

Master File to dokumentacja cen transferowych sporządzana na poziomie Grupy kapitałowej. Jej wprowadzenie do polskiego ustawodawstwa było efektem zmian przepisów o cenach transferowych w związku z poszerzeniem ich o wytyczne wypracowane przez OECD w ramach poczynań BEPS. Tym samym pierwsze dokumentacje Master File dotyczyły działalności Grup za 2017 rok. Teraz, wraz ze zmianami przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, Master File zyskuje nowy kształt. Czy jest to rewolucja, czy może tylko kosmetyczne zmiany?

Podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków, tzw. exit tax, z perspektywy cen transferowych

Z dniem 1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzająca do polskiego systemu podatkowego tzw. exit tax, czyli podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków. W szczególności przedmiotowy podatek powinien znaleźć się w centrum zainteresowania podatników planujących przeniesienie swojej rezydencji podatkowej bądź swoich aktywów za granicę.

Istotne zmiany w cenach transferowych

W dniu 16 lipca 2018 roku został opublikowany projekt zmian do przepisów o cenach transferowych. Zmiany, jeśli wejdą w życie, modyfikują obowiązki podatników dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi i dadzą nowe narzędzia urzędnikom kontrolującym takie transakcje. Celem zmian jest wzrost efektywności kontroli podatkowych oraz dalsze zwiększanie transparentności przy jednoczesnym ograniczeniu obowiązków w odniesieniu do usług o niskiej wartości dodanej. Proponowane zmiany wprowadzą też szereg rozwiązań, które do tej pory nie występowały w polskich przepisach.