Zagadnienie korekt cen transferowych jest jednym z kluczowych obszarów zainteresowania i wątpliwości podatników. W dniu 2 kwietnia 2020 roku ukazały się objaśnienia Ministra Finansów (MF) dotyczące korekt cen transferowych dokonywanych na podstawie art. 11e ustawy o CIT oraz art. 23q ustawy o PIT.

 

Objaśnienia odnoszą się w szczególności do definicji korekty cen transferowych, jej relacji względem zasady ceny rynkowej, a także warunków, które muszą być spełnione, aby możliwe było dokonanie korekty oraz konsekwencje ich niespełnienia.

Stanowisko MF zmieniało się po wprowadzenia przepisów o korektach cen transferowych do ustawy o CIT, dlatego też warto zapoznać się z najnowszą wersją objaśnień przed dokonaniem rozliczeń końcoworocznych w ramach grupy kapitałowej. Dokument jest dostępny na stronie MF: https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/wyjasnienia/objasnienia-podatkowe-dotyczace-korekty-cen-transferowych/

Równolegle, zwracamy też uwagę na wybrane interpretacje indywidualne dotyczące korekt cen transferowych. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził w nich wynikające wprost z przepisów warunki dokonywania korekt, zgodnie z którymi:

  • korekta „in plus” (zwiększa przychody lub zmniejsza koszty) wymaga spełnienia łącznie jedynie dwóch warunków z art. 11e Updop (pkt 1-2), tj. może być dokonana w odniesieniu do transakcji, w których od początku stosowano warunki rynkowe, a następnie nastąpiła zmiana istotnych okoliczności.
  • podczas gdy korekta „in minus” (zmniejsza przychody lub zwiększa koszty) wymaga spełnienia łącznie wszystkich warunków z art. 11e Updop (pkt 1-5), tj. dodatkowo wymagane jest również posiadanie oświadczenia kontrahenta o dokonaniu identycznej korekty i potwierdzenia jej w zeznaniu podatkowym za rok, którego dotyczy ta korekta. Korekty “in minus” nie można także dokonać w transakcjach z podmiotami zlokalizowanymi w rajach podatkowych.

W świetle opisywanych powyżej objaśnień MF dot. korekt cen transferowych, niespełnienie któregokolwiek z warunków może prowadzić do wniosku, że korekta stanowi ogólną korektę przychodów lub kosztów, a także rodzić ryzyko kwestionowania korekty “in minus” przez organy podatkowe.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących korekty cen transferowych służymy pomocą.

Wskazane powyżej stanowiska Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej pojawiają się między innymi w następujących interpretacjach indywidualnych:

  • z dnia 8 marca 2021 (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.514.2020.2.SG),
  • z dnia 17 grudnia 2020 (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.372.2020.3.BS),
  • z dnia 14 grudnia 2020 (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.416.2020.1.SG),
  • z dnia 3 grudnia 2020 (sygn. 0111-KDIB2-1.4010.316.2020.2.MK).