W dniu 18 grudnia 2020 roku Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała nowe wytyczne w formie raportu „Guidance on the transfer pricing implications of the COVID-19 pandemic”. Raport powstał, aby omówić gwałtowne zmiany jakie miały miejsce w gospodarce w 2020 roku w wyniku pandemii COVID-19, a które istotnie wpłynęły na warunki transakcji wewnątrzgrupowych przedsiębiorstw Międzynarodowych.

 

Jeden z rozdziałów nowych wytycznych OECD dotyczy uprzednich porozumień cenowych (APA). Rozdział opisuje wpływ pandemii COVID-19 na istniejące oraz negocjowane APA.

 

Istniejące APA

Zgodnie z nowymi wytycznymi OECD istniejące APA oraz ustalone w nich warunki powinny być przestrzegane i utrzymywane, chyba że wystąpił warunek prowadzący do unieważnienia lub zmiany istniejącej APA (np. naruszenie założeń krytycznych). Rozważając konsekwencjenaruszenia założeń krytycznych, organy podatkowe i podatnicy powinni wziąć pod uwagę:

  • warunki istniejącej APA,
  • wszelkie porozumienia pomiędzy odpowiednimi organami podatkowymi dotyczące sposobu postępowania w przypadku naruszeń, oraz
  • wszelkie mające zastosowanie przepisy prawa krajowego lub przepisy proceduralne.

Stąd, naruszeniezałożeń krytycznych istniejącej APA może mieć trzy potencjalne skutki, tj.:

  • korektę,
  • odwołanie (brak obowiązywania w okresie od momentu odwołania) lub
  • unieważnienie  (brak obowiązywania w całym okresie) APA.

Co więcej, w przypadku naruszenia co najmniej jednego z założeń krytycznych, podatnik powinien powiadomić odpowiednie organy podatkowe tak szybko, jak to tylko możliwe, zaraz po wystąpieniu zmiany lub po tym jak podatnik dowiedział się o zmianie. Podatnik powinien również zebrać i udostępnić organom podatkowym odpowiednie dokumenty przedstawiające zmianę i opisujące jej wpływ na istniejącą APA.

 

Negocjowane APA

W przypadku negocjowanych APA obejmujących swoim zakresem 2020 rok nowe wytyczne OECD zachęcają, aby strony negocjacji przyjęły elastyczne i oparte na współpracy podejście w celu ustalenia, w jaki sposób należałoby uwzględnić obecne warunki gospodarcze w negocjowanej APA. Przykładowo, negocjacjom może podlegać okres na jaki zostanie zawarta APA, stąd podatnik może negocjować APA na okresy krótsze niż 5 lat (np. jedna APA obejmująca okres pandemii COVID-19 oraz druga APA obejmująca późniejsze okresy) lub na maksymalny okres 5 lat (jedna APA obejmująca okres pandemii COVID-19 oraz późniejsze okresy, która zawierałaby dodatkowe informacje o wpływie pandemii COVID-19 również na poszczególne okresy). Co więcej, nowe wytyczne OECD podkreślają, że kluczowe w trakcie pandemii COVID-19 będzie wykorzystywanie różnych rozwiązań technologicznych zastępujących tradycyjne formy komunikacji między organami podatkowymi a podatnikami.

Na koniec, warto zwrócić uwagę, że Forum Cen Transferowych pracujące przy Ministerstwie Finansów jest również obecnie w trakcie przygotowywania wytycznych odnośnie wpływu pandemii COVID-19 na ceny transferowe i transakcje kontrolowane w Polsce. Zapraszamy do lektury kolejnych artykułów, w których poinformujemy o postępach i rezultatach tych prac.

Zarówno w przypadku istniejących, jak i negocjowanych APA możemy zaoferować nasze wsparcie w procesie negocjacji z organami podatkowymi.