Podstawa prawna

W dniu 11 lutego 2020 r. OECD wydała ostateczną wersję Wytycznych dotyczącą transakcji finansowych (będą one stanowiły nowy X rozdział Wytycznych w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych). Dokument porusza m.in. kwestie:

 • Klasyfikacji transakcji – ramy i istotne czynniki pozwalające na klasyfikację transakcji finansowych
 • Pożyczek wewnątrzgrupowych – rozgraniczenie perspektywy kredytobiorcy i kredytodawcy wraz z uwzględnieniem:
  • Ratingów kredytowych
  • Przynależności do grupy
  • Kowenantów
  • Gwarancji
  • Podejścia do ustalania cen
 • Cash pool – wskazanie potencjalnych struktur cash-pool, mechanizmów wynagradzania w transakcji oraz podkreślenie znaczenia istotnych ekonomicznie ryzyk
 • Transakcji hedgingowych – odniesienie do kwestii hedgingu zewnętrznego i naturalnego przy zarządzaniu ryzykiem grupy
 • Udzielanych gwarancji – wprowadzenie definicji gwarancji finansowych oraz wskazanie istotnych czynników biznesowych, a także określenie metody ustalania cen w tej transakcji
 • Ubezpieczenia wewnątrzgrupowe (captive insurance) – wskazanie powodów dla których można zastosować tę formę ograniczania ryzyka oraz poruszenie kwestii ryzyk istotnych ekonomicznie w tym zakresie

 

Znaczenie prawne

Dokument ten jest pierwszym wydanym przez OECD, który prezentuje przyjęte stanowisko odnośnie określenia i wyceny wewnątrzgrupowych transakcji finansowych. W związku z tym spółki muszą odnieść stosowaną wewnątrzgrupową politykę finansowania do nowych regulacji (które będą stanowić rozdział X Wytycznych OECD). Obszary, które najprawdopodobniej będą cieszyć się największym zainteresowaniem ze strony podatników i będą miały największy wpływ na warunki zawieranych transakcji obejmują: zastosowanie tzw. milczącej gwarancji, metodologię i narzędzia stosowane przy wyznaczaniu ratingu kredytowego, uzgodnienia kont z kosztami zewnętrznego finansowania, zastosowanie najbardziej odpowiednich warunków transakcji i określenie stóp procentowych (w tym stosowanie odpowiednich korekt).

 

Dlaczego warto dostosować polityki wewnątrzgrupowe do nowych Wytycznych już teraz?

Nowy rozdział będzie stanowił podstawę do określenia zasad ustalania cen transferowych w transakcjach finansowych przez organy krajowe (polskie organy konsekwentnie implementują brzmienie Wytycznych OECD do krajowego porządku prawnego oraz uwzględniają je w trakcie kontroli). Dlatego istotne jest, by spółki uwzględniły wpływ ogłoszonych regulacji na warunki zawieranych transakcji już teraz. W niektórych przypadkach Wytyczne wprowadzają znaczącą zmianę w stosunku do sposobu w jaki podatnicy podchodzą obecnie do cen transferowych w kwestiach transakcji finansowych, dlatego polityki wewnątrzgrupowe wymagają ponownej weryfikacji.

 

Jak możemy pomóc?

Najważniejszym, a zarazem pierwszym krokiem dla podatników będzie analiza ich dotychczasowej polityki cen transferowych pod kątem nowych regulacji zawartych w Wytycznych OECD. Nasza współpraca będzie miała na celu przeprowadzenie oceny istniejących zasad dokonywania rozliczeń wewnątrzgrupowych pod kątem ryzyka związanego z wejściem w życie nowych regulacji oraz wskazanie obszarów, które wymagają natychmiastowej korekty, wraz z zaleceniami co do potencjalnych opcji dostosowania istniejącego podejścia.

 

Poznaj nasze usługi w zakresie cen transferowych