Od 2019 r. na polskich podatników dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi nałożone zostały nowe obowiązki, które będą wymagały od nich podjęcia dodatkowych działań przy zamknięciu roku podatkowego:

  1. Członkowie Zarządu będą zobowiązani oświadczyć na piśmie wobec organów podatkowych (w formie tzw. „Oświadczenia TP”), że wszystkie transakcje opisane w dokumentacji podatkowej są zgodne z warunkami rynkowymi, co jest rozszerzeniem dotychczasowego oświadczenia o samym sporządzeniu dokumentacji podatkowej; oraz
  2. Podatnicy będą zobowiązani przekazać dane finansowe dotyczące transakcji wewnątrzgrupowych i analizy rentowności do organów podatkowych w nowym formularzu TP-R.

Oświadczenie TP jest dokumentem potwierdzającym przygotowanie przez obowiązany do tego podmiot dokumentacji podatkowej, opisującej zawarte w danym roku transakcje z podmiotami powiązanymi. Jest to obligatoryjny dokument dla wszystkich podatników, u których wystąpi obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, tzw. Local File.

Przepisy ustawy CIT obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. rozszerzają zakres obowiązkowego oświadczenia o potwierdzenie, iż ceny transferowe w ramach transakcji objętych dokumentacją zostały ustalone na warunkach rynkowych (oprócz samej deklaracji, iż dokumentacja faktycznie została sporządzona zgodnie z polskimi wymogami), co może kreować ryzyko odpowiedzialności osób podpisujących oświadczenie w sytuacji, gdy Oświadczenie TP zostanie złożone bez uprzedniej weryfikacji lub będzie niezgodne z rzeczywistością. Oświadczenie będzie podpisywane przez kierownika jednostki, tj. co do zasady, członka zarządu lub innego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy – wszystkich członków tego organu. Złożenie oświadczenia przez pełnomocnika jest niedopuszczalne.

Formularz TP-R (zastępujący dotychczasowe formularze CIT-TP i PIT-TP) wymaga przekazania informacji finansowych, które do tej pory nie były raportowane w tak szczegółowy sposób. Informacje te obejmują przede wszystkim wartości wskaźników finansowych podatnika stosowanych do ustalania cen transferowych przez podatnika i/lub jego kontrahentów (w zależności od tego, która strona transakcji jest stroną badaną), a także wyniki właściwego dla danej transakcji studium porównawczego. Dane te posłużą organom podatkowym do weryfikacji czy warunki stosowane w poszczególnych transakcjach realizowanych z podmiotami powiązanymi są zgodne z warunkami rynkowymi, np. poprzez sprawdzenie czy rzeczywiste wyniki mieszczą się w przedziale rynkowym oszacowanym w ramach studium porównawczego.

Jakakolwiek niezgodność pomiędzy warunkami stosowanymi w transakcjach z podmiotami powiązanymi a warunkami rynkowymi będzie musiała zostać ujawniona organom podatkowym w formularzu TP-R, a następnie uzasadniona.

Rekomendowane działania

W związku z nowymi obowiązkami, podatnicy powinni przeprowadzić weryfikację warunków transakcji wewnątrzgrupowych w celu potwierdzenia ich rynkowego charakteru lub zidentyfikowania ryzyk w zakresie cen transferowych, a następnie ograniczenia ich poprzez przeprowadzenie odpowiednich korekt. Pozwoli to ograniczyć ryzyko odpowiedzialności karnej skarbowej członków zarządu podpisujących Oświadczenie TP.

Termin na złożenie formularza TP-R oraz Oświadczenia TP przypada na koniec dziewiątego miesiąca po zakończeniu danego roku podatkowego. Niemniej jednak, rekomendowane jest przeprowadzenie weryfikacji wyniku finansowego w poszczególnych transakcjach z wyprzedzeniem, aby ułatwić dokonywanie ewentualnych korekt w przypadku zidentyfikowania odchyleń od warunków rynkowych.

W związku z tym, rekomendowane jest zakończenie weryfikacji nie później niż przed złożeniem deklaracji podatkowej za rok 2019, a tam, gdzie to możliwe – nawet przed zakończeniem roku podatkowego.

Oferujemy wsparcie w przeprowadzeniu weryfikacji metod ustalania cen transferowych stosowanych w transakcjach wewnątrzgrupowych. Po zakończonej weryfikacji, możemy pomóc w potwierdzeniu argumentów podatnika przemawiających za rynkowym charakterem rozliczeń lub zarekomendować przeprowadzenie odpowiednich korekt w zakresie tych transakcji w celu dostosowania ich do zasady ceny rynkowej.