Zgodnie z postanowieniami ustawy, koszty za lata 2019 i 2018 mogą zostać zaliczone do KUP przez podatników, którzy złożą wnioski o APA do końca roku 2019 i uzyskają pozytywną decyzję.

Piotr Wiewiórka, Partner
Senat przyjął ustawę o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych. Ustawa ta porządkuje przepisy proceduralne wydawania decyzji o zawarciu uprzedniego porozumienia cenowego („APA”) oraz reguluje nową procedurę w zakresie podwójnego opodatkowania.

Uprzednie porozumienia cenowe („APA”, ang. Advance Pricing Agreement) są efektywnym narzędziem umożliwiającym ograniczanie ryzyka zakwestionowania przez organy podatkowe prawidłowości stosowanej przez podatnika metody ustalenia wynagrodzenia w transakcjach wewnątrzgrupowych.

Procedura wzajemnego porozumiewania się (Mutual Agreement Procedure – „MAP”) umożliwia wyeliminowanie podwójnego opodatkowania na podstawie zawartych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zaliczenie kosztów niektórych usług i licencji wewnątrzgrupowych do kosztów uzyskania przychodu

Nowa ustawa rozwiązuje dotychczas problematyczną kwestię zaliczenia kosztów niektórych usług wewnątrzgrupowych oraz wewnątrzgrupowych płatności licencyjnych do kosztów uzyskania przychodów („KUP”).

Zgodnie z postanowieniami ustawy, koszty za lata 2019 i 2018 mogą zostać zaliczone do KUP przez podatników, którzy złożą wnioski o APA do końca roku 2019 i uzyskają pozytywną decyzję.

APA – zmiany

Uchwalona ustawa doprecyzowuje dotychczasowy tryb postępowania mającego na celu wydanie decyzji o APA.

Ustawa przewiduje (dotychczas nieistniejącą) możliwość wystąpienia z wnioskiem o wydanie APA:

  • przez zagranicznego inwestora, który dopiero planuje rozpoczęcie działalności w Polsce;
  • dla transakcji objętych kontrolą lub postępowaniem podatkowym lub sądowo administracyjnym za okres wcześniejszy niż dwa lata podatkowe poprzedzające rok złożenia wniosku o APA.

Wprowadza również zmianę zasad weryfikacji stosowania się przez podatników do postanowień wydanych decyzji. Zgodnie z nowymi przepisami weryfikacja ma być dokonywana w trybie czynności sprawdzających.  

Nowa procedura MAP

W zakresie podwójnego opodatkowania ustawa wprowadza nową procedurę MAP, która jest wynikiem implementacji Dyrektywy Rady (UE) 2017/1852 w sprawie mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej.

Procedura ta ma na celu ochronę podatnika, prowadzącego działalność w dwóch lub większej liczbie krajów członkowskich, przed potencjalnymi skutkami wynikającymi z problemu podwójnego opodatkowania.

Ustawa wprowadza zasady na jakich odbywać się będzie przyjmowanie i rozpatrywania wniosków inicjujących procedurę wzajemnego porozumiewania i ich przeprowadzenie.