Podpisana przez prezydenta 5 listopada 2019 r. ustawa umożliwi niektórym podatnikom zawieranie umów o współdziałanie z Szefem KAS. Ustawa czeka obecnie na przyjęcie przez Senat. Być może już od lipca 2020 r. podatnicy, których przychód w poprzednim roku podatkowym przekroczył 50 mln euro będą mogli złożyć wniosek o zawarcie z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej umowy o współdziałanie.

Umowa o współdziałanie z Szefem KAS w praktyce

W założeniach umowa o współdziałanie ma służyć zapewnieniu przestrzegania przez podatnika prawa podatkowego w warunkach przejrzystości podejmowanych działań oraz wzajemnego zaufania między organem podatkowym a podatnikiem. Przedsiębiorca będący stroną umowy o współdziałanie będzie miał możliwość uzgadniania z Szefem KAS istotnych kwestii związanych z jego rozliczeniami podatkowymi. Takie uzgodnienia mogą dotyczyć m. in. interpretacji przepisów podatkowych, zasad ustalania cen transferowych, braku zasadności stosowania ogólnej klauzuli obejścia prawa podatkowego lub wysokości zaliczek na podatek dochodowy. Umowa o współdziałanie może zapewnić podatnikowi korzyści m. in. w postaci: obniżenia (o połowę) opłat za wniosek o zawarcie uprzedniego porozumienia cenowego oraz wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej a także zmniejszenia (a w niektórych sytuacjach nawet braku) odsetek od zaległości podatkowych. Umowa o współdziałanie może też zabezpieczyć przedsiębiorcę przed dodatkowym zobowiązaniem podatkowym oraz przed kontrolą podatkową. Kontrolę celno-skarbową podatnika będącego stroną umowy o współdziałanie będzie mógł przeprowadzić wyłącznie Szef KAS.

Jak zawrzeć umowę o współdziałanie?

Przedsiębiorca zainteresowany zawarciem umowy o współdziałanie będzie musiał spełnić dodatkowe warunki (np. wprowadzić w firmie ramy wewnętrznego nadzoru podatkowego).

Zawierając umowę podatnik zobowiąże się do dobrowolnego i prawidłowego wykonywania obowiązków oraz zgłaszania wszystkich zagadnień podatkowych, które mogą budzić kontrowersje.

Zawarcie takiej umowy będzie poprzedzone audytem przeprowadzonym przez Szefa KAS.

Dlaczego już teraz warto rozważyć zawarcie umowy z KAS?

Umowa o współdziałanie może zapewnić podatnikowi pewne korzyści.

Po pierwsze, może być ona szansą na zminimalizowanie ryzyka podatkowego w firmie,
Po drugie, jej zawarcie może umożliwić przedsiębiorcy podjęcie konstruktywnego, merytorycznego dialogu z organami podatkowymi w relacji opartej na wzajemnym zaufaniu.

Przygotowanie podatnika do zawarcia umowy o współdziałanie, czyli m. in. przygotowanie do audytu wstępnego, wprowadzenie lub zweryfikowanie ram wewnętrznego nadzoru podatkowego, może wymagać czasu. Warto zatem już teraz zastanowić się nad podjęciem działań w tym kierunku.