Przedmiotem wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej była czynność przejęcia przez spółkę dominującą, posiadającą nierozliczone straty z lat ubiegłych, jej spółek zależnych. Miało to doprowadzić do skoncentrowania całości prowadzonej działalności biznesowej w jednym podmiocie.

Na skutek połączenia spółka przejmująca uzyskiwała możliwość rozliczenia straty z lat ubiegłych w kwocie wyższej aniżeli kwota, która mogłaby być rozliczona, gdyby do planowanego połączenia nie doszło. Przedmiotowa korzyść podatkowa została określona przez wnioskodawców na kwotę ok. 35 mln złotych.