* }

Rzecznik Generalny TSUE - 5 razy tak dla MDR (DAC6)

Rzecznik Generalny Nicholas Emiliou przedstawił 29 lutego 2024 r. opinię w sprawie C-623/22 z wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożonego przez belgijski trybunał konstytucyjny. W odniesieniu do wszystkich pięciu pytań zadanych przez ten trybunał Rzecznik Generalny nie dopatrzył się niezgodności przepisów dyrektywy Rady (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r. (DAC6) z prawem unijnym

Terminy raportowania MDR odwieszone

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia mocą którego z dniem 1 lipca 2023 r. odwołuje się stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Jedną z konsekwencji tego stanu rzeczy będzie rozpoczęcie biegu (lub odwieszenie) dotychczas zawieszonych (lub przedłużonych) terminów raportowania tzw. schematów podatkowych krajowych.

Niektóre terminy MDR upłyną później, ale odwieszenie “krajowego” raportowania coraz bliżej

Zgodnie z zapowiedziami, Ministerstwo Finansów wydało rozporządzenie przedłużające do 30 czerwca 2023 r. termin na złożenie przez podatników zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w 2022 r. Rozporządzenie w tym zakresie  opublikowano 21 marca 2023 r. i weszło w życie w dniu następującym po dniu jego ogłoszenia (22 marca 2023 r.).

Transakcje z Rosją - od wczoraj to schemat podatkowy

14 lutego 2023 r. ministrowie gospodarki i finansów państw członkowskich UE zdecydowali w ramach ECOFIN o wpisaniu Federacji Rosyjskiej do unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej (tzw. rajów podatkowych). Będzie to wiązało się z szeregiem konsekwencji na gruncie podatków. Jedną z najbardziej doniosłych z nich będzie konieczność identyfikacji schematów podatkowych transgranicznych dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi z Rosji.

Projekt dyrektywy DAC8. Nowe obowiązki sprawozdawcze w zakresie kryptoaktywów

Komisja Europejska zaproponowała kolejne zmiany w dyrektywie 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania („DAC8”). Na gruncie nowych regulacji podmioty świadczące usługi pośrednictwa w zakresie kryptoaktywów będą zobowiązane do gromadzenia, weryfikacji i raportowania informacji na temat swoich klientów oraz zawieranych przez nich transakcji.

TSUE wypowiedział się o MDR na wniosek belgijskiego sądu

Wyrokiem z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie Orde van Vlaamse Balies i in. (sygn. C-694/20) Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł nieważność przepisu wprowadzonego tzw. dyrektywą DAC6 w zakresie, w jakim nakładał on na objętego tajemnicą zawodową adwokata, działającego jako pośrednik w rozumieniu dyrektywy, obowiązek bezzwłocznego powiadomienia każdego innego pośrednika (który nie jest jego klientem) o ciążących na nim obowiązkach w zakresie raportowania schematów podatkowych.

Raportowanie operatorów platform cyfrowych także poza UE

9 listopada 2022 r. Polska podpisała wielostronne porozumienie w sprawie automatycznej wymiany informacji o dochodach uzyskanych za pośrednictwem platform cyfrowych (ang. the Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Information on Income Derived through Digital Platforms, “DPI MCAA”). W efekcie, informacje przekazywane przez operatorów platform cyfrowych będą podlegać wymianie nie tylko między państwami Unii Europejskiej.

Nowe obowiązki sprawozdawcze coraz bliżej - Ministerstwo Finansów przedstawiło założenia implementacji Dyrektywy DAC7

11 lipca 2022 r. Ministerstwo Finansów przedstawiło założenia krajowych regulacji implementujących postanowienia Dyrektywy DAC7. Prekonsultacje potrwają do 24 lipca. Projektowane przepisy mają na celu wdrożenie unijnych ram sprawozdawczości dotyczących dochodów uzyskiwanych za pośrednictwem platform cyfrowych. MF zakłada wprowadzenie mechanizmów kontrolnych i wysokich kar za niedopełnienie obowiązków wynikających z tych regulacji.

DAC7 czyli Nowy MDR od 2023 r.

Do końca 2022 r. Polska będzie zobowiązana do wdrożenia tzw. Dyrektywy DAC7, wprowadzającej nowe obowiązki w zakresie wymiany i przekazywania informacji o rozliczeniach podatkowych. Nowa regulacja nałoży obowiązki raportowe na operatorów platform cyfrowych, za pośrednictwem których oferowane są towary i usługi. Raportowaniu będą podlegały dochody osiągnięte przez sprzedawców towarów i usług za pośrednictwem takich platform.

MF po raz kolejny zaktualizowało odpowiedzi na pytania dotyczące MDR. Opublikowało też najnowsze statystyki

W dniu 11 kwietnia 2022 r. Ministerstwo Finansów ponownie zaktualizowało treść pytań i odpowiedzi w zakresie interpretacji przepisów o raportowaniu schematów podatkowych (MDR). Niektóre poglądy Ministerstwa mogą budzić wątpliwości na gruncie interpretacji przepisów Ordynacji podatkowej. Więcej wiemy też o statystykach MDR.

MF zmienia stanowisko w zakresie uzupełnień MDR

W dniu 26 sierpnia 2021 r. Ministerstwo Finansów zmieniło treść jednej z odpowiedzi na pytania w zakresie interpretacji przepisów o raportowaniu schematów podatkowych (MDR). Zmiana stanowiska MF będzie miała doniosłe znaczenie dla praktyki raportowania schematów podatkowych. MF przestał akceptować dokonywanie przez raportujących „korekt” błędnie złożonych raportów w drodze ich uzupełnienia.

NSA: tak dla interpretacji indywidualnych w zakresie MDR

W wyroku z 28 stycznia 2021 r. (sygn. I FSK 1703/20) Naczelny Sąd Administracyjny po raz pierwszy odniósł się w wyroku do problematyki wydawania interpretacji indywidualnych w odniesieniu do przepisów MDR. NSA stwierdził, że obowiązki prawno-podatkowe związane z obowiązkiem raportowania schematów podatkowych, objęte są zakresem postępowania interpretacyjnego na podstawie art. 14b i nast. Ordynacji podatkowej.

MF po raz kolejny zaktualizowało odpowiedzi na pytania dotyczące MDR

W dniu 29 stycznia 2021 r. Ministerstwo Finansów opublikowało odpowiedź na kolejne pytania w zakresie interpretacji przepisów o raportowaniu schematów podatkowych (MDR). Ministerstwo Finansów odniosło się do tego, czy banki pełniące rolę wspomagającego mają obowiązek pozyskiwania dodatkowego oświadczenia dotyczącego spełnienia przez klienta kryterium kwalifikowanego korzystającego.

Dyrektor KIS odpowie w końcu na wątpliwości dotyczące MDR?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej konsekwentnie odmawia wszczynania postępowań w przedmiocie wydania interpretacji indywidualnych dotyczących przepisów o raportowaniu schematów podatkowych (MDR). Początkowo takie podejście było akceptowane przez sądy administracyjne. Ostatnio jednak coraz więcej sądów staje po stronie podatników uznając, że przepisy o MDR także mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnych.

Podcast | Raportowanie schematów podatkowych (MDR)

Od 1 stycznia 2019 niektóre podmioty zobowiązane są do przekazywania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych (MDR - Mandatory Disclosure Rules). Eksperci PwC Paweł Stec i Maciej Nowicki omawiają podstawowe pojęcia związane z tymi regulacjami. (Podcast)

Pierwsze posiedzenie Forum MDR już za nami

Wczoraj (21 października 2019 r.) odbyło się pierwsze posiedzenie, zorganizowanego przez Ministerstwo Finansów, Forum MDR. Zgodnie z deklaracjami Ministerstwa celem Forum ma być dyskusja nad kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi MDR w celu wsparcia opracowania takich rozwiązań w zakresie informowania o schematach podatkowych, które będą uwzględniać zarówno interes finansów publicznych, jak również będą akceptowane przez uczestników rynku i skuteczne w praktyce gospodarczej.

Wypłata dywidendy na rzecz nierezydenta powyżej 25 milionów obowiązkowa do zaraportowania tylko raz w roku

Obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. zmienione przepisy Ordynacji podatkowej wprowadziły obowiązkowe raportowanie tzw. schematów podatkowych (MDR). Zgodnie z regulacją przewidzianą w art. 86a § 1 pkt 1 lit. c Ordynacji Podatkowej, inna cecha szczególna jest spełniona, jeżeli dochody (przychody) nierezydenta, wynikające lub oczekiwane w związku z wykonaniem uzgodnienia, przekraczają łącznie w trakcie roku kalendarzowego kwotę 25 000 000 zł.

Planowane zmiany przepisów dotyczących raportowania schematów podatkowych

W dniu 23 sierpnia 2019 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji dnia został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw. Projektowana ustawa dopełnia transpozycję dyrektywy MDR 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r. w zakresie m.in. retrospektywnego raportowania MDR przez wspomagających oraz uzupełnienia listy terytoriów lub krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową o unijny wykaz jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych.

Projekt nowelizacji przepisów o MDR

W dniu 23 sierpnia 2019 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustaw o CIT, wymianie informacji z innymi państwami, a także niektórych innych ustaw. Nowelizacja przepisów przewiduje m.in. zmiany w zakresie raportowania schematów podatkowych.

Dyrektywa DAC6 w 90 sekund

Projekt objaśnień w sprawie informacji o schematach podatkowych (MDR) – obowiązek posiadania procedury wewnętrznej

21 grudnia 2018 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt objaśnień („Projekt objaśnień”) do przepisów dotyczących wprowadzenia do polskiego porządku prawnego obowiązku przekazywania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych. Z Projektu objaśnień wynika, że obowiązek posiadania tzw. wewnętrznej procedury będzie ciążył nie tylko na spółkach doradztwa podatkowego.