English

 

W dniu 13 lutego opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy transponuje przepisy dyrektywy Rady (UE) 2021/514 z dnia 22 marca 2021 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania ("DAC7").

 

Jest to kolejny projekt w tym zakresie. W poprzedniej kadencji parlamentu nie doszło do uchwalenia ustawy, która miała za cel implementację DAC7.

Projektowane przepisy nakładają szereg nowych obowiązków na operatorów platform, tj. podmioty, które zawierają umowy ze sprzedawcami w celu udostępnienia im platformy lub jej części. Zgodnie z opublikowanym projektem, operatorzy platform będą zobowiązani w szczególności do:

 • przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o sprzedawcach podlegających raportowaniu oraz
 • przestrzegania określonych procedur należytej staranności (procedury te dotyczą m.in. ustalenia statusu sprzedawców, ich rezydencji oraz wiarygodności uzyskanych informacji), również w przypadku sprzedawców, którzy byli zarejestrowani na platformie na dzień 1 lipca 2024 r.

Raportowaniu do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej podlegać mają informacje dotyczące następujących aktywności (“stosownych czynności”):

 • udostępnianie nieruchomości, udziału w nieruchomościach lub ich części, w tym pomieszczeń przynależnych,
 • usługi świadczone osobiście obejmujące pracę w zadaniowym lub czasowym systemie czasu pracy przez osobę fizyczną działającą na rzecz lub w imieniu podmiotu wykonywaną za pośrednictwem platformy na żądanie użytkownika online lub fizycznie offline po umożliwieniu jej wykonania za pośrednictwem platformy,
 • sprzedaż towarów,
 • udostępnienie środka transportu.

Zgodnie z projektem, informacje przekazywane do organu podatkowego obejmować mają m.in. dane indywidualizujące sprzedawców (np. firmę, NIP, numer identyfikacyjny VAT) oraz:

 • identyfikator rachunku finansowego sprzedawcy (jeżeli jest on dostępny dla raportującego operatora platformy),
 • państwo uczestniczące rezydencji sprzedawcy podlegającego raportowaniu, 
 • kwotę łącznego wynagrodzenia wypłaconego lub uznanego w każdym kwartale okresu sprawozdawczego oraz liczbę stosownych czynności, z tytułu których wynagrodzenie to zostało wypłacone lub uznane, 
 • składki, prowizje lub podatki zatrzymane lub pobrane przez raportującego operatora platformy w każdym kwartale okresu sprawozdawczego.

W przypadku, gdy sprzedawca wykonuje czynności dotyczące udostępnienia nieruchomości, informacja o sprzedawcach powinna zawierać dodatkowo m.in. adres każdej grupy obiektów, numery ksiąg wieczystych wszystkich nieruchomości należących do grupy obiektów oraz liczbę dni, przez które każda grupa obiektów była udostępniania w okresie sprawozdawczym.

 

Sankcje

W przypadku m.in.:

 • braku przekazania Szefowi KAS informacji o sprzedawcach (chyba, że operator dokonałby stosownych wezwań oraz zastosowania środków wobec sprzedawcy), 
 • stosowania zasad i procedur należytej staranności, w tym gromadzenia dokumentacji, 
 • usunięcia w terminie nieprawidłowości wskazanych w wyniku kontroli,

operator platformy będzie podlegał karze pieniężnej, która może wynieść nawet 1 000 000 zł.

Jednocześnie projekt przewiduje, że osoby działające w imieniu lub interesie raportującego operatora platformy, które nie dopełnią obowiązku:

 • stosowania zasad i procedur należytej staranności, w tym gromadzenia wymaganej dokumentacji oraz przekazania Szefowi KAS informacji o sprzedawcach,
 • jednorazowej rejestracji w wybranym państwie członkowskim,
 • usunięcia w terminie nieprawidłowości wskazanych w wyniku kontroli,

podlegać będą karze grzywny do 180 stawek dziennych. Zatem maksymalna grzywna może wynieść ponad 10 mln zł.

W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlegać będzie karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

W przypadku operatorów spoza UE, możliwe będzie także cofnięcie nadania indywidualnego numeru platformy. Ponowne nadanie takiego numeru będzie wymagało złożenia kaucji gwarancyjnej w wysokości 1 000 000 zł.

 

Wejście w życie

Nowe przepisy znajdą zastosowanie do podmiotów, który w dowolnym momencie w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. spełniał warunki uznania go za

raportującego operatora platformy.  Przy czym taki raportujący operator platformy dokonuje:

 • do dnia 31 grudnia 2024 r. procedur należytej staranności – w przypadku sprzedawców, którzy w tym okresie byli zarejestrowani na platformie;
 • do dnia 31 stycznia 2025 r. procedur sprawozdawczych – w przypadku czynności, których wykonanie umożliwił w tym okresie sprzedawcom podlegającym raportowaniu.

W powyższym przypadku, nie znajdą jednak zastosowania regulacje dotyczące 

 • wstrzymania wypłaty wynagrodzenia na rzecz sprzedawcy do momentu przekazania właściwych informacji raportującemu operatorowi platformy przez sprzedawcę,
 • blokowania przez raportującego operatora platformy możliwości wykonania stosownej czynności do momentu przekazania informacji przez sprzedawcę (w przypadku gdy nie istnieje możliwość wstrzymania wypłaty wynagrodzenia przez tego raportującego operatora platformy).

Zgodnie z opublikowanym projektem, ustawa ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2024 r. 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących omawianych regulacji, zachęcamy do kontaktu.