W naszej ocenie spośród najistotniejszych zmian te, na które należy zwrócić szczególną uwagę, to:

  • rozszerzenie obowiązku raportowania schematów transgranicznych za okres od 26 czerwca do 31 grudnia 2018 r. na wspomagających. Obecnie obowiązek raportowania za okres wsteczny dotyczy promotorów (np. doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych) i korzystających (podatników). Rozszerzenie tego obowiązku na wspomagających ma dotyczyć tylko tych schematów transgranicznych, których nie zaraportowali promotorzy i korzystający. Na zaraportowanie informacji będzie czas do 30 czerwca 2020 r.
  • proponowane przepisy nawiązują do uzupełnienia listy terytoriów lub krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową o unijny wykaz jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych. Zmiana tego wykazu wpływać będzie na zakres sprawozdawczy schematów podatkowych posiadających szczególną cechę rozpoznawczą, o której mowa w art. 86a § 1 pkt 13 lit a tiret drugie Ordynacji podatkowej (szczególna cecha rozpoznawcza która dotyczy transgranicznych płatności pomiędzy podmiotami powiązanymi z wykorzystaniem rajów podatkowych/podmiotów bez rezydencji podatkowej). W związku z uzupełnieniem wyżej wspominanego wykazu projekt przewiduje nałożenie na promotora dodatkowego obowiązku przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w terminie do 30 marca 2020 r. informacji o schemacie podatkowym transgranicznym posiadającym szczególną cechę rozpoznawczą, którego wdrożenia dokonano w okresie od 26 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2019 r (obowiązek retrospektywnego raportowania).
  • urzędy celno-skarbowe będą kontrolować, czy podmioty, które muszą mieć procedury wewnętrzne w zakresie raportowania schematów podatkowych, faktycznie spełniają ten obowiązek. Za brak takiej procedury już dziś grożą kary, ale i w tym zakresie nastąpi zmiana - będzie tu stosowana procedura podatkowa, a nie administracyjna. Projekt zakłada, że organem, który będzie kontrolował wdrażanie i stosowanie procedur wewnętrznych, będą naczelnicy urzędów celno-skarbowych. Będą oni stosowali w tym zakresie przepisy działu V rozdziału 1 ustawy o KAS, a więc o kontrolach celno-skarbowych.

Obecnie (stan na 6 września 2019 r.) projekt ustawy jest opiniowany przez Radę Ministrów. Większość planowanych zmian wynikających z omawianego projektu ma wejść w życie 1 stycznia 2020 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących określenia wykazu krajów stosujących szkodliwą konkurencję.