English

 

Dnia 8 lutego opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy wdraża przepisy dyrektywy Rady (UE) 2021/514 z dnia 22 marca 2021 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania (“DAC7”). 

 

Projektowane przepisy nakładają szereg nowych obowiązków na operatorów platform cyfrowych, tj. podmioty, które zawierają umowy ze sprzedawcami w celu udostępnienia im platformy lub jej części. Zgodnie z opublikowanym projektem, operatorzy platform będą zobowiązani w szczególności do:

 • przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o sprzedawcach podlegających raportowaniu oraz
 • przestrzegania określonych procedur należytej staranności (procedury te dotyczą m.in. ustalenia statusu sprzedawców, ich rezydencji oraz wiarygodności uzyskanych informacji), również w przypadku sprzedawców, którzy byli zarejestrowani na platformie na dzień 1 stycznia 2023 r.  .

Raportowaniu do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej podlegać mają informacje dotyczące następujących aktywności (“stosownych czynności”):

 • najem nieruchomości lub ich części, w tym pomieszczeń przynależnych,
 • usługi świadczone osobiście obejmujące pracę w zadaniowym lub czasowym systemie czasu pracy przez osobę fizyczną działającą na rzecz lub w imieniu podmiotu wykonywaną za pośrednictwem platformy na żądanie użytkownika online lub fizycznie offline po umożliwieniu jej wykonania za pośrednictwem platformy,
 • sprzedaż towarów,
 • najem środka transportu.

Zgodnie z projektem, informacje przekazywane do organu podatkowego obejmować mają m.in. dane indywidualizujące sprzedawców oraz:

 • identyfikator rachunku finansowego sprzedawcy,
 • państwo uczestniczące rezydencji sprzedawcy podlegającego raportowaniu, 
 • kwotę łącznego wynagrodzenie wypłaconego lub uznanego w ciągu każdego kwartału okresu sprawozdawczego oraz liczbę stosownych czynności, z tytułu których wynagrodzenie to zostało wypłacone lub uznane, 
 • składki, prowizje lub podatki zatrzymane lub pobrane przez raportującego operatora platformy w każdym kwartale okresu sprawozdawczego.

W przypadku, gdy sprzedawca wykonuje czynności dotyczącą najmu nieruchomości, informacja o sprzedawcach powinna zawierać dodatkowo m.in. adres każdej grupy obiektów najmu, numer wpisu do księgi wieczystej oraz liczbę dni, przez które każda grupa obiektów najmu była wynajmowana w okresie sprawozdawczym.

 

Sankcje

W przypadku braku wykonania obowiązku sprawozdawczego na wezwanie organu, operator platformy będzie podlegał karze pieniężnej, która może wynieść od 100 000 zł do nawet 5 000 000 zł.

Jednocześnie projekt przewiduje, że osoby działające w imieniu lub interesie raportującego operatora platformy, które nie dopełnią obowiązku:

 • stosowania zasad i procedur należytej staranności, w tym gromadzenia wymaganej dokumentacji oraz procedur sprawozdawczych,
 • jednorazowej rejestracji w wybranym państwie członkowskim,
 • usunięcia w terminie nieprawidłowości wskazanych w wyniku kontroli,

podlegać będą karze grzywny do 180 stawek dziennych. Zatem maksymalna grzywna może wynieść nawet ponad 8 mln zł.

W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlegać będzie karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Przy przypadku operatorów spoza UE, możliwe będzie także cofnięcie nadania indywidualnego numeru platformy. Ponowne nadanie takiego numeru będzie wymagało złożenia kaucji gwarancyjnej w wysokości 1 000 000 zł.

 

Wejście w życie

Zgodnie z opublikowanym projektem, ustawa ma wejść w życie z dniem 1 maja 2023 r. Pierwsze raportowanie ma być przeprowadzone w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 stycznia 2024 r. i dotyczyć okresu sprawozdawczego, który zakończy się w 2023 r. 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących omawianych regulacji, zachęcamy do kontaktu.