W dniu 29 stycznia 2021 r. Ministerstwo Finansów opublikowało odpowiedź na kolejne pytania w zakresie interpretacji przepisów o raportowaniu schematów podatkowych (MDR). Ministerstwo Finansów odniosło się do tego, czy banki pełniące rolę wspomagającego mają obowiązek pozyskiwania dodatkowego oświadczenia dotyczącego spełnienia przez klienta kryterium kwalifikowanego korzystającego.

 

Zgodnie z treścią objaśnień podatkowych z dnia 31 stycznia 2019 r. – Informacje o schematach podatkowych (MDR), w sytuacji braku innych informacji lub powodów by uznać za spełnione kryterium kwalifikowanego korzystającego „dla celów dowodowych działaniem wystarczającym mogłoby być, na przykład, odebranie od korzystającego oświadczenia wskazującego, czy w jego przypadku doszło do spełnienia definicji kwalifikowanego korzystającego” (s. 16).

W opublikowanych właśnie pytaniach i odpowiedziach Ministerstwo Finansów doprecyzowało w tym przypadku, że przepisy Ordynacji podatkowej nie nakładają wprost na wspomagającego będącego bankiem obowiązku samodzielnego badania przesłanek spełnienia przez korzystającego kryterium kwalifikowanego korzystającego.

Jednocześnie wskazano, że na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej wspomagający zobowiązany jest do dochowania należytej staranności ogólnie wymaganej w dokonywanych czynnościach, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru działalności, obszaru specjalizacji oraz przedmiotu wykonywanych czynności. W konsekwencji, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa „banki mogą korzystać z dokumentacji zgromadzonej w toku czynności biznesowych oraz odpowiednio dopasowywać procedury pozyskiwania dokumentów na ewentualność powzięcia przypuszczeń o możliwości spełniania lub nie spełniania przez klienta kryterium kwalifikowanego korzystającego”.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa, jeżeli na podstawie dochowania należytej staranności, właściwych procedur, etc., spełnienie kryterium kwalifikowanego korzystającego nie budzi wątpliwości, to uzyskanie przedmiotowego oświadczenia nie jest konieczne.

Zastrzeżono przy tym, że „nie można zupełnie wykluczyć sytuacji, w których pozyskanie takiego oświadczenia może okazać się przydatne dla celów dowodowych dla wykazania, że należyta staranność została dochowana. Taką przykładową sytuacją może być brak innych informacji mimo dochowania stosownych procedur”.