W dniu 22 grudnia 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało odpowiedzi na kolejne pytania w zakresie interpretacji przepisów o raportowaniu schematów podatkowych (MDR).

Najważniejsze kwestie poruszane w pytaniach prezentujemy poniżej.

Obowiązek ponownego raportowania transgranicznych schematów podatkowych

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, obowiązek ponownego zaraportowania przez podmioty, które uprzednio przekazały informację o schemacie podatkowym transgranicznym (informacja MDR-1) dotyczy schematów podatkowych, w przypadku których pierwszej czynności związanej z wdrażaniem schematu dokonano w okresie od 26 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r.

Przekazywana przez podmiot informacji MDR-1 powinna być aktualna na moment jej złożenia, w oparciu o informacje, w których posiadaniu znajduje się podmiot i jego najlepszą wiedzę. Co do zasady, podmioty nie są zobowiązane do aktywnego poszukiwania informacji o uzgodnieniu.

W przypadku, gdy schemat podatkowy nie został zaraportowany z uwagi na rozwiązania przewidziane w tzw. Tarczy Antykryzysowej, a podlega obowiązkowi ponownego raportowania, wystarczające jest jednokrotne przekazanie informacji MDR-1 na aktualnej schemie zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja podatkowa.

 

Reguły określające zasady ustalania, w którym państwie członkowskim UE należy wykonać obowiązek przekazania informacji o schemacie podatkowym transgranicznym

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów podmiot, który udowodni, że schemat podatkowy transgraniczny został poprawnie przekazany właściwym organom w innym państwie członkowskim UE, jest zwolniony z obowiązku jego zaraportowania w Polsce.  W tym celu powinien, przed upływem własnego terminu w Polsce, posiadać dowód świadczący o poprawnym przekazaniu informacji właściwym organom o schemacie podatkowym w innym państwie UE.

Przez „dowód” należy rozumieć wszelkiego rodzaju potwierdzenie, które bezsprzecznie wskazuje na wykonanie tego obowiązku.

W przypadku zaistnienia istotnych różnic w zakresie treści przedmiotowej informacji (również w porównaniu do informacji wymaganych zgodnie z obowiązującymi w Polsce regulacjami MDR), również w Polsce może powstać obowiązek złożenia dodatkowej informacji o tym schemacie podatkowym transgranicznym na formularzu MDR-1.

 

Obowiązek ponownego przekazania kwartalnej informacji o udostępnieniu schematu podatkowego standaryzowanego (MDR-4)

W celu wypełnienia obowiązku wystarczające będzie złożenie jednej informacji MDR-4 dotyczącej danego schematu podatkowego, obejmującej cały okres od 26 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r., zawierającej pełen zakres danych, w tym również danych z uprzednio złożonych informacji MDR-4.