Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej konsekwentnie odmawia wszczynania postępowań w przedmiocie wydania interpretacji indywidualnych dotyczących przepisów o raportowaniu schematów podatkowych (MDR). Początkowo takie podejście było akceptowane przez sądy administracyjne. Ostatnio jednak coraz więcej sądów staje po stronie podatników uznając, że przepisy o MDR także mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnych.

Korzystne dla podatników wyroki są wprawdzie na chwilę obecną nieprawomocne, jednak dają nadzieję na to, że już niebawem pojawią się pierwsze interpretacje indywidualne w zakresie przepisów o MDR.

Możliwość uzyskania interpretacji przepisów o MDR jest istotna przede wszystkim z punktu widzenia ochrony przed odpowiedzialnością karną skarbową z tytułu niespełniania obowiązków związanych z raportowaniem schematów, przewidzianą w art. 80f Kodeksu karnego skarbowego (przykładowo – za nieprzekazanie informacji o schemacie podatkowym grozi sankcja w postaci kary grzywny do 720 stawek dziennych, czyli po uwzględnieniu maksymalnego wymiaru stawki dziennej – prawie do 25 mln PLN).

Przepisy o MDR to nie przepisy podatkowe…

Przepisy o MDR, które weszły w życie 1 stycznia 2019 r. budzą szereg wątpliwości. Dyrektor KIS konsekwentnie odmawia wszczęcia postępowania w sprawach o wydanie interpretacji indywidualnej tych przepisów twierdząc, że nie dotyczą one bezpośrednio kwestii związanych z powstaniem obowiązku podatkowego i nie mają wpływu na jego wysokość. Tym samym w ocenie Dyrektora KIS przepisy o MDR nie powinny podlegać urzędowej wykładni w drodze interpretacji indywidualnej.

Początkowe, negatywne stanowisko sądów i zmiana podejścia

Początkowo sądy administracyjne podzielały pogląd Dyrektora KIS (por. m.in. wyrok WSA w Poznaniu z 5 grudnia 2019 r. sygn. akt I SA/Po 825/19 oraz wyrok WSA w Opolu z 12 lutego 2020 r. sygn. akt I SA/Op 528/19).

W ostatnich miesiącach niekorzystna linia orzecznicza zaczyna się jednak odwracać, a sądy coraz częściej stają po stronie podatników i uchylają postanowienia Dyrektora KIS odmawiające wydania interpretacji w sprawach dotyczących MDR.

W ostatnim okresie takie stanowisko zajęły m.in. WSA w Warszawie (por. wyroki z 29 kwietnia 2020 r. sygn. akt III SA/Wa 2458/19 oraz z 30 kwietnia 2020 r. sygn. akt III SA/Wa 2474/19), WSA w Poznaniu i WSA w Gorzowie Wielkopolskim.

Zgodnie ze stanowiskiem zaprezentowanym w pozytywnych orzeczeniach, przepisy dotyczące MDR są przepisami prawa podatkowego i nic nie stoi na przeszkodzie, aby były przedmiotem interpretacji indywidualnych – tym bardziej, że (jak zauważają sądy) budzą one liczne wątpliwości, a brak ich stosowania wiąże się z ryzykiem odpowiedzialności karnej skarbowej. Zdaniem sądów to właśnie walor ochrony przed odpowiedzialnością na gruncie kodeksu karnego skarbowego w dużej mierze przemawia za możliwością uzyskania ochrony interpretacyjnej w tym zakresie.

W przypadku gdyby byli Państwo zainteresowani bardziej szczegółową dyskusją na ten temat, zapraszamy do kontaktu z ekspertami PwC.