W dniu 9 kwietnia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy transponuje przepisy dyrektywy Rady (UE) 2021/514 z dnia 22 marca 2021 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania (“DAC7”). 

 

Jest to kolejny projekt w tym zakresie. W poprzedniej kadencji parlamentu nie doszło do uchwalenia ustawy, która miała za cel implementację DAC7.

Niezależnie od braku implementacji DAC7 przez Polskę, większość państw członkowskich UE przyjęła już stosowane przepisy w tym zakresie. W konsekwencji zdarza się już dziś, że dane sprzedawców funkcjonujących na polskim rynku są raportowane organom innych państw członkowskich.

Projektowane przepisy nakładają szereg nowych obowiązków na operatorów platform, tj. podmioty, które zawierają umowy ze sprzedawcami w celu udostępnienia im platformy lub jej części. Zgodnie z opublikowanym projektem, operatorzy platform będą zobowiązani w szczególności do:

 • przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o sprzedawcach podlegających raportowaniu oraz
 • przestrzegania określonych procedur należytej staranności (procedury te dotyczą m.in. ustalenia statusu sprzedawców, ich rezydencji oraz wiarygodności uzyskanych informacji), również w przypadku sprzedawców, którzy byli zarejestrowani na platformie na dzień 1 lipca 2024 r.

Raportowaniu do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej podlegać mają informacje dotyczące następujących aktywności (“stosownych czynności”):

 • udostępnianie nieruchomości, udziału w nieruchomościach lub ich części, w tym pomieszczeń przynależnych,
 • usługi świadczone osobiście obejmujące pracę w zadaniowym lub czasowym systemie czasu pracy przez osobę fizyczną działającą na rzecz lub w imieniu podmiotu wykonywaną za pośrednictwem platformy na żądanie użytkownika online lub fizycznie offline po umożliwieniu jej wykonania za pośrednictwem platformy,
 • sprzedaż towarów,
 • udostępnienie środka transportu.

Zgodnie z projektem, informacje przekazywane do organu podatkowego obejmować mają m.in. dane indywidualizujące sprzedawców (np. firmę, NIP, numer identyfikacyjny VAT) oraz:

 • identyfikator rachunku finansowego sprzedawcy (jeżeli jest on dostępny dla raportującego operatora platformy),
 • państwo uczestniczące rezydencji sprzedawcy podlegającego raportowaniu, 
 • kwotę łącznego wynagrodzenia wypłaconego lub uznanego w każdym kwartale okresu sprawozdawczego oraz liczbę stosownych czynności, z tytułu których wynagrodzenie to zostało wypłacone lub uznane, 
 • składki, prowizje lub podatki zatrzymane lub pobrane przez raportującego operatora platformy w każdym kwartale okresu sprawozdawczego.

W przypadku, gdy sprzedawca wykonuje czynności dotyczące udostępnienia nieruchomości, informacja o sprzedawcach powinna zawierać dodatkowo m.in. adres każdej grupy obiektów, numery ksiąg wieczystych wszystkich nieruchomości należących do grupy obiektów oraz liczbę dni, przez które każda grupa obiektów była udostępniania w okresie sprawozdawczym.

 

Różnice w odniesieniu do poprzedniego projektu

Raportujący operator platformy będzie zgodnie z treścią projektu zobowiązany do wystąpienia do sprzedawcy o informacje dotyczące tego sprzedawcy najpóźniej w dniu spełnienia przez tego sprzedawcę warunków uznania go za aktywnego sprzedawcę (a nie w dniu udostępnienia platformy temu sprzedawcy). 

Obowiązek ten sprzedawca będzie musiał wykonać najpóźniej w dniu przekroczenia przez sprzedawcę progów określonych w przepisach. Dotyczy to sprzedawców, którym operator platformy umożliwił w okresie sprawozdawczym wykonanie mniej niż 30 transakcji sprzedaży towarów, jeżeli łączne wynagrodzenie sprzedawcy w tym okresie nie przekroczyło 2 000 euro.

Jest to istotna różnica pomiędzy przyjętym przez Radem Ministrów projektem, a projektem opublikowanym w poprzedniej kadencji parlamentu.

Kolejna dotyczy tego, że raportujący operator platformy będzie zobowiązany do blokowania możliwości wykonania działania przez sprzedawcę za pośrednictwem platformy do momentu przekazania wymaganych ustawą informacji przez sprzedawcę tylko w przypadku gdy nie istnieje możliwość wstrzymania wypłaty wynagrodzenia przez tego raportującego operatora platformy. Jest to różnica względem poprzedniego projektu, który miał zobowiązywać.

 

Sankcje

W przypadku m.in.:

 • braku przekazania Szefowi KAS informacji o sprzedawcach (chyba, że operator dokonałby stosownych wezwań oraz zastosowania środków wobec sprzedawcy), 
 • stosowania zasad i procedur należytej staranności, w tym gromadzenia dokumentacji, 
 • jednorazowej rejestracji w wybranym państwie członkowskim UE na potrzeby realizacji ,
 • usunięcia w terminie nieprawidłowości wskazanych w wyniku kontroli,

operator platformy będzie podlegał karze pieniężnej, która może wynieść nawet 1 000 000 zł.

Jednocześnie projekt przewiduje, że osoby działające w imieniu lub interesie raportującego operatora platformy, które nie dopełnią obowiązku:

 • stosowania zasad i procedur należytej staranności, w tym gromadzenia wymaganej dokumentacji oraz przekazania Szefowi KAS informacji o sprzedawcach,
 • jednorazowej rejestracji w wybranym państwie członkowskim UE (w przypadku raportujących operatorów platform spoza UE),
 • usunięcia w terminie nieprawidłowości wskazanych w wyniku kontroli,

podlegać będą karze grzywny do 180 stawek dziennych. Zatem maksymalna grzywna może wynieść ponad 10 mln zł.

W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlegać będzie karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

W przypadku operatorów spoza UE, możliwe będzie także cofnięcie nadania indywidualnego numeru platformy. Ponowne nadanie takiego numeru będzie wymagało złożenia kaucji gwarancyjnej w wysokości 1 000 000 zł.

 

Wejście w życie

Nowe przepisy znajdą zastosowanie do podmiotów, który w dowolnym momencie w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. spełniał warunki uznania go za

raportującego operatora platformy.  Przy czym taki raportujący operator platformy dokonuje:

 • do dnia 31 grudnia 2024 r. procedur należytej staranności – w przypadku sprzedawców, którzy w tym okresie byli zarejestrowani na platformie;
 • do dnia 31 stycznia 2025 r. procedur sprawozdawczych – w przypadku czynności, których wykonanie umożliwił w tym okresie sprzedawcom podlegającym raportowaniu.

W powyższym przypadku, nie znajdą jednak zastosowania regulacje dotyczące 

 • wstrzymania wypłaty wynagrodzenia na rzecz sprzedawcy do momentu przekazania właściwych informacji raportującemu operatorowi platformy przez sprzedawcę,
 • blokowania przez raportującego operatora platformy możliwości wykonania stosownej czynności do momentu przekazania informacji przez sprzedawcę (w przypadku gdy nie istnieje możliwość wstrzymania wypłaty wynagrodzenia przez tego raportującego operatora platformy).

Zgodnie z opublikowanym projektem ustawa ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2024 r. 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących omawianych regulacji, zachęcamy do kontaktu.