English

11 lipca 2022 r. Ministerstwo Finansów przedstawiło założenia krajowych regulacji implementujących postanowienia Dyrektywy DAC7. Prekonsultacje potrwają do 24 lipca. Projektowane przepisy mają na celu wdrożenie unijnych ram sprawozdawczości dotyczących dochodów uzyskiwanych za pośrednictwem platform cyfrowych. MF zakłada wprowadzenie mechanizmów kontrolnych i wysokich kar za niedopełnienie obowiązków wynikających z tych regulacji.

 

Dyrektywa DAC7 (Dyrektywa Rady UE 2021/514 z dnia 22 marca 2021 r.) przewiduje nowe obowiązki w zakresie wymiany i przekazywania informacji o rozliczeniach podatkowych. Zgodnie z Dyrektywą DAC7, operatorzy platform cyfrowych, za pośrednictwem których oferowane są towary i usługi będą zobowiązani do przekazywania informacji m.in. o dochodach osiągniętych przez sprzedawców za pośrednictwem takich platform. 

O głównych postanowieniach Dyrektywy DAC7 pisaliśmy w artykule z dnia 25 marca 2022 r. Poniżej przybliżamy główne założenia polskich regulacji, przygotowane przez MF i opublikowane w dniu 11 lipca 2022 r.

 

Kto i jakie czynności będą objęte obowiązkiem sprawozdawczym w świetle założeń MF?

Zgodnie z założeniami MF, nowe obowiązki sprawozdawcze będą dotyczyły szerokiego kręgu podmiotów będących “raportującymi operatorami platform”, tj. podmiotów, które zawierają umowy ze sprzedawcami w celu udostępnienia im platformy lub jej części, nieobjętych zawartymi w założeniach wyłączeniami.

Przez “platformę” należy rozumieć każde oprogramowanie, w tym:

 • stronę internetową lub jej część, oraz 
 • wszelkie aplikacje, w tym aplikacje mobilne, 

które są dostępne dla użytkowników i które umożliwiają sprzedawcom łączność z innymi użytkownikami w celu wykonywania (bezpośrednio lub pośrednio) stosownej czynności na rzecz tych użytkowników.

Raportowaniu będą podlegały następujące aktywności (określane jako “stosowne czynności”):

 • najem nieruchomości lub miejsc parkingowych,,
 • usługi świadczone osobiście,
 • sprzedaż towarów,
 • najem środków transportu.

Regulacje dotkną zarówno operatorów platform z obszaru Unii Europejskiej jak i państw trzecich.

 

Obowiązki sprawozdawcze

Zgodnie z opublikowanymi założeniami, raportujący operator platformy będzie zobowiązany do przekazania organowi podatkowemu informacji o sprzedawcach podlegających raportowaniu, obejmujących m.in. dane indywidualizujące sprzedawców oraz:

 • identyfikator rachunku finansowego sprzedawcy,
 • państwo uczestniczące rezydencji sprzedawcy podlegającego raportowaniu, 
 • łączne wynagrodzenie wypłacone lub uznane w ciągu każdego kwartału okresu sprawozdawczego oraz liczbę stosownych czynności, z tytułu których wynagrodzenie to zostało wypłacone lub uznane, 
 • wszelkie składki, prowizje lub podatki zatrzymane lub pobrane przez raportującego operatora platformy w każdym kwartale okresu sprawozdawczego. 

W przypadku, gdy sprzedawca wykonuje czynności w typie najmu nieruchomości, informacja o sprzedawcach powinna zawierać dodatkowo m.in. adres każdej grupy obiektów najmu, numer wpisu do księgi wieczystej oraz liczbę dni, przez które każda grupa obiektów najmu była wynajmowana w okresie sprawozdawczym.

 

Procedury należytej staranności

Oprócz obowiązków sprawozdawczych, raportujący operatorzy platformy będą zobowiązani do przestrzegania określonych procedur należytej staranności. Procedury te dotyczą m.in. ustalenia statusu sprzedawców, ich rezydencji oraz wiarygodności uzyskanych informacji.

 

Kontrola raportujących operatorów platform

Opublikowane założenia przewidują wprowadzenie mechanizmu kontroli raportujących operatorów platform. Zgodnie z opublikowanym dokumentem, organ podatkowy będzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli wykonywania przez raportującego operatora platformy obowiązków w zakresie:

 • stosowania procedur należytej staranności oraz 
 • obowiązków sprawozdawczych.

 

Sankcje

W przypadku braku wykonania obowiązku sprawozdawczego na wezwanie organu, operator platformy będzie podlegał karze pieniężnej lub wykreśleniu z rejestru jako podatnik VAT. Kara pieniężna może wynieść od 100 000 zł do nawet 5 000 000 zł.

W określonych przypadkach, możliwe będzie także cofnięcie nadania indywidualnego numeru platformy. Ponowne nadanie takiego numeru będzie wymagało złożenia depozytu w wysokości 1 000 000 zł.

 

Kiedy przepisy wejdą w życie?

Opublikowane przez MF założenia są obecnie przedmiotem prekonsultacji. Prekonsultacje potrwają do 24 lipca 2022 r. 

Polska jest zobowiązana do wdrożenia Dyrektywy DAC7 do końca 2022 r. To oznacza, że raportujący operatorzy platform mogą być zobowiązani do raportowania stosownych czynności mających miejsce już w 2023 r.

 

Co to oznacza dla Państwa organizacji?

Powyższe zmiany będą wymagały od operatorów platform cyfrowych weryfikacji i dostosowania obecnych procesów biznesowych. Obejmuje to w szczególności:

 • analizę oraz, w razie potrzeby, dostosowanie modelu biznesowego na potrzeby nowych obowiązków sprawozdawczych,
 • dostosowanie procesu pozyskiwania nowych klientów oraz informacji o istniejących klientach w celu rozszerzenia zakresu pozyskiwanych informacji,
 • rewizję regulaminów i warunków świadczenia usług,
 • przeprowadzenie akcji informacyjnej wśród uczestników platform,
 • dostosowanie systemów informatycznych celem gromadzenia i przetwarzania pozyskanych informacji,
 • zapewnienie właściwych kontroli biznesowych nad procesem gromadzenia informacji i ich raportowania, a także ich archiwizacji.

Mając na uwadze zakres powyższych działań, już teraz warto podjąć czynności zmierzające do przygotowania się na nadchodzące zmiany. 

Nasi eksperci pomogą w określeniu wpływu planowanych zmian na działalność Państwa przedsiębiorstw.