English

 

Przepisy implementujące dyrektywę (UE) 2021/514 z dnia 22 marca 2021 r. zmieniającą dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania (DAC7) weszły w życie 1 lipca 2024 r. 
Ministerstwo Finansów opublikowało też wzory dokumentów elektronicznych, które od 1 lipca 2024 r. należy wykorzystywać do złożenia formularza rejestracyjnego (DPI-FR(1)) oraz przekazania informacji o sprzedawcach (DPI-IS(1)). Zgodnie z nowymi przepisami formularz rejestracyjny oraz informację o sprzedawcach operator platformy będzie mógł przekazywać do Szefa KAS wyłącznie drogą elektroniczną.

 

Nowe obowiązki sprawozdawcze

Nowe przepisy nakładają szereg nowych obowiązków na operatorów platform, tj. podmioty, które zawierają umowy ze sprzedawcami w celu udostępnienia im platformy lub jej części. Zgodnie z ustawą, operatorzy platform są zobowiązani w szczególności do:

 • przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o sprzedawcach podlegających raportowaniu oraz
 • przestrzegania określonych procedur należytej staranności (procedury te dotyczą m.in. ustalenia statusu sprzedawców, ich rezydencji oraz wiarygodności uzyskanych informacji), również w przypadku sprzedawców, którzy byli zarejestrowani na platformie na dzień 1 lipca 2024 r.

Raportowaniu do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej podlegać będą informacje dotyczące następujących aktywności (“stosownych czynności”):

 • udostępnianie nieruchomości, udziału w nieruchomościach lub ich części, w tym pomieszczeń przynależnych,
 • usługi świadczone osobiście obejmujące pracę w zadaniowym lub czasowym systemie czasu pracy przez osobę fizyczną działającą na rzecz lub w imieniu podmiotu wykonywaną za pośrednictwem platformy na żądanie użytkownika online lub fizycznie offline po umożliwieniu jej wykonania za pośrednictwem platformy,
 • sprzedaż towarów,
 • udostępnienie środka transportu.

 

Wzory dokumentów elektronicznych

Informacje przekazywane do organu podatkowego obejmować będą m.in. dane indywidualizujące sprzedawców (np. firmę, NIP, numer identyfikacyjny VAT) oraz:

 • identyfikator rachunku finansowego sprzedawcy (jeżeli jest on dostępny dla raportującego operatora platformy),
 • państwo uczestniczące rezydencji sprzedawcy podlegającego raportowaniu, 
 • kwotę łącznego wynagrodzenia wypłaconego lub uznanego w każdym kwartale okresu sprawozdawczego oraz liczbę stosownych czynności, z tytułu których wynagrodzenie to zostało wypłacone lub uznane, 
 • składki, prowizje lub podatki zatrzymane lub pobrane przez raportującego operatora platformy w każdym kwartale okresu sprawozdawczego.

W przypadku, gdy sprzedawca wykonuje czynności dotyczące udostępnienia nieruchomości, informacja o sprzedawcach powinna zawierać dodatkowo m.in. adres każdej grupy obiektów, numery ksiąg wieczystych wszystkich nieruchomości należących do grupy obiektów oraz liczbę dni, przez które każda grupa obiektów była udostępniania w okresie sprawozdawczym.

Ministerstwo Finansów udostępniło wzory dokumentów elektronicznych, które znajdą zastosowanie do złożenia formularza rejestracyjnego (DPI-FR(1)) oraz przekazania informacji o sprzedawcach (DPI-IS(1)). Formularz rejestracyjny oraz informację o sprzedawcach operator platformy jest zobowiązany przekazywać do Szefa KAS wyłącznie drogą elektroniczną.

Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Finansów 1 lipca 2024 r. ma zostać uruchomione środowisko produkcyjne dla operatorów platform, które zapewnia możliwość wysyłania plików DPI-FR(1) i DPI-IS(1) w formacie XML, zgodnych ze schematami XSD.

Uruchomiony interfejs usług Jednolitego Pliku Kontrolnego ma umożliwiać sprawdzenie poprawności plików oraz ich przesłanie do Szefa KAS.

 

Sankcje

W przypadku m.in.:

 • braku przekazania Szefowi KAS informacji o sprzedawcach (chyba, że operator dokonałby stosownych wezwań oraz zastosowania środków wobec sprzedawcy), 
 • stosowania zasad i procedur należytej staranności, w tym gromadzenia dokumentacji, 
 • usunięcia w terminie nieprawidłowości wskazanych w wyniku kontroli,

operator platformy będzie podlegał karze pieniężnej, która może wynieść nawet 1 000 000 zł.

Jednocześnie osoby działające w imieniu lub interesie raportującego operatora platformy, które nie dopełnią obowiązku:

 • stosowania zasad i procedur należytej staranności, w tym gromadzenia wymaganej dokumentacji oraz przekazania Szefowi KAS informacji o sprzedawcach,
 • jednorazowej rejestracji w wybranym państwie członkowskim,
 • usunięcia w terminie nieprawidłowości wskazanych w wyniku kontroli,

podlegają karze grzywny do 180 stawek dziennych. Zatem maksymalna grzywna może wynieść ponad 10 mln zł.

W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

W przypadku operatorów spoza UE, możliwe jest także cofnięcie nadania indywidualnego numeru platformy. Ponowne nadanie takiego numeru będzie wymagało złożenia kaucji gwarancyjnej w wysokości 1 000 000 zł.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących omawianych regulacji, zachęcamy do kontaktu.