Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące dyrektywy Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania (DAC) oraz dyrektyw ją zmieniających (od DAC2 począwszy i skończywszy na DAC6). Ocena nie obejmie DAC7 oraz DAC8, gdyż jej przedmiotem będzie funkcjonowanie DAC w latach 2018–2022. Termin na przesłanie Komisji Europejskiej uwag w powyższym zakresie to 30 lipca 2024 r.

 

Konsultacje

W dyrektywie 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. określono zasady i procedury ścisłej współpracy między organami podatkowymi państw członkowskich w dziedzinie podatków bezpośrednich, aby umożliwić prawidłowe naliczenie podatków w sytuacjach transgranicznych oraz zwalczać oszustwa podatkowe i uchylanie się od opodatkowania.

Ocena powyższego systemu jest wymagana na mocy samej DAC, która stanowi, że co pięć lat po dniu 1 stycznia 2013 r. Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat stosowania tej dyrektywy. Pierwsza ocena opierała się na badaniu opublikowanym w 2019 r. Aktualna ocena obejmie lata 2018–2022.

Ocena DAC oparta zostanie o kryteria lepszego stanowienia prawa: odpowiedniość, skuteczność, wydajność, spójność i unijna wartość dodana.

W ramach badania przeprowadzone zostaną konsultacje w formie wywiadów z zainteresowanymi stronami. Jak wskazuje Komisja Europejska, są to między innymi organy podatkowe, instytucje finansowe, duże przedsiębiorstwa, platformy internetowe, doradcy podatkowi i księgowi lub organizacje pozarządowe z różnych obszarów geograficznych.

Komisja prowadzi także konsultacje publiczne, które będą uzupełnieniem ukierunkowanych konsultacji w sprawie wspomnianego wyżej badania. Mają one umożliwić społeczeństwu oraz podatnikom wyrażenie opinii i podzielenie się własnymi doświadczeniami dotyczącymi DAC.

 

Historia DAC

Począwszy od 1 stycznia 2015 r. funkcjonuje automatyczna wymiana informacji dotyczących pięciu kategorii dochodów i kapitału, którymi są:

  • dochody z zatrudnienia, 
  • renty/emerytury, 
  • wynagrodzenia dyrektorów, 
  • produkty ubezpieczenia na życie oraz 
  • własność nieruchomości i dochody z tego tytułu. 

W kolejnych latach wprowadzono zmiany do DAC dotyczące: 

  • informacji o rachunkach finansowych (DAC2)
  • interpretacji indywidualnej prawa podatkowego o wymiarze transgranicznym i uprzednich porozumień cenowych (DAC3)
  • sprawozdań według krajów (DAC4)
  • podlegających zgłoszeniu (tj. wskazujących na potencjalne ryzyko unikania opodatkowania) uzgodnień transgranicznych (DAC6) oraz 
  • dochodów uzyskanych od platform (DAC7)

Zmiany DAC umożliwiły także organom podatkowym dostęp do niektórych danych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (DAC5). Rozszerzyły także zakres kontroli jednoczesnych o wspólne kontrole (DAC7).

W 2023 r. Rada przyjęła dyrektywę DAC8 wdrażającą automatyczną wymianę informacji w zakresie kryptoaktywów, rozszerzającą zakres automatycznej wymiany informacji o interpretację indywidualną oraz usprawniającą wykorzystanie informacji pozyskanych na gruncie DAC.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących omawianych regulacji, zachęcamy do kontaktu.