Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw została przekazana Prezydentowi do podpisu. Niemal pewne wydaje się wejście w życie przepisów implementujących dyrektywę (UE) 2021/514 z dnia 22 marca 2021 r. zmieniającą dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania (“DAC7”) już od dnia 1 lipca 2024 r. Zmianie ulegną także przepisy regulujące obowiązki informacyjne w zakresie schematów podatkowych (MDR).

 

Zgodnie z nowelizowanymi ww. ustawą z dnia 23 maja 2024 r. przepisami Ordynacji podatkowej promotor i wspomagający przekazujący informację o schemacie podatkowym będą obowiązani do udzielania na piśmie osobie fizycznej, której informacje o schemacie podatkowym dotyczą, informacji o: 

1) gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji zgodnie z przepisami rozdziału - Informacje o schematach podatkowych oraz 

2) przysługującym tej osobie prawie do uzyskania od administratora danych informacji, jakie ma prawo od tego administratora danych uzyskać, w czasie wystarczającym do skorzystania z jej praw do ochrony danych osobowych, zanim informacje zostaną przekazane. 

Jednocześnie promotor i wspomagający przekazujący informację o schemacie podatkowym mają zawiadamiać niezwłocznie na piśmie osobę fizyczną, której informacje o schemacie podatkowym dotyczą, o prawdopodobieństwie naruszenia bezpieczeństwa jej danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych na potrzeby automatycznej wymiany informacji, w przypadku gdy istnieje prawdopodobieństwo, że naruszenie to wpłynie negatywnie na ochronę danych osobowych tej osoby fizycznej.

Powyższe zmiany każą zweryfikować obowiązujące w organizacjach procedury wewnętrzne w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR). W sytuacji, w której dana organizacja nie posiada jeszcze wdrożonej procedury MDR powyższe zmiany powinny być dodatkowym (poza chociażby koniecznością prawidłowej realizacji procesu identyfikowania i raportowania schematów podatkowych oraz dochowania należytej staranności) argumentem za jej wdrożeniem.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących omawianych regulacji, zachęcamy do kontaktu.