W dniu 26 sierpnia 2021 r. Ministerstwo Finansów zmieniło treść jednej z odpowiedzi na pytania w zakresie interpretacji przepisów o raportowaniu schematów podatkowych (MDR). Zmiana stanowiska MF będzie miała doniosłe znaczenie dla praktyki raportowania schematów podatkowych. MF przestał akceptować dokonywanie przez raportujących „korekt” błędnie złożonych raportów w drodze ich uzupełnienia. 

 

Zgodnie z pierwotnym brzmieniem odpowiedzi na pytanie nr 3, „W przypadku przekazania Szefowi KAS informacji lub zawiadomienia zawierających błędy, należy przekazać Szefowi KAS uzupełnienie błędnej informacji. Nie ma możliwości przekazania Szefowi KAS odrębnego pisma wyjaśniającego przyczyny korekty. Uzupełnienie to składa się na wezwanie Szefa KAS”. Tak wyrażone przez MF stanowisko, poparte praktyką KAS oraz podmiotów raportujących powodowało, że ewentualne błędy, czy braki w informacji o schemacie podatkowym można było „skorygować” / uzupełnić poprzez złożenie uzupełnienia do przekazanej wcześniej Szefowi KAS informacji o schemacie podatkowym.

Zmieniając swoje stanowisko w powyższym zakresie MF wskazało, żeW przypadku przekazania Szefowi KAS informacji o schemacie lub zawiadomienia zawierających błędy, podmiot z własnej inicjatywy nie ma uprawnień do składania uzupełnień zarówno w zakresie informacji i zawiadomień o schemacie podatkowym jak i uzupełnienia błędnie złożonego podpisu na formularzu. Podkreślono jednocześnie, że uzupełnienie informacji lub zawiadomienia może mieć miejsce wyłącznie na wezwanie Szefa KAS, a uzupełnienia złożone przez podmiot bez uprzedniego wezwania Szefa KAS nie wywołują skutków prawnych i będą pozostawione bez rozpatrzenia.

MF wskazał także, że jeżeli raportujący dostrzeże, iż złożona przez niego informacja lub zawiadomienie zawiera błędy lub została błędnie podpisana (przed wezwaniem do uzupełnienia przez Szefa KAS), wówczas powinien złożyć ponownie pierwotną informację lub zawiadomienie, wskazując w polu „Dodatkowe wyjaśnienie” powody przekazania „kolejnej” informacji lub zawiadomienia.

Wydaje się, że stanowisko jako zajął MF spowoduje nie tylko zmianę podejścia przyjmowanego dotychczas powszechnie przez raportujących, ale też może skutkować dalej idącymi konsekwencjami, na przykład unieważnieniem przez Szefa KAS części uzupełnianych informacji.

Będziemy monitorować praktykę w tym zakresie i informować Państwa na bieżąco.