Organ wydający:
NSA
Data:
2021-01-28
Sygnatura:
I FSK 1703/20
W wyroku z 28 stycznia 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny po raz pierwszy odniósł się w wyroku do problematyki wydawania interpretacji indywidualnych w odniesieniu do przepisów MDR. NSA stwierdził, że obowiązki prawno-podatkowe związane z obowiązkiem raportowania schematów podatkowych, objęte są zakresem postępowania interpretacyjnego na podstawie art. 14b i nast. Ordynacji podatkowej.

W uzasadnieniu do przedmiotowego wyroku NSA wskazał, że: 

  • Przepisy MDR (dział III rozdział 11a Ordynacji podatkowej) nie mają jednolitego charakteru. Można wśród nich wskazać zarówno przepisy materialne, jak i procesowe.
  • W zakresie objętym wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie objętej wyrokiem, tj. zwłaszcza w odniesieniu do obowiązku złożenia informacji o schemacie podatkowym, przepisy MDR należy uznać za regulacje materialnoprawne, podlegające interpretacji przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. W tym zakresie NSA podkreślił znaczenie dwóch aspektów: 
    • Przepisy MDR niejako współtworzą regulacje zawarte w szczególności w materialnych ustawach podatkowych, które już bezpośrednio wyznaczają treść i zakres obowiązków podatkowych. Informacyjny charakter przepisów MDR nie przesądza o tym, że odnoszą się one do realizacji praw i obowiązków w sferze procesowej. Są to tzw. instrumentalne powinności podatkowe, które służą prawidłowemu wykonaniu zobowiązania podatkowego. Obowiązki tego typu wyrażane są przez regulacje materialnoprawne.
    • Przepisy MDR zamieszczono w dziale III rozdziale 11a Ordynacji podatkowej, poświęconym zobowiązaniom podatkowym, tj. tym który ma charakter konstytucyjny z perspektywy systemu prawa podatkowego, odnoszący się do ogólnych zagadnień materialnego prawa podatkowego, wiążących się zwłaszcza z powstawaniem, regulowaniem, wygasaniem zobowiązań podatkowych oraz odpowiedzialnością podatkową za owe zobowiązania.

NSA przywołał także argumenty dotyczące:

    • braku wyraźnego wykluczenia możliwości wydania interpretacji indywidualnej w zakresie obowiązków dotyczących raportowania schematów podatkowych,
    • obwarowanie tych obowiązków sankcją karną.