English

 

Zgodnie z zapowiedziami Minister Finansów wydał rozporządzenie przedłużające do 30 czerwca 2023 r. termin na złożenie przez podatników zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w 2022 r. Rozporządzenie w tym zakresie  opublikowano 21 marca 2023 r. i weszło w życie w dniu następującym po dniu jego ogłoszenia (22 marca 2023 r.). 

 

Z faktu przedłużenia terminu na złożenie zeznania / deklaracji za 2022 r. co do zasady mogą skorzystać podatnicy, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 1 grudnia 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r.

Powyższe przedłużenie terminów jest również bardzo istotne z perspektywy realizacji obowiązków wynikających z przepisów nakładających obowiązki informacyjne w zakresie raportowania  schematów podatkowych, w tym w szczególności obowiązku przekazania przez korzystającego informacji o zastosowaniu schematu podatkowego (formularz MDR-3).

 

Termin przekazania informacji MDR-3 w Polsce 

Polskie przepisy MDR nakładają na korzystających obowiązek przekazania Szefowi KAS informacji o zastosowaniu schematu podatkowego na formularzu MDR-3. 

Formularz MDR-3 należy złożyć w terminie złożenia zeznania / deklaracji  za okres, w którym korzystający  dokonał jakiejkolwiek  czynności będącej elementem schematu podatkowego lub uzyskał wynikającą ze schematu korzyść podatkową. W przypadku zatem, gdy schemat podatkowy dotyczy w głównej mierze podatku CIT, to po stronie korzystającego wystąpi obowiązek przekazania informacji MDR-3 w terminie do złożenia zeznania dotyczącego tego podatku (CIT-8/CIT-8E).

Takie podmioty powinny zatem zweryfikować swoje obowiązki sprawozdawcze MDR-3 przed końcem terminu na złożenie zeznania (deklaracji) CIT. 

Biorąc pod uwagę powyższe, termin na złożenie przez korzystających informacji MDR-3 za 2022 rok uległ przedłużeniu i upłynie 30 czerwca 2023 roku.

 

Możliwe odwieszenie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce 

Stan zagrożenia epidemicznego obowiązuje na terytorium Polski od 16 maja 2022 r. W tym też okresie terminy na raportowanie krajowych schematów podatkowych pozostają nadal zawieszone.

Z uwagi jednak na malejący wpływ pandemii Covid-19, podmioty objęte obowiązkiem raportowania schematów podatkowych powinny być przygotowane na sytuację, w której ograniczenia epidemiczne zostaną zniesione, co z uwagi na brzmienie przepisów tzw. Tarczy Antykryzysowej  spowoduje “odwieszenie” terminów dotyczących raportowania krajowych schematów podatkowych. Zgodnie z niedawnymi wypowiedziami prasowymi przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia można spodziewać się tego rodzaju działań już w najbliższym kwartale.