Komisja Europejska zaproponowała kolejne zmiany w dyrektywie 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania („DAC8”). Na gruncie nowych regulacji podmioty świadczące usługi pośrednictwa w zakresie kryptoaktywów będą zobowiązane do gromadzenia, weryfikacji i raportowania informacji na temat swoich klientów oraz zawieranych przez nich transakcji.

 

Raportowanie transakcji z wykorzystaniem kryptoaktywów

Ostatnie lata to okres dynamicznego rozwoju nowych technologii, w tym rynku kryptoaktywów. Ze względu na zdecentralizowany charakter kryptoaktywów (m.in. brak konieczności interakcji z tradycyjnymi pośrednikami finansowymi) administracje podatkowe mają ograniczony wgląd w sektor i zawierane w nim transakcje. Zwiększa to trudności w weryfikacji, czy związane z takimi transakcjami zobowiązania podatkowe są odpowiednio wykazywane i regulowane. 

W odpowiedzi na powyższe wyzwania Komisja Europejska przedstawiła projekt regulacji mających na celu zwiększenie transparentności podatkowej w sektorze. Propozycja Komisji Europejskiej jest w dużej mierze zgodna z modelowymi ramami sprawozdawczości w zakresie kryptoaktywów opublikowanymi w październiku przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (o założeniach OECD pisaliśmy w artykule z dnia 9 listopada). 

Na gruncie nowych regulacji podmioty świadczące usługi w zakresie kryptoaktywów (ang. Crypto-Asset Service Providers) będą zobowiązane do:

  • wdrożenia i przestrzegania określonych procedur należytej staranności, w szczególności gromadzenia i weryfikacji informacji na temat swoich klientów i zawieranych przez nich transakcji związanych z obrotem kryptoaktywami;
  • przekazywania określonych informacji dotyczących klientów (obejmujących m.in. wartość i liczbę dokonanych transakcji) właściwym administracjom podatkowym.

Następnie właściwy organ państwa członkowskiego, który otrzyma wskazane powyżej dane, będzie – w ramach automatycznej wymiany informacji – zobowiązany do przekazania ich organom odpowiednich państw członkowskich, w których mają rezydencję użytkownicy będący przedmiotem raportowania.

Dane przekazywane w ramach automatycznej wymiany informacji będą mogły zostać wykorzystane do weryfikacji i egzekwowania lokalnych przepisów podatkowych, w tym podatku VAT, innych podatków pośrednich, opłat celnych oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

Postanowienia dyrektywy DAC8 mają być dostosowane do definicji określonych w rozporządzeniu w sprawie rynków kryptoaktywów, zmieniającym dyrektywę (UE) 2019/1937 (MiCA”), co ma pozwolić na uniknięcie nakładania dodatkowych obciążeń administracyjnych na podmioty świadczące usługi w zakresie kryptoaktywów.

 

Rozszerzenie przepisów dotyczących wymiany informacji podatkowych (CRS)

Oprócz nowych obowiązków sprawozdawczych w zakresie kryptoaktywów, projekt dyrektywy DAC8 przewiduje m.in. zmiany we wspólnym standardzie automatycznej wymiany informacji podatkowych (tzw. Common Reporting Standard, „CRS). 

Proponowane zmiany w CRS mają na celu:

  • objęcie zakresem regulacji nowych aktywów finansowych (m.in. produkty pieniądza elektronicznego i waluty cyfrowe banków centralnych);
  • doprecyzowanie wymogów sprawozdawczych oraz wzmocnienie procedur należytej staranności, co ma skutkować zwiększeniem użyteczności informacji zbieranych przez organy podatkowe.

Dla podmiotów objętych obowiązkami na gruncie CRS powyższe zmiany będą oznaczały konieczność przeglądu i aktualizacji obowiązujących procesów i procedur.

Projekt dyrektywy DAC8 jest obecnie przedmiotem konsultacji. 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących omawianych regulacji zachęcamy do kontaktu.