Nabierają tempa prace nad uregulowaniem rynku kryptoaktywów. W październiku 2022 r. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała finalne założenia nowych obowiązków sprawozdawczych w zakresie kryptoaktywów oraz zmian do wspólnego standardu automatycznej wymiany informacji podatkowych (CRS). Regulacje zakładają włączenie transakcji związanych z obrotem kryptoaktywami do międzynarodowego systemu automatycznej wymiany informacji podatkowych.

 

Zakres regulacji

Dynamiczny rozwój rynku kryptoaktywów skłonił OECD do opracowania nowych ram sprawozdawczości. Regulacje określane jako Crypto-Asset Reporting Framework (“CARF”) mają zapewnić większą transparentność podatkową poprzez automatyczną wymianę informacji między jurysdykcjami, których rezydenci dokonują transakcji z wykorzystaniem kryptoaktywów.

Zgodnie z założeniami OECD, raportowaniu na gruncie CARF będą podlegać:

(a) transakcje wymiany między kryptoaktywami a walutami fiducjarnymi - informacje przekazywane do administracji podatkowej będą obejmować m.in. cenę nabywanych lub zbywanych kryptoaktywów;

(b) transakcje wymiany jednej lub kilku form kryptoaktywów - w odniesieniu do takich transakcji informacje przekazywane do administracji podatkowej będą obejmować wartość rynkową wymienianych zarówno nabywanych jak i zbywanych kryptoaktywów;

(c) wszelkie inne transfery kryptoaktywów, w tym transakcje z wykorzystaniem kryptoaktywów jako wynagrodzenia za towary i usługi.

Obowiązki na gruncie CARF będą spoczywać na osobach fizycznych oraz podmiotach, które świadczą usługi polegające na realizacji transakcji z wykorzystaniem kryptoaktywów w imieniu lub na rzecz klientów (działając również w charakterze kontrahenta lub pośrednika), w tym udostępniają platformy giełdowe. Będą to zatem zarówno giełdy kryptowalut jak i inne podmioty pośredniczące w wymianie kryptoaktywów, w tym brokerzy, dealerzy i operatorzy tzw. bitomatów.

Podmioty te będą zobowiązane do:

(1) wdrożenia i przestrzegania określonych procedur należytej staranności, w tym gromadzenia i weryfikacji informacji na temat klientów i zawieranych przez nich transakcjach oraz

(2) przekazywania określonych informacji właściwym administracjom podatkowym.

 

Zmiany w przepisach CRS

Oprócz nowych ram sprawozdawczości w zakresie kryptoaktywów, dokument opublikowany przez OECD przewiduje również wprowadzenie szeregu zmian do wspólnego standardu automatycznej wymiany informacji podatkowych (tzw. Common Reporting Standard, “CRS”). Zmiany do CRS mają na celu:

(a) objęcie zakresem regulacji nowych aktywów finansowych, produktów (m.in. produkty pieniądza elektronicznego i waluty cyfrowe banków centralnych) oraz nowych podmiotów;

(b) doprecyzowanie wymogów sprawozdawczych oraz wzmocnienie procedur należytej staranności, co ma skutkować zwiększeniem użyteczności zbieranych informacji.

Proponowane zmiany są efektem pierwszego od wdrożenia w 2014 r. kompleksowego przeglądu regulacji CRS i praktyki ich stosowania. Dla podmiotów objętych obowiązkami na gruncie CRS, zmiany te będą oznaczały konieczność przeglądu i aktualizacji obowiązujących procesów i procedur.

 

Kolejne kroki

OECD pracuje obecnie nad pakietem mającym na celu zapewnienie spójnego wdrożenia CARF na poziomie międzynarodowym. Pakiet wdrożeniowy będzie obejmował ramy dwustronnych lub wielostronnych umów właściwych organów w sprawie automatycznej wymiany informacji gromadzonych na mocy CARF, oraz rozwiązania informatyczne wspierające wymianę informacji.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących omawianych regulacji, zachęcamy do kontaktu.