23 maja 2022 r. odbyły się konsultacje dotyczące zaproponowanego przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) projektu określającego nowe wymogi sprawozdawcze w zakresie kryptoaktywów oraz zmiany wspólnego standardu w zakresie automatycznej wymiany informacji podatkowych (CRS). Proponowane regulacje mają na celu włączenie kryptoaktywów do międzynarodowego systemu wymiany informacji podatkowych.

 

Wraz z rosnącą popularnością kryptoaktywów rośnie również liczba przepisów regulujących ich funkcjonowanie. OECD pracuje nad projektem dokumentu określającego ramy dla automatycznej wymiany informacji o kryptoaktywach (“Crypto-Asset Reporting Framework”, “CARF”).

Zgodnie z postanowieniami projektu CARF, osoby i podmioty, które w ramach prowadzonej działalności świadczą usługi umożliwiające wymianę kryptoaktywów będą zobowiązane do:

(1) stosowania procedur należytej staranności w celu identyfikacji (obecnych i nowych) klientów zgodnie z określonymi zasadami; oraz

(2) corocznego raportowania do organów podatkowych zagregowanych wartości transakcji dokonywanych przez poszczególnych klientów. 

Informacje otrzymane przez organy podatkowe mają podlegać wymianie z innymi państwami, podobnie jak ma to miejsce w odniesieniu do informacji przekazywanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (tzw. Common Reporting Standard, “CRS”), która nakłada obowiązki sprawozdawcze w szczególności na instytucje finansowe.

 

Transakcje podlegające raportowaniu

Opublikowany przez OECD dokument zakłada, że raportowaniu na gruncie CARF będą podlegać:

  • transakcje wymiany między kryptoaktywami a walutami fiducjarnymi (ang. fiat currencies);
  • transakcje wymiany jednej lub kilku form kryptoaktywów;
  • "detaliczne transakcje płatnicze" - transakcje z wykorzystaniem kryptowalut jako wynagrodzenia za towary i usługi (przekraczające określony próg kwotowy); oraz
  • transfery kryptoaktywów.

Propozycja OECD zakłada, że obowiązki na gruncie CARF obejmą nie tylko giełdy kryptowalut, ale także innych pośredników świadczących usługi wymiany kryptoaktywów, w tym brokerów, dealerów i operatorów tzw. bitomatów.

 

Aktualizacja przepisów CRS

W opublikowanym dokumencie, OECD przedstawiła również propozycje zmian do przepisów CRS. Proponowane zmiany można podzielić na dwie główne kategorie:

  • zmiany mające na celu objęcie zakresem CRS nowych cyfrowych produktów finansowych (produkty pieniądza elektronicznego i waluty cyfrowe banków centralnych);
  • zmiany mające na celu poprawę procedur należytej staranności i sprawozdawczości w ramach CRS, tak aby zwiększyć użyteczność zbieranych informacji i ograniczyć obciążenie raportujących instytucji finansowych.

Dla podmiotów objętych obowiązkami na gruncie CRS zmiany te będą oznaczały konieczność przeglądu i aktualizacji obowiązujących procesów i procedur.

 

Co to oznacza dla Państwa organizacji?

Propozycja OECD jest próbą stworzenia rozbudowanego systemu sprawozdawczości, który zakłada raportowanie większości transakcji dotyczących kryptoaktywów. Wprowadzenie przepisów regulujących rynek kryptoaktywów wydaje się być nieuniknione, a ujednolicony i skoordynowany system transgraniczny powinien powodować mniejsze obciążenie po stronie podatników w porównaniu do sytuacji, w której każda jurysdykcja wprowadziłaby własne wymogi w tym zakresie w sposób nieskoordynowany w wymiarze transgranicznym.

OECD zamierza przedstawić sprawozdanie na temat projektu CARF i zmian do CRS podczas szczytu G20 w październiku 2022 r.

Nasi eksperci pomogą w określeniu wpływu planowanych zmian na działalność Państwa przedsiębiorstw.