25 sierpnia na stronie Sejmu został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (“Projekt”), który zmienia między innymi obowiązki podatników w zakresie raportowania tzw. transakcji rajowych.

 

Planowane są następujące zmiany w przepisach:

  • Podwyższenie progów dokumentacyjnych (progów istotności) dla bezpośrednich transakcji rajowych, których przekroczenie powoduje powstanie obowiązku dokumentacyjnego;
  • Uchylenie w całości przepisów dotyczących pośrednich transakcji rajowych.

Poniżej znajduje się podsumowanie najważniejszych zmian dotyczących cen transferowych.

 

Podwyższenie progów dokumentacyjnych

Dotychczasowe przepisy nakładały obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników i spółek niebędących osobami prawnymi dokonujących transakcji bezpośrednio z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (tzw. podmiot rajowy), jeżeli wartość tej transakcji za rok podatkowy, a w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi – za rok obrotowy, przekracza 100 000 zł.

Zgodnie z proponowaną treścią art 11k ust. 2a oraz art. 11o ust. 1 próg ten będzie wynosił:

  • 2 500 000 zł - w przypadku transakcji finansowych;
  • 500 000 zł - w przypadku transakcji innych niż finansowe.

 

Uchylenie przepisów dotyczących pośrednich transakcjach rajowych

W Projekcie przewidziano również uchylenie art. 11o ust. 1a i 1b, dotyczących pośrednich transakcji rajowych. Zgodnie z proponowanymi przepisami przejściowymi, oznacza to, że obowiązek dokumentacji pośrednich transakcji rajowych zostanie uchylony z mocą wsteczną, od 1 stycznia 2021

W pierwszym projekcie ustawy opublikowanym 28 czerwca 2022 roku (skierowanym do konsultacji społecznych) zaproponowano liczne zmiany dotyczące pośrednich transakcji rajowych, takie jak: zwolnienie transakcji krajowych czy też likwidacja domniemania rezydencji rzeczywistego właściciela w raju podatkowym. Podczas konsultacji publicznych do Ministra Finansów wpłynęło wiele krytycznych uwag dotyczących treści proponowanych przepisów. Ostatecznie, po długotrwałych konsultacjach i uzgodnieniach, w najnowszej wersji Projektu przewiduje się uchylenie przepisów dotyczących pośrednich transakcji rajowych w całości ponieważ “[...]Przepisy te w praktyce nie realizowałyby bowiem skutecznie zakładanych celów.”

 

Okres obowiązywania przepisów

Co istotne Projekt ustawy przewiduje przepisy przejściowe w związku z uchyleniem art. 11o ust. 1a i 1b ustawy CIT (art. 23za ust. 1a i 1b ustawy PIT) oraz zmianą m.in. art 11k ust 2a (art. 23w ust. 2a ustawy PIT) oraz art. 11o ust. 1 ustawy CIT (art. 23za ustawy PIT), zgodnie z którymi zmiany stosuje się z mocą wsteczną tj. od 2021 r. (do transakcji rozpoczętych i niezakończonych przed 1 stycznia 2021 r. oraz transakcji zawartych po 31 grudnia 2020 r.)

W uzasadnieniu projektu stwierdzono również, że zaproponowane zmiany łagodzą rygory związane z dokumentowaniem transakcji rajowych, a zatem ich wsteczne zastosowanie - zdaniem autorów projektu - nie narusza standardów konstytucyjnych.

Należy pamiętać, że opublikowany został dopiero projekt ustawy i ostateczne brzmienie jej treści może ulec zmianie.