W dniu 20 stycznia 2022 roku Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała nową edycję wytycznych w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych i administracji podatkowych (Wytyczne OECD).

 

Co do zasady, Wytyczne OECD zawierają wskazówki dotyczące stosowania tzw. „zasady ceny rynkowej”, która stanowi międzynarodowy konsensus dla wyceny, do celów podatku dochodowego, transakcji transgranicznych zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Co więcej, są one powszechnie stosowane zarówno przez podatników, jak i władze podatkowe państw członkowskich OECD – a także państw nienależących do OECD.

Nowa edycja Wytycznych OECD z 2022 roku łączy w sobie kilka indywidualnych publikacji, które zmieniają poprzednią edycję Wytycznych OECD z 2017 roku.

Dokumenty uwzględnione w nowej edycji Wytycznych OECD z 2022 roku to:

  • Raport zatytułowany Revised Guidance on the Transactional Profit Split Method z dnia 4 czerwca 2018 roku,
  • Raport zatytułowany Guidance for Tax Administrations on the Application of the Approach to Hard-to-Value Intangibles z dnia 4 czerwca 2018 roku,
  • Raport zatytułowany Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions z dnia 20 stycznia 2020 roku.

Dodatkowo, nowe Wytyczne OECD z 2022 roku uwzględniają inne zmiany zaakceptowane w ramach projektu OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS z dnia 7 stycznia 2022 roku.

 

Zmiana wytycznych dotyczących metody podziału zysku

W ramach nowej edycji Wytycznych OECD z 2022 roku dokonano zmian wytycznych dotyczących metody podziału zysku poprzez aktualizację Rozdziału II, Sekcji C (paragrafy 2.114-2.151), a także zmianę Aneksu II i Aneksu III z Rozdziału II.

Nowe wytyczne zostały opracowane przede wszystkim, aby wyjaśnić kiedy metoda podziału zysku stanowi najwłaściwszą metodę do zastosowania. Dodatkowo, rozszerzają sposób w jaki metoda podziału zysku może być stosowana, w tym określają odpowiednie zyski do podziału oraz czynniki podziału tego zysku, oraz zawierają kilka przykładów ilustrujących omawiane zasady.

 

Zmiany wytycznych dotyczących trudnych do wyceny wartości niematerialnych

Nowe Wytyczne OECD z 2022 roku wprowadzają także zmiany wytycznych dotyczących trudnych do wyceny wartości niematerialnych. Uzupełnienie zasad zostało uwzględnione w ramach Aneksu II do Rozdziału VI.

Zmiana wytycznych miała na celu osiągnięcie wspólnego zrozumienia i praktyki w zakresie stosowania korekt dla trudnych do wyceny wartości niematerialnych, a tym samym miały za zadanie poprawić spójność i ograniczyć ryzyko podwójnego opodatkowania w wymiarze ekonomicznym.

 

Zmiany wytycznych dotyczących transakcji finansowych

Największą zmianą w nowej edycji Wytycznych OECD z 2022 roku było dodanie nowego Rozdziału X dotyczącego transakcji finansowych oraz uzupełnienie Rozdziału I o nową Sekcję D.1.2.2.

Nowe wytyczne zawierają definicję transakcji finansowych, w szczególności w odniesieniu do struktur kapitałowych przedsiębiorstw wielonarodowych. Co więcej, dotyczą one również konkretnych kwestii związanych z wyceną transakcji finansowych dotyczących pożyczek wewnątrzgrupowych, systemu zarządzania płynnością (cash pooling), zabezpieczeń (hedging), gwarancji i ubezpieczeń wewnątrzgrupowych. Ponadto, dotyczą one sposobu określania wolnych od ryzyka oraz skorygowanych o ryzyko stóp zwrotu, w przypadku gdy podmiot powiązany jest uprawniony do takiego zwrotu zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozdziale I i Rozdziale VI Wytycznych OECD.

 

Znaczenie zmian

Opublikowanie nowej edycji Wytycznych OECD w 2022 roku miało na celu uwzględnienie w ramach jednego dokumenty zmian, które weszły w życie po wydaniu poprzedniej edycji Wytycznych OECD w 2017 roku.

Co istotne zmiany wprowadzone w 2022 roku do Wytycznych OECD nie były czymś nowym, ponieważ były już one wcześniej wdrożone przez OECD w ramach innych indywidualnych raportów.

Niemniej jednak, różne kraje podejmują różne działania w celu wdrożenia Wytycznych OECD do swojego własnego systemu podatkowego np. zmiany mogą być wprowadzane automatycznie poprzez dodanie bezpośredniego odniesienia do Wytycznych OECD lub poprzez podejmowanie dodatkowych działań administracyjnych lub legislacyjnych mających na celu zaimplementowanie Wytycznych OECD do krajowych przepisów podatkowych. Stąd, istotne dla OECD było zaadresowanie dodatkowych zmian właśnie w Wytycznych OECD stanowiących jeden, istotny dla wielu władz podatkowych dokument.

Co więcej, skonsolidowanie zmian w ramach jednego dokumentu, czyli nowych Wytycznych OECD z 2022 roku, jest korzystne z perspektywy podatników, ponieważ obowiązkiem podatników jest zrozumienie i analizowanie wpływu zmian w krajowych systemach podatkowych, w których prowadzą swoją działalność. Dlatego też, przedsiębiorstwa międzynarodowe zobowiązane m.in. do analizowania dokumentów mających wpływ na Wytyczne OECD w kontekście swojej globalnej działalności oraz posiadanej polityki cen transferowych, skorzystają na zawężeniu swojego obowiązku do jednego dokumentu, który ma również wpływ na działania władz podatkowych w różnych krajach.