Organ wydający:
Dyrektor KIS
Data:
2020-07-21
Sygnatura:
0111-KDIB2-1.4010.184.2020.2.AR
Podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, które nie korzystają ze zwolnień podmiotowych określonych w ustawie o CIT, nie działają w specjalnej strefie ekonomicznej ani na podstawie decyzji o wsparciu oraz nie ponoszą straty podatkowej, mogą skorzystać ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Wskazane powyżej warunki muszą jednak zostać spełnione przez obie strony transakcji w danym roku podatkowym.

Sprawa dotyczyła spółki, która prowadziła działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw.Spółka należała do grupy kapitałowej, która posiadała kilkanaście stacji paliw na terenie całej Polski (z czego 14 stacji paliw należało do spółki). W 2019 r. spółka dokonywała transakcji z podmiotami powiązanymi z grupy kapitałowej mającymi siedzibę na terenie Polski. Stosowane przez podmioty powiązane ceny były rynkowe. Ani spółka, ani podmioty powiązane nie poniosły w 2019 r. straty ze źródła przychodów, w ramach którego rozliczały dokonane transakcje. Dodatkowo spółka wskazała, że ani ona, ani podmioty powiązane nie spełniają warunków oraz kryteriów określonych w art. 11n pkt 2-9 ustawy o CIT. Ponadto, spółka i podmioty powiązane nie korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 6 ustawy o CIT ani też nie korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a ustawy o CIT.

Na tym tle spółka zapytała organ podatkowy:

 1. Czy w przypadku przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. spółka jest uprawniona do skorzystania z przesłanki wyłączenia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji na podstawie art. 11n ustawy o CIT w zakresie transakcji z powiązanymi podmiotami krajowymi, które nie poniosły straty?
 2. Jaki jest termin do sporządzenia dokumentacji podatkowej opisującej transakcje mające miejsce w roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2019 r. do 30 grudnia 2019 r. oraz złożenia oświadczenia o sporządzaniu dokumentacji i konsekwentnie termin do złożenia uproszczonego sprawozdania?

Udzielając odpowiedzi na pierwsze pytanie, spółka wskazała, że będzie uprawniona do skorzystania z wyłączenia obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji na podstawie art. 11n ustawy o CIT. Jeżeli bowiem dokonana transakcja kontrolowana będzie zawierana wyłącznie przez podmioty powiązane mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski w roku podatkowym, w którym każda ze stron transakcji będzie spełniała łącznie następujące warunki:

 • nie będzie korzystała ze zwolnienia, o którym mowa w art. 6 ustawy o CIT,
 • nie będzie korzystała ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a ustawy o CIT, tj. w odniesieniu do dochodów uzyskanych z działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej oraz określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie o wspieraniu nowych inwestycji,
 • nie poniesie straty podatkowej,

to wówczas możliwe będzie skorzystanie z wyłączenia obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji. Jak wskazała spółka, w niniejszej sprawie wszystkie te przesłanki zostały spełnione. Gdyby jednak okazało się, że którykolwiek z podmiotów powiązanych zawierających transakcję ze spółką poniósł stratę podatkową, wówczas zwolnienie z art. 11n pkt 1 ustawy o CIT nie znalazłoby zastosowania.

Udzielając odpowiedzi na drugie pytanie, spółka wskazała, że termin na sporządzenie dokumentacji podatkowej opisującej transakcje mające miejsce w roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. oraz złożenia oświadczenia o sporządzaniu dokumentacji i konsekwentnie termin do złożenia uproszczonego sprawozdania upłynie z końcem dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Skoro bowiem rok obrotowy spółki pokrywał się z rokiem kalendarzowym, to - na gruncie przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. - termin na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych został wyznaczony do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego. Jak wskazała spółka, wynika to bezpośrednio z treści art. 11t ust. 1 ustawy o CIT.

Organ w całości uznał stanowisko spółki za prawidłowe i w konsekwencji odstąpił od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska spółki.

Wybór przepisów:

Ustawa o CIT

Art. 11n pkt 1

“Obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych nie ma zastosowania do transakcji kontrolowanych:

 1. zawieranych wyłącznie przez podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w roku podatkowym, w którym każdy z tych podmiotów powiązanych spełnia łącznie następujące warunki:
 2. nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 6,
 3. nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a,
 4. nie poniósł straty podatkowej.”.

Art. 11t ust. 1 

“1. Podmioty powiązane:

 1. obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych - w zakresie transakcji kontrolowanych objętych tym obowiązkiem lub
 2. realizujące transakcje kontrolowane określone w art. 11n pkt 1

- przekazują Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, informację o cenach transferowych za rok podatkowy, sporządzoną na podstawie wzoru dokumentu elektronicznego zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.ust. 1.”