Ministerstwo Finansów opublikowało dokumenty, które prezentują więcej szczegółów na temat rozpoczynającego się od 1 lipca 2020 r. Programu Współdziałania, choć wytyczne są co do zasady skierowane do przyszłych uczestników programu, to mogą mieć praktyczne znaczenie dla ogółu podatników. 

 

Założenia Programu

Przypominamy: Program Współdziałania, to oparta na proponowanej przez OECD koncepcji organizacji systemu podatkowego (Horizontal Monitoring Compliance), nowa forma współpracy pomiędzy Krajową Administracją Skarbową a dużymi podmiotami. W ramach Programu, KAS będzie prowadziła zindywidualizowaną obsługę dopasowaną do danego podatnika oraz dostosuje swój poziom nadzoru i monitoringu nad podatnikiem do wdrożonych przez niego środków nadzoru wewnętrznego, uwzględniającego kwestie podatkowe.

 

Zakres i przedmiot opublikowanych dokumentów

19 maja 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało długo wyczekiwane dokumenty związane z uczestnictwem w Programie Współdziałania, m.in. Podręcznik dla uczestnika Programu Współdziałania, Wytyczne w zakresie Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego, a także Otwarty katalog rodzajów ryzyka podatkowego opracowany na potrzeby niezależnego audytu funkcji podatkowej.

Podręcznik zawiera szczegółowe informacje dotyczące udziału w Programie, opisuje jego cele, proces wyboru podmiotów, zasady współdziałania KAS i uczestnika, jak również opisuje proces weryfikacji uczestników poprzez audyty realizowane zarówno przez KAS jak i przez niezależnego audytora, wskazując jednocześnie zasady ich przeprowadzania.

Istotnym założeniem Programu jest transparentność, która wykracza poza standardowe obowiązki sprawozdawcze podatnika. W tym kontekście uczestnicy Programu zostają zobowiązani do zaprojektowania i wdrożenia Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego, stanowiących wytyczne określające zbiór elementów oraz narzędzi wspierających skuteczny nadzór nad kwestiami podatkowymi w przedsiębiorstwie.

Opublikowane przez MF Wytyczne, mają za zadanie przedstawić ramowe wymagania dotyczące organizacji i działań wewnętrznych podejmowanych przez podatnika w zakresie realizowanych procesów podatkowych. Jest to zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne w przedsiębiorstwach, ich organizację oraz funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego. Uwzględniono także rolę organów statutowych i zasady ich współdziałania w zakresie kontroli wewnętrznej nad ryzykiem dotyczącym prawidłowego rozliczania podatków.

Dodatkowo Ministerstwo opublikowało także otwarty katalog ryzyk podatkowych, które mogą wystąpić podczas badania podatnika w ramach niezależnego audytu funkcji podatkowej. Dokument wskazuje na możliwe ryzyka nieprzestrzegania przepisów prawa podatkowego, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem obowiązków podatkowych, a także w zakresie funkcjonowania ram nadzoru nad procesem rozliczeń podatkowych w danym przedsiębiorstwie.

Dokumenty te mają kluczowe znaczenie dla podmiotów ubiegających się o udział w Programie. Chociaż przepisy dotyczące Umowy Współdziałania wchodzą w życie 1 lipca br., do Ministerstwa Finansów już wpływają deklaracje podmiotów zainteresowanych uczestnictwem w pilotażowym etapie Programu.

 

Wartość dla wszystkich podatników

Opublikowane dokumenty skierowane są przede wszystkim do podmiotów zainteresowanych udziałem w Programie, mają jednak też niebagatelne znaczenie dla wszystkich podatników. Stanowią bowiem cenną wskazówkę jak zdaniem Ministerstwa Finansów powinny być ukształtowane procedury rozliczeń podatkowych. Dodatkowo, kierunkowo wskazują postrzeganie przez organy podatkowe roli, zadań, czy zakresu odpowiedzialności organów zarządczych i nadzoru, czy osób zaangażowanych w rozliczenia podatkowe, szczególnie dyrektorów finansowych. Z kolei katalog ryzyk stanowi przydatny zbiór wskazujący na obszary, które z jednej strony mogą wymagać od podatnika zwiększonej rozwagi przy dokonywaniu rozliczeń podatkowych, jak również katalog spraw, które mogą być przedmiotem szczególnego zainteresowania przez organy podatkowe.