English

 

W trakcie 2023 roku podatnicy będą zobowiązani do wypełnienia obowiązków sprawozdawczych dotyczących transakcji wewnątrzgrupowych realizowanych w 2022 roku. W związku ze zbliżającymi się terminami sporządzania wymaganych dokumentów z obszaru cen transferowych, w niniejszym artykule prezentujemy zestawienie najważniejszych zmian obowiązujących począwszy od 2023 roku.

 

Transakcje kontrolowane zrealizowane po 31 grudnia 2021 będą podlegały obowiązkowi przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych do końca 10. miesiąca od zakończenia roku podatkowego oraz do złożenia  informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (“TPR-C”)  do 11. miesiąca od zakończenia roku podatkowego. Tym samym, dla podmiotów o roku podatkowym zbieżnym z rokiem kalendarzowym, terminy sprawozdawcze przypadną na koniec października 2023 roku (lokalna dokumentacja cen transferowych) oraz na koniec listopada 2023 roku (TPR-C). 

Z końcem września 2022 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Finansów  w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (TPR-C), dalej: “Rozporządzenie”. Nowe Rozporządzenie skutkuje wprowadzeniem zmian w formularzu TPR-C oraz nałożeniem na podatników dodatkowych obowiązków. 

Ponieważ czynności sprawozdawcze realizowane w trakcie 2023 roku będą regulowane przez nowe Rozporządzenie, poniżej przedstawiamy kluczowe zmiany, które dotyczyć będą formularzy TPR- C  wypełnianych za rok podatkowy 2022, tj. rozpoczętych po 31 grudnia 2021 r.

 

1. Zmiana adresata TPR-C 

Zgodnie z Rozporządzeniem, następuje zmiana adresata TPR-C z szefa krajowej administracji skarbowej (“KAS”) na naczelnika urzędu skarbowego.

 

2. Połączenie Oświadczenia i formularza TPR-C

Zgodnie z Rozporządzeniem, tzw. Oświadczenie TP, które dotychczas składane było oddzielnie, potwierdzające, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny transferowe objęte tą dokumentacją są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane stanowi integralną część formularza TPR-C. Tym samym przekazanie do organu formularza będzie równoznaczne ze złożeniem takiego oświadczenia.  

 

3. Zmiana uprawnionych do podpisania TPR-C

W związku z połączeniem Oświadczenia TP i formularza TPR-C (opisanym w powyższym punkcie), zasady złożenia będą następujące: 

Informacja o cenach transferowych powinna być podpisana przez kierownika jednostki (członka zarządu lub innego organu zarządzającego). Ponadto, dopuszczalne jest podpisanie TPR-C przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem będzie mógł zostać adwokat, radca prawny, doradca podatkowy lub biegły rewident. Należy jednak pamiętać, że ww. pełnomocnik będzie musiał być uprzednio zgłoszony do urzędu skarbowego i otrzymać pełnomocnictwo  poprzez złożenie odrębnego formularza UPL-1.  

Tym samym, zwłaszcza zważywszy na połączenie TPR-C i Oświadczenia, pojawiają się liczne wątpliwości, kto będzie ponosił odpowiedzialność za prawidłowość informacji zawartych w TPR-C (pełnomocnik czy podatnik). 

 

4. Prezentacja wartości transakcji

Dotychczas wartość transakcji wykazywana była łącznie i stanowiła sumę wartości przypadających dla poszczególnych kontrahentów, wymagane było jedynie oznaczenie krajów ich rezydencji bez konieczności przyporządkowania krajom zaalokowanych wartości transakcji. Nowe Rozporządzenie wprowadza wymóg rozbicia wartości transakcji i przyporządkowania do poszczególnych krajów. 

 

5. Nowy wskaźnik 

Dotychczas wymagane było zaprezentowanie czterech wskaźników finansowych wyznaczonych dla podatnika (marża operacyjna, marża zysku brutto, rentowność aktywów oraz rentowność kapitału własnego). Nowe Rozporządzenie wprowadza obowiązek prezentacji dodatkowego wskaźnika prezentującego stosunek kosztów działalności operacyjnej z podmiotami powiązanymi w kosztach działalności operacyjnej ogółem. 

Obowiązek ten dotyczy podmiotów innych niż banki i zakłady ubezpieczeń i reasekuracji oraz mikro i małych przedsiębiorców.

Wymóg nie będzie również dotyczył podmiotów, które dokonują wyłącznie transakcji kontrolowanych zwolnionych z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych (transakcje krajowe, transakcje objęte uprzednim porozumieniem cenowym (“APA”), refaktury i safe harbour dla pożyczek i usług o niskiej wartości dodanej).

Stosowanie niniejszego wskaźnika w praktyce może powodować pewne utrudnienia dla podatnika. W rachunku zysków i strat nie są wyszczególnione koszty działalności operacyjnej odnoszące się odpowiednio do podmiotów powiązanych oraz niepowiązanych, w związku z czym konieczne będą dodatkowe kalkulacje oraz wykorzystanie danych wewnętrznych w celu ich wyznaczenia.

 

6. Restrukturyzacje

Zgodnie z nowym Rozporządzeniem, rozwinięciu podlega również sekcja poświęcona transakcjom dotyczącym restrukturyzacji. Nowym polem do uzupełnienia będzie wynagrodzenie za restrukturyzację. Niniejsze pole trzeba będzie uzupełnić poprzez wybór jednego lub kilku z pięciu kodów opisujących charakter wynagrodzenia (np. charakter wynagrodzenie w formie pieniężnej lub innej niż pieniężnej).

 

7. Korekty porównywalności 

W nowym formularzu TPR-C podatnicy będą zobowiązani do przedstawienia bardziej szczegółowych informacji m.in. o korektach porównywalności. Konieczne będzie wskazanie, czy taka korekta wpłynęła na zmianę wyniku o mniej lub więcej niż 30% albo wybranie opcji braku możliwości ustalenia wpływu korekty na wynik.

 

8. Transakcje objęte porozumieniami 

Dotychczas, pomimo braku obowiązku dokumentacyjnego dla transakcji objętych uprzednim porozumieniem cenowym (“APA”), wymagane było uwzględnienie takich transakcji w formularzu TPR-C. Nowe Rozporządzenie rozszerza katalog transakcji wymaganych w TPR-C o transakcje objęte porozumieniem inwestycyjnym lub porozumieniem podatkowym.

 

9. Mikro i małe przedsiębiorstwa

W przypadku podatników o statusie mikro lub małego przedsiębiorcy, zakres informacji do zawarcia w TPR-C będzie znacznie ograniczony.  Na etapie uzupełniania danych identyfikacyjnych podmiotu, którego dotyczy TPR-C będzie możliwość uzupełnienia informacji o statusie mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy, przez wskazanie, czy podmiot w ostatnim roku podatkowym spełnił określone warunki. W przypadku spełnienia ww. definicji nie będzie wymogu wskazania szczegółów dotyczących m.in. informacji dotyczących stosowanych cen transferowych oraz metod ich weryfikacji. 

 

10. Refaktury 

Zgodnie z Rozporządzeniem, raportowanie refaktur zostało przeniesione do odrębnej kategorii - F, co będzie czyniło formularz bardziej czytelnym. 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt.