W dniu 16 lipca 2018 roku został opublikowany projekt zmian do przepisów o cenach transferowych.

Zmiany, jeśli wejdą w życie, modyfikują obowiązki podatników dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi i dadzą nowe narzędzia urzędnikom kontrolującym takie transakcje. Celem zmian jest wzrost efektywności kontroli podatkowych oraz dalsze zwiększanie transparentności przy jednoczesnym ograniczeniu obowiązków w odniesieniu do usług o niskiej wartości dodanej. Proponowane zmiany wprowadzą też szereg rozwiązań, które do tej pory nie występowały w polskich przepisach.

Projekt zmian do przepisów o cenach transferowych

16 lipca 2018 r. został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Proponowane zmiany stanowią istotną modyfikację regulacji w obszarze cen transferowych. Uchylone miałyby być dotychczasowe art. 9a i art. 11 ustawy o CIT, a wprowadzony zostanie nowy rozdział. Projekt został przedstawiony do konsultacji publicznych, więc ostateczna treść przepisów może różnić się od tych zawartych w projekcie. Kluczowe zmiany zostały zaprezentowane poniżej.

Nowe uprawnienia organów podatkowych

Projekt przyznaje organom podatkowym nowe uprawnienia w zakresie określania wysokości dochodu lub straty podatnika. Organ podatkowy będzie mógł uznać, że w danych okolicznościach podmioty niepowiązane nie zrealizowałyby danej transakcji lub zrealizowałyby inną transakcję lub czynność. W konsekwencji, organy podatkowe będą mogły pominąć lub zmienić klasyfikację transakcji i oszacować należny dochód na podstawie własnej interpretacji ustalonych warunków gospodarczych.

Wprowadzenie uproszczonych zasad rozliczeń

W ramach proponowanych zmian wprowadza się uproszczone rozwiązania (ang. safe harbours), których zastosowanie przez podatnika skutkuje uznaniem ceny lub elementu ceny za rynkową. Takie rozwiązanie przewidziane jest dla dwóch rodzajów transakcji, tj. niektórych pożyczek oraz usług o niskiej wartości dodanej.

Warunki stosowania korekty cen transferowych

Projekt przewiduje wprowadzenie reguły, zgodnie z którą korekta cen transferowych stanowi odpowiednio przychód lub koszt uzyskania przychodów i jest ujmowana w roku, którego dotyczy. Do jej dokonania niezbędne jest jednak spełnienie szeregu warunków (w tym co do terminu jej dokonania), co może utrudnić stosowanie tych przepisów w praktyce.

Nowe progi dokumentacyjne

Zmianie mają ulec również progi dokumentacyjne, po przekroczeniu których podatnicy są zobowiązani do przygotowania dokumentacji lokalnych:

  • 10 mln PLN (odnośnie transakcji dotyczących aktywów rzeczowych i finansowania), oraz
  • 2 mln PLN (dla pozostałych transakcji).

W praktyce może to zmniejszyć obowiązki dokumentacyjne, w szczególności dla małych i średnich podatników.

Podatnicy będą zobowiązani do posiadania dokumentacji grupowej, jeśli skonsolidowane przychody grupy przekroczą 200 mln PLN. Podatnicy składający raport CbC (a więc m.in. osiągający skonsolidowane przychody powyżej 750 mln EUR) będą zobowiązani do złożenia dokumentacji grupowej Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Zmianą na korzyść podatników jest umożliwienie sporządzania dokumentacji grupowej w języku angielskim. Miałaby ona być tłumaczona na język polski dopiero na wyraźne żądanie organu podatkowego.

Elementy dokumentacji cen transferowych

Zakres obowiązkowych elementów dokumentacji cen transferowych również ulegnie zmianie. Szczegółowy zakres elementów lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych, zostanie określony rozporządzeniem i dopiero po jego publikacji będzie możliwa pełna ocena tej zmiany.

Wydłużenie terminów na przygotowanie dokumentacji

Termin na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych zostanie na stałe wydłużony do 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego dla dokumentacji lokalnej. Z kolei, termin na sporządzenie dokumentacji grupowej wyniesie 12 miesięcy od zakończenia roku podatkowego.

Nowe obowiązki w zakresie raportowania

Podatnicy będą zobligowani do złożenia elektronicznego formularza TP-R (zamiast obecnych CIT-TP/PIT-TP) w terminie 9 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Formularz będzie zawierał wybrane informacje na temat realizowanych transakcji z podmiotami powiązanymi.  Formularz ma zapewnić organom podatkowym większą efektywność w zakresie typowania podatników do kontroli podatkowych.

Studia porównawcze

Studia porównawcze staną się obowiązkowym elementem dokumentacji dla każdej transakcji (bez szczególnych progów materialności), z wyjątkiem tych, których dotyczą safe harbours.

Jeśli przygotowanie takiej analizy będzie niemożliwe, podatnik zobowiązany będzie do przygotowania analizy wykazującej zgodność warunków, na jakich została zawarta transakcja z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane.

Pozostałe zmiany

Projekt wprowadza szereg innych zmian, w szczególności nowe definicje powiązań oraz ceny rynkowej.

Podwyższeniu ulegnie też limit kosztów podatkowych odnoszący się do usług niematerialnych nabywanych od podmiotów powiązanych – będzie to 10% (powyżej progu 3 mln PLN), a nie 5% „podatkowej EBITDA” jak do tej pory.

Z drugiej strony, obniżeniu ulega limit, od którego liczona jest nadwyżka kosztów finansowania dłużnego, które podatnik zobowiązany jest wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów (z 30% na 20%).

Dodatkowo, wykreśleniu ulega Art. 15ca ustawy o CIT.

Co to dla mnie oznacza i co należy zrobić?

Proponowane przepisy wprowadzają szereg istotnych zmian z punktu widzenia podatnika.

Z jednej strony zwiększeniu ulegają uprawnienia organów podatkowych (możliwość pominięcia/reklasyfikacji skutków transakcji), jednak z drugiej wprowadzane są ułatwienia dla podatników (szczególnie w zakresie obowiązku dokumentacyjnego).

Należy także pamiętać, iż niektóre ze zmian mogą wprowadzić dodatkowe obowiązki po stronie podatnika (np. złożenie formularza TP-R, obowiązek przygotowania analiz porównawczych).

Celem zmian jest wzrost transparentności oraz ułatwienie organom podatkowym typowania podatników do kontroli (m.in. poprzez wprowadzenie formularza TP-R).

Nowe przepisy mają wejść w życie od stycznia 2019 roku, jednak podatnicy mieliby prawo dobrowolnego stosowania nowych przepisów odnośnie dokumentacji wcześniej, tj. również do lat podatkowych rozpoczętych po 31 grudnia 2017 roku.