Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności

Celem dokumentacji Master File jest przedstawienie ogólnej sytuacji Grupy kapitałowej, w tym w szczególności w zakresie jej struktury, powiązań, najważniejszych transakcji, finansowania, a także najistotniejszych wartości niematerialnych i prawnych, które są wykorzystywane przez podmioty powiązane. Należy przy tym podkreślić, iż nie każda Grupa kapitałowa jest obowiązana do przygotowania i przedstawienia dokumentacji Master File. Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2019 roku przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2018.1036 t. j. z dnia 30 maja 2018 roku, dalej „ustawa o CIT”), do przygotowania Master File zobowiązane są Grupy kapitałowe, które jednocześnie spełniają dwa warunki:

Tym samym należy zauważyć, iż wartość progu, od którego istnieje obowiązek sporządzenia dokumentacji Master File w porównaniu do przepisów, które weszły w życie 1 stycznia 2017 roku, została znacznie podniesiona (w poprzednio obowiązującym stanie prawnym próg wynosił 20 000 000 EUR). Tym samym na gruncie nowych przepisów, znaczna część Grup kapitałowych będzie zwolniona z obowiązku przygotowania dokumentacji na poziomie grupowym. Podwyżka progu jest efektem ujednolicenia polskich przepisów ze standardami wynikającymi z Wytycznych OECD.