Podatnicy realizujący transakcje z nierezydentami mogą być zobowiązani do zaraportowania ORD-u za 2021 r. w marcu.

 

Zgodnie z art. 82 Ordynacji Podatkowej osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są obowiązane do sporządzania i przekazywania informacji m.in. o umowach zawartych z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego.

W ramach Polskiego Ładu wprowadzone zostało wyłączenie tego obowiązku (zgodnie z przepisami przejściowymi obowiązuje również w przypadku informacji składanych po 31 grudnia 2021 r.) w ramach którego obowiązek ten nie dotyczy podmiotów zobowiązanych do złożenia informacji o cenach transferowych (art. 11t ustawy o CIT). Jednocześnie przepis ten wyłącza możliwość zastosowania zwolnienia z obowiązku składania formularza ORD-U dla podmiotów które zawierają bezpośrednio lub pośrednio transakcji z podmiotami z tzw. rajów podatkowych (art. 11o ust. 1 i 1a ustawy o CIT).

Na ten moment Ministerstwo Finansów w projekcie rozporządzenia nie przewiduje, aby termin na złożenie formularza ORD-U (3 miesiące po zakończeniu roku podatkowego) został przedłużony, tak jak w przypadku terminów na złożenie zeznania CIT-8 oraz sporządzenie sprawozdania finansowego. Jeśli termin zostanie przesunięty - poinformujemy o tym osobno.

Tym samym, podatnicy, którzy dokonują transakcji z nierezydentami podlegających obowiązkowi ujęcia w formularzu ORD-U będą zobowiązani do weryfikacji do końca marca czy dokonują transakcji z kontrahentami z rajów podatkowych w rozumieniu art. 11o ust. 1 i 1a ustawy o CIT. Może to być utrudnione ze względu na to, że weryfikacja tych informacji, konieczna na potrzeby ustalenia kwestii obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych, jest czasochłonnym obciążeniem administracyjnym dla podatników. 

O obowiązku weryfikowania transakcji zawieranych z podmiotami z rajów podatkowych informowaliśmy w artykule opublikowanym na PwC Studio.