Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wchodząca w życie z początkiem 2021 roku, zawiera zmiany w zakresie cen transferowych dotyczące m.in rozszerzonego obowiązku dokumentacyjnego co do transakcji z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli tak zwanymi podmiotami z rajów podatkowych.

 

Dokumentacja cen transferowych

Zgodnie z wcześniejszym brzmieniem przepisów - art. 11o Ustawy o CIT, obowiązek dokumentacyjny dotyczył transakcji takich jak zapłata należności, umowy spółki niebędącej osobą prawną lub umowy wspólnego przedsięwzięcia lub innej umowy o podobnym charakterze z podmiotami z rajów podatkowych, których wartość przekracza 100 tys. PLN.

Wraz z początkiem 2021 roku, zgodnie ze znowelizowanymi przepisami (art. 11k ust. 2a Ustawy o CIT), obowiązek dokumentacyjny dotyczy transakcji kontrolowanych z podmiotami z rajów podatkowych jeśli ich wartość przekracza 100 tys. PLN, niezależnie od rodzaju transakcji. 

Dodatkowo, znowelizowane przepisy wprowadzają obowiązek dokumentacyjny dla podatników i spółek niemających osobowości prawnej, którzy dokonali (art. 11o Ustawy o CIT):

  • transakcji innych niż transakcje kontrolowane z podmiotami z rajów podatkowych, jeśli ich wartość za rok podatkowy/obrotowy przekracza 100 tys. PLN, oraz
  • transakcji kontrolowanych lub transakcji innych niż transakcje kontrolowane z podmiotami, których rzeczywisty właściciel jest z raju podatkowego, jeżeli ich wartość za rok podatkowy/obrotowy przekracza 500 tys. PLN.

Obowiązki te należy będzie spełnić po raz pierwszy za rok 2021.

Poprzez nowelizację przepisów (art. 11q ust. 1a Ustawy o CIT) wprowadzono również nowy element do lokalnej dokumentacji cen transferowych, ponieważ w przypadku transakcji z podmiotami z rajów podatkowych lub których rzeczywisty właściciel jest podmiotem z raju podatkowego wymagane jest przedstawienie uzasadnienia gospodarczego tej transakcji takich jak oczekiwane korzyści ekonomiczne, w tym także podatkowe.

 

Rzeczywisty właściciel i należyta staranność

Jak wskazują znowelizowane przepisy (art. 11o ust. 1a Ustawy o CIT) wystarczy, aby kontrahent podatnika zawarł transakcję z podmiotem z raju podatkowego, aby domniemywać, że rzeczywisty właściciel podatnika jest podmiotem z raju podatkowego. W związku z tym, podatnik będzie zobowiązany do udokumentowania transakcji z tym kontrahentem po przekroczeniu przez nią wartości 500 tys. PLN (która to wartość stanowi próg dokumentacyjny dla transakcji z podmiotami, których rzeczywisty właściciel jest podmiotem z raju podatkowego).

Dodatkowo, ten sam przepis wprowadza zagadnienie dochowania należytej staranności przy ustalaniu kwestii związanej z rzeczywistym właścicielem. Stąd, można wnioskować, że podatnik zobowiązany jest do uzyskania od każdego ze swoich kontrahentów oświadczenia o dokonywaniu bądź niedokonywaniu przez tego kontrahenta ewentualnych rozliczeń z podmiotami z rajów podatkowych lub weryfikacji tego faktu na własną rękę na podstawie dostępnych informacji i przy dochowaniu należytej staranności.

 

Podsumowanie zmian dla podatnika

Podsumowując, w wyniku zmiany przepisów:

  • katalog zdarzeń podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu został istotnie rozszerzony - obejmuje teraz zarówno transakcje zakupowe, jak i sprzedażowe z podmiotami z rajów podatkowych lub których właściciel rzeczywisty jest podmiotem z raju podatkowego zostały objęte obowiązkiem dokumentacyjnym, przy czym odnosi się zarówno do transakcji krajowych, jak i zagranicznych, a także z podmiotami powiązanymi i niepowiązanymi,
  • oprócz dokumentowania zdarzeń z podmiotami z rajów podatkowych wprowadzono nowy obowiązek dokumentowania zdarzeń z podmiotami, których rzeczywisty właściciel jest podmiotem z raju podatkowego - trudności może przede wszystkim sprawić weryfikacja czy kontrahent dokonywał transakcji z rajami podatkowymi. Weryfikacji takiej będzie można dokonywać na podstawie oświadczenia kontrahenta lub we własnym zakresie, przy dochowaniu należytej staranności,
  • wprowadzono obowiązek uzupełnienia lokalnej dokumentacji cen transferowych o uzasadnienie gospodarcze dla transakcji z podmiotem z raju podatkowego lub którego właściciel rzeczywisty jest podmiotem z raju podatkowego.

W przypadku pytań dotyczących nowych obowiązków dokumentacyjnych dla rajów podatkowych zapraszamy do kontaktu.