6 kwietnia br. opublikowany został nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym („Projekt ustawy”), który nakłada nowe obowiązki sprawozdawcze na podatników należących do dużych grup kapitałowych.

 

Jaka jest istota i cel wprowadzanego obowiązku?

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie nowego obowiązku publikowania przez podatników na swoich stronach internetowych sprawozdania o podatku dochodowym grupy kapitałowej, a także złożenia go do KRS, jak to ma miejsce w przypadku sprawozdań finansowych. 

Celem wprowadzenia nowego obowiązku jest zwiększenie transparentności podatkowej. W efekcie ma to prowadzić do zwiększenia skuteczności zwalczania nadużyć prowadzących do transferu zysków do innych jurysdykcji, w tym do rajów podatkowych.

Projektowane zmiany wynikają z implementacji dyrektywy 2021/2101 z dnia 24 listopada 2021 r. w odniesieniu do ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały („Dyrektywa”). Zgodnie z Dyrektywą grupy międzynarodowe prowadzące działalność w Unii Europejskiej, poprzez swoje spółki dominujące, spółki zależne lub oddziały będą obowiązane do ujawnienia swoich raportów Country-by-Country („CBC”), które do tej pory były jedynie składane do organów podatkowych. Zgodnie z Projektem ustawy w Polsce taki raport będzie się nazywał: „Sprawozdanie o podatku dochodowym”.

 

Na czym polega nowy obowiązek?

Wskazane w Projekcie ustawy podmioty będą obowiązane do:

 • sporządzenia sprawozdania o podatku dochodowym,
 • podpisania sprawozdania o podatku dochodowym – na zasadach zbliżonych do zasad podpisywania sprawozdań finansowych (czyli co do zasady przez cały zarząd spółki),
 • opublikowania sprawozdania o podatku dochodowym na swojej stronie internetowej i udostępniania go na tej stronie przez min. 5 lat,
 • złożenia sprawozdania o podatku dochodowym do KRS.

Obowiązki te należy spełnić każdego roku w terminie 12 miesiąca od dnia bilansowego.

Projekt ustawy przewiduje również nowy obowiązek nakładany na biegłych rewidentów, aby w opinii z badania sprawozdania finansowego była zawarta informacja o tym czy jednostka badana miała obowiązek złożenia do KRS sprawozdania z podatku dochodowego za rok obrotowy poprzedzający rok badany, a jeśli tak, to czy wywiązała się z tego obowiązku. 

 

Kogo dotyczy nowy obowiązek?

Nowy obowiązek obejmie grupy kapitałowe albo jednostki samodzielne, których przychody, wynikające odpowiednio ze skonsolidowanego lub jednostkowego sprawozdania finansowego w dwóch ostatnich latach obrotowych przekraczają próg:

 1. 3 500 mln PLN – w przypadku grup kapitałowych z jednostką dominująca najwyższego szczebla (albo w przypadku jednostek samodzielnych) z siedzibą w UE,
 2. 750 mln EUR – w przypadku grup kapitałowych z jednostką dominująca najwyższego szczebla  (albo w przypadku jednostek samodzielnych) z siedzibą poza UE.

Jeśli w ramach grupy kapitałowej jednostka dominująca najwyższego szczebla ma siedzibę w UE, to wówczas ta jednostka będzie co do zasady obowiązana do przygotowania, opublikowania i udostepnienia sprawozdania o podatku dochodowym. 

Jeśli natomiast jednostka dominująca ma siedzibę poza UE, wówczas obowiązek ten co do zasady spoczywa na wszystkich jednostkach zależnych (albo oddziałach) z siedzibą w UE, w tym także w Polsce, pod warunkiem, że nie jest to mikro lub mały przedsiębiorca, tj. wówczas gdy w dwóch ostatnich latach obrotowych przekroczone zostały co najmniej dwie z trzech poniższych wielkości:

 • 25 500 000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
 • 51 000 000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
 • 50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

Projekt ustawy przewiduje także, że w przypadku gdy sprawozdanie nie jest dostępne, jednostka zależna powinna zwrócić się do jednostki dominującej najwyższego szczebla o przekazanie tego sprawozdania w celu jego opublikowania przez jednostkę zależną albo o informacje niezbędne do sporządzenia takiego sprawozdania przez jednostkę zależną.

Co więcej, w przypadku gdy jednostka dominująca najwyższego szczebla nie przekaże tego sprawozdania, wówczas to jednostka zależna ma obowiązek sporządzenia, opublikowania i udostępnia sprawozdania o podatku dochodowym. Takie sprawozdanie wówczas powinno zawierać informacje, które jednostka zależna posiada sama oraz uzyskała, wraz z oświadczeniem stwierdzającym, że jednostka dominująca nie udostępniła jej sprawozdania o podatku dochodowym lub informacji niezbędnych do jego sporządzenia.

Możliwe jest też aby spółka dominująca spoza UE opublikowała dobrowolnie sprawozdanie o podatku dochodowym na podobnych zasadach jak spółki dominujące z UE oraz wskazała w nim spółkę zależną z UE, która dokona zgłoszenia sprawozdania do odpowiedniego rejestru w UE. Wówczas pozostałe jednostki zależne takiej grupy kapitałowej mogą być zwolnione z obowiązku pozyskiwania i publikowania sprawozdań we własnym zakresie. 

 

Co powinno zawierać sprawozdanie o podatku dochodowym?

Sprawozdanie o podatku dochodowym powinno zawierać szereg danych dotyczących całej grupy kapitałowej objętej obowiązkiem raportowania, w szczególności:

 • opis charakteru działalności, 
 • liczbę pracowników, 
 • przychody, w tym transakcje z podmiotami powiązanymi,
 • zysk/stratę przed opodatkowaniem, 
 • kwotę należnego i kwotę zapłaconego podatku dochodowego (w tym podatku u źródła), 
 • kwotę niepodzielonego zysku

Dodatkowo należy dokonać agregacji w celu przedstawienia tych danych odrębnie dla:

 • każdego państwa EOG (niezależnie od ilości spółek lub oddziałów w danym państwie),
 • każdej jurysdykcji podatkowej znajdującej się na tzw. liście rajów podatkowych publikowanej przez UE,
 • pozostałych krajów i jurysdykcji w sposób zagregowany.

Kiedy zaczną obowiązywać nowe przepisy?

Zgodnie z Projektem ustawy planowane zmiany w większości mają wejść w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia. Pierwszym okresem, za który należy sporządzić i opublikować sprawozdanie o podatku dochodowym będzie rok obrotowy rozpoczynający się po dniu 21 czerwca 2024 r. Zatem w praktyce podmioty, które mają rok obrotowy zgodny z rokiem kalendarzowym pierwsze sprawozdania będą musiały opublikować do 31 grudnia 2026 r. 

 

Dodatkowe materiały

Projekt znajduje się obecnie na etapie prac legislacyjnych - prace rządowe, po konsultacjach społecznych.

 

W czym możemy pomóc?

Grupy międzynarodowe zarówno z centralą w Polsce, jak w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz poza nią powinny zweryfikować poprawność już obecnie gromadzonych danych dla potrzeb raportowania CBC-R, a następnie na tej podstawie stworzyć odpowiednie procesy i narzędzia operacyjne pozwalające na dostosowania się do nowego raportowania sprawozdań o podatku dochodowym. PwC ma duże doświadczenie zarówno we wspieraniu podatników w raportowaniu CBC jak również w operacyjnym przygotowaniu grup kapitałowych do wdrożenia nowych procesów gromadzenia danych dla potrzeb podatkowych oraz cen transferowych. Dlatego zachęcamy do rozmowy z nami w celu przygotowania się z wyprzedzeniem do nowych obowiązków sprawozdawczych.