English

 

Stan epidemii obowiązywał na terytorium Polski od 20 marca 2020 r. Z dniem 16 maja 2022 r. został zastąpiony przez stan zagrożenia epidemicznego. Wprowadzeniu tych stanów towarzyszyły zmiany wielu aspektów podatkowych, które utraciły bądź wkrótce utracą ważność.

 

Z dniem 1 lipca 2023 stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 został odwołany na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia, które zostało już opublikowane w Dzienniku Ustaw i weszło w życie.

W związku z powyższym przedstawiamy wpływ zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego na kwestie podatkowe.

 

Wznowienie biegu terminów raportowania MDR

Zgodnie z art. 31y ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej jako “ustawa antycovidowa”), 31 lipca 2023 roku tj. 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii nastąpi wznowienie biegu terminów raportowania krajowych schematów podatkowych.

Więcej informacji o wznowieniu biegu terminów raportowania MDR tutaj.

 

Utrata ważności certyfikatów rezydencji obejmujących 2019 i 2020 rok oraz możliwości stosowania kopii certyfikatu

Zgodnie z art. 31ya ustawy antycovidowej w czasie trwania stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego oraz przez okres dwóch miesięcy po ich odwołaniu wprowadzono ułatwienie, za pomocą którego płatnik mógł korzystać z certyfikatu rezydencji podatnika, który obejmuje 2019 lub 2020 rok (przy założeniu, że posiadał oświadczenie podatnika, że dane zawarte w certyfikacie nie uległy zmianie). 

Istniała również możliwość posługiwania się certyfikatem rezydencji bez określonego terminu ważności, do którego okres dwunastu kolejnych miesięcy upływał w okresie obowiązywania tych stanów. 

Z dniem 1 września 2023 zakończą się powyższe ułatwienia, jak również możliwość wykorzystywania kopii certyfikatu rezydencji. Powróci zatem zasada, zgodnie z którą płatnik może posługiwać się certyfikatem rezydencji, który jest ważny w terminie ważności wskazanym na dokumencie lub przez 12 miesięcy od jego wydania, kiedy nie wskazano tego terminu.

 

7 dniowy termin na złożenie zawiadomienia ZAW-NR w związku z płatnością poza białą listę

Na podstawie art. 15zzn. ustawy antycovidowej w trakcie stanu epidemii oraz zagrożenia epidemicznego termin na złożenie zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek spoza “białej listy” został wydłużony z 7 do 14 dni od dnia zlecenia przelewu. Od dnia 1 lipca 2023 roku powrócił 7 dniowy termin na złożenie powyższego zawiadomienia.

 

Przywrócenie 3 miesięcznego terminu na wydanie interpretacji indywidualnej

Termin na wydanie interpretacji indywidualnej dla wniosków złożonych od dnia 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego został ustawowo przedłużony o 3 miesiące i wynosił 6 miesięcy (art. 31g ustawy antycovidowej). Od 1 lipca 2023 termin ten został przywrócony do standardowej długości wynoszącej 3 miesiące (dla wniosków, które wpłynęły najwcześniej 1 lipca 2023).

 

Koniec ułatwień związanych z cenami transferowymi

Z dniem 1 lipca 2023 przestało obowiązywać:

  • wyłączenie możliwości podpisania oświadczenia przez osobę uprawnioną do reprezentacji (obowiązek ten, przed wprowadzeniem tzw. ustawy anycovidowej, spoczywał na kierowniku jednostki) - Art. 31z(3) ustawy antycovidowej;
  • zwolnienie z obowiązku posiadania oświadczenia podmiotu powiązanego lub dowodu księgowego potwierdzających dokonanie rozliczeń wynikających z przeprowadzonej korekty ceny transferowej - Art. 31z(1) ustawy antycovidowej;
  • wyłączenie warunku nieponiesienia straty. Transakcje kontrolowane pomiędzy krajowymi podmiotami powiązanymi były do 1 lipca 2023 objęte zwolnieniem z obowiązku sporządzenia dla nich dokumentacji lokalnej, również w sytuacji poniesienia przez stronę takiej transakcji straty podatkowej (przy założeniu spadku łącznych przychodów o co najmniej 50% względem poprzedzającego roku) - Art. 31z(2) ustawy antycovidowej.

Jednocześnie nie jest przewidywane przedłużenie terminów związanych z obowiązkami w zakresie cen transferowych - dla lat podatkowych rozpoczętych po 31 grudnia 2021 r. terminy wynoszą 10 miesięcy od zakończenia roku podatkowego dla przygotowania Local File oraz 11 miesięcy dla złożenia formularza TPR (który obejmować będzie także treść oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji TP, będące dotąd odrębnym dokumentem).