Organ wydający:
Minister Finansów
Data:
2021-02-02
W przypadku polskiego podatnika, na którego znaczący wpływ wywiera nierezydent, realizującego transakcje z polskim zakładem tego nierezydenta, nie ma możliwości skorzystania ze zwolnienia z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Przedmiotowa odpowiedź (z dnia 2 lutego 2021, nr 2067) dotyczyła możliwości zastosowania art. 11n ustawy o CIT względem transakcji odbywającej się pomiędzy podmiotem krajowym a polskim zakładem podmiotu zagranicznego.

Ministerstwo Finansów powołało się na literalne brzmienie art. 11n pkt 1 ustawy o CIT z którego wynika, że zwolnienie z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych ma zastosowanie do transakcji kontrolowanych zawieranych wyłącznie przez podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w roku podatkowym, w którym każdy z tych podmiotów powiązanych spełnia łącznie warunki wskazane w lit. a–c przywołanej regulacji.

W dalszej kolejności organ powołał się na regulacje dotyczące problematyki cen transferowych zaznaczając, że przyjęta przez ustawodawcę na potrzeby przepisów o cenach transferowych konstrukcja prawna zakładu zagranicznego oznacza, że może on być powiązany wyłącznie z podmiotem, w imieniu którego i na rzecz którego faktycznie działa. Powyższe zostało wyinterpretowane m.in. z art. 11a ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT zgodnie z którym przez podmiot rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej oraz zagraniczny zakład. Jednocześnie zgodnie z art. 11a ust. 1 pkt 4 lit. d ustawy o CIT podmiotami

powiązanymi są: podatnik i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej – spółka kapitałowa wchodząca w jej skład i jej zagraniczny zakład.

Reasumując, Ministerstwo Finansów wskazuje, że działający na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zakład nierezydenta nie spełnia warunku, o którym mowa w art. 11n pkt 1 ustawy o CIT, bowiem jest on powiązany z podmiotem niemającym rezydencji podatkowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Transakcja kontrolowana realizowana między polskim podatnikiem, na którego znaczący wpływ wywiera nierezydent, z polskim zakładem tego nierezydenta – nie stanowi transakcji kontrolowanych zawieranych wyłącznie przez podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W konsekwencji, w przypadku polskiego podatnika, na którego znaczący wpływ wywiera nierezydent, realizującego transakcje z polskim zakładem tego nierezydenta, nie ma możliwości skorzystania ze zwolnienia z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych.