Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności

English

28 listopada 2020 r. Sejm uchwalił nowelizację Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzającą obowiązek sporządzenia i podania do wiadomości publicznej informacji z realizacji strategii podatkowej za rok podatkowy. Ustawa została podpisana przez Prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Przepisy w tym zakresie wejdą w życie 1 stycznia 2021 r.

Ustawa nie wskazuje, który rok podatkowy podlega raportowaniu jako pierwszy. Jednakże w dniu 9 grudnia 2020 Ministerstwo Finansów opublikowało informację, że podatnicy są zobowiązani do sporządzenia i opublikowania informacji już za 2020 r., w terminie do 31 grudnia 2021 r. W związku z tym zachęcamy Państwa do rozpoczęcia prac nad strategią jak najszybciej.

Nowy obowiązek  ma  dotyczyć:

  • podatników, których przychody przekroczyły 50 mln EUR w roku podatkowym,
  • podatkowych grup kapitałowych.

Co obejmuje informacja o realizowanej strategii podatkowej?

Podatnicy będą musieli przygotować i ujawnić informacje dotyczące m.in.:

  • stosowanych procedur i procesów dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,
  • liczby przekazanych informacji o schematach podatkowych (MDR) z podziałem na podatki,
  • transakcji z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów,
  • dokonywania rozliczeń w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową,
  • planowanych lub podejmowanych przez podatnika działań restrukturyzacyjnych,
  • złożonych wniosków o wydanie interpretacji podatkowej, wiążącej informacji stawkowej (WIS) i wiążącej informacji akcyzowej (WIA),
  • dobrowolnych formach współpracy z organami KAS.  

Powyższy katalog jest katalogiem otwartym, a samo sprawozdanie ma być sporządzane z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności.

Nowelizacja nie definiuje, czym jest strategia podatkowa oraz jakie procedury powinien posiadać podatnik. Aby wypełnić powyższe obowiązki, w przypadku braku opublikowania w tym zakresie wyjaśnień przez Ministerstwo Finansów, konieczne może być sięgnięcie do odrębnych ustaw i regulacji (np. Wytycznych w Zakresie Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego dotyczących współpracy z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej w ramach Umowy o współdziałanie), a także wskazanie sposobu podejmowania decyzji w sprawach podatkowych i uczestniczących w tym osób (ew. komórek organizacyjnych).

Ile jest czasu na przygotowanie i wdrożenie strategii?

Podatnicy będą mieli obowiązek publikacji informacji z realizacji strategii na stronie internetowej oraz przekazanie odpowiedniej informacji do urzędu skarbowego w terminie do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego.

Jakie są sankcje za niedopełnienie obowiązku?

Na przedsiębiorcę może zostać nałożona kara pieniężna w wysokości do 250 tys. zł.

Wsparcie PwC

Eksperci PwC mają wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas projektów dotyczących analizy funkcji podatkowej z wykorzystaniem globalnej metodologii zarządzania ryzykiem podatkowym Tax Management Maturity Model (T3M), przygotowywania strategii i polityk podatkowych oraz najnowsze dotyczące wspierania klientów w przystąpieniu do Programu Współdziałania z Krajową Administracją Skarbowę. 

W związku z powyższym, jesteśmy gotowi wesprzeć Państwa w wypełnieniu nowego obowiązku sporządzenia i opublikowania informacji z realizacji strategii podatkowej.