English

 

Wybrani podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych zostali objęci obowiązkiem sporządzenia i podania do wiadomości publicznej informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy. Informacja obejmująca 2020 r. powinna zostać przygotowana i opublikowana do 31 grudnia 2021 r.

 

Kogo dotyczy obowiązek?

Obowiązek dotyczy:

  • podatników, których przychody przekroczyły 50 mln EUR w roku podatkowym,
  • podatkowych grup kapitałowych.

 

Co obejmuje informacja o realizowanej strategii podatkowej?

Podatnicy muszą przygotować i opublikować informacje dotyczące m.in.:

  • stosowanych procedur i procesów dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,
  • liczby przekazanych informacji o schematach podatkowych (MDR) z podziałem na podatki,
  • transakcji z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów,
  • dokonywania rozliczeń w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową,
  • planowanych lub podejmowanych przez podatnika działań restrukturyzacyjnych,
  • złożonych wniosków o wydanie interpretacji podatkowej, wiążącej informacji stawkowej (WIS) i wiążącej informacji akcyzowej (WIA),
  • dobrowolnych formach współpracy z organami KAS.  

Powyższy katalog jest katalogiem otwartym, a sama informacja ma być sporządzane z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności.

Przepisy nie definiują, czym jest strategia podatkowa oraz jakie procedury powinien posiadać podatnik. Ponadto, Ministerstwo Finansów nie zdecydowało się na opublikowanie wyjaśnień w tym zakresie. W związku z powyższym, w celu właściwego wypełnienia obowiązku konieczne jest sięgnięcie do odrębnych ustaw i regulacji (np. Wytycznych w Zakresie Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego dotyczących współpracy z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej w ramach Umowy o współdziałanie), a także wskazanie sposobu podejmowania decyzji w sprawach podatkowych i uczestniczących w tym osób (ew. komórek organizacyjnych).

 

Ile jest czasu na przygotowanie i wdrożenie strategii?

Podatnicy mają obowiązek publikacji informacji z realizowanej strategii podatkowej na stronie internetowej oraz przekazanie odpowiedniej informacji do urzędu skarbowego w terminie do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego.

 

Jakie są sankcje za niedopełnienie obowiązku?

Na przedsiębiorcę może zostać nałożona kara pieniężna w wysokości do 250 tys. zł.

 

Wsparcie PwC

Eksperci PwC mają wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas projektów dotyczących analizy funkcji podatkowej z wykorzystaniem globalnej metodologii zarządzania ryzykiem podatkowym Tax Management Maturity Model (T3M), przygotowywania strategii i polityk podatkowych oraz najnowsze dotyczące wspierania klientów w przystąpieniu do Programu Współdziałania z Krajową Administracją Skarbowę. 

W związku z powyższym, jesteśmy gotowi wesprzeć Państwa w wypełnieniu nowego obowiązku sporządzenia i opublikowania informacji z realizacji strategii podatkowej.