Organ wydający:
WSA Gliwice
Data:
2022-11-30
Sygnatura:
I SA/Gl 1112/22
Rekompensata wypłacana przez miasto na pokrycie straty w spółce, wykonującej zadania w ramach umowy wykonawczej, nie stanowi podstawy opodatkowania VAT.

 

Stan faktyczny

Sprawa dotyczyła spółki komunalnej, w której miasto posiada 100% udziałów. Celem spółki jest przede wszystkim administrowanie stadionem i utrzymanie go, w tym pokrywanie bieżących kosztów z tym związanych. Wspomniane zadania realizowane są w ramach działalności gospodarczej spółki. Udostępnianie stadionu odbywa się na podstawie umów cywilnoprawnych za opłatą, która podlega opodatkowaniu VAT. Spółka zaznacza jednak, że w sytuacji wystąpienia straty finansowej, miasto zobowiązane jest do przekazania spółce rekompensaty powiększonej o kwotę rozsądnego zysku. 

Spółka zadała więc pytanie, czy wartość rekompensaty, którą otrzymuje od miasta z tytułu wykonywania zadań w ramach zawartej umowy wykonawczej, stanowi podstawę opodatkowania VAT.

Zdaniem spółki wartość rekompensaty nie stanowi podstawy opodatkowania, ponieważ jest to świadczenie pieniężne o charakterze ogólnej dopłaty, otrzymywane od miasta, nie mające charakteru wynagrodzenia za świadczenie usług lub dostawę towarów. 

Organ nie zgodził się z tym stanowiskiem. Stwierdził, że przedstawiony we wniosku stan faktyczny nosi znamiona odpłatnego świadczenia usług, ponieważ płatność w ramach rekompensaty ma bezpośredni związek ze świadczeniem realizowanym przez spółkę na rzecz miasta. Podkreślono również, że wspomniane wynagrodzenie jest uiszczane w zamian za zwolnienie miasta z określonych prawem obowiązków. Zatem według organu, spółka otrzymuje zapłatę za wykonanie zleconych przez miasto zadań.

Spółka zaskarżyła ww. interpretację indywidualną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

 

Stanowisko WSA

Sąd uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną, tym samym przyznając rację spółce. W uzasadnieniu podkreślił fakt, że wszelkie formy dofinansowania zwiększają podstawę opodatkowania wyłącznie w sytuacji bezpośredniego wpływu na cenę świadczenia. Konieczne jest również określenie, czy owe dofinansowanie przekazywane jest w celu sfinansowania dostawy konkretnych towarów lub świadczenia konkretnych usług. Zdaniem WSA organ błędnie ocenił charakter rekompensaty, jako mającej wpływ na cenę, a także czynności dokonywanych przez spółkę, jako posiadających odpłatny charakter. 

WSA przyznał rację organowi, że rzeczywiście spółka zwalnia miasto z określonych zadań, jednak wbrew opinii zaprezentowanej w interpretacji indywidualnej, nie prowadzi to do powstania po stronie miasta wymiernej, skonkretyzowanej korzyści, ekwiwalentnej do wypłacanej rekompensaty. Wspomniana rekompensata pokrywa bowiem deficyt wynikający z charakteru działalności spółki. Przy płatności uwzględniane są więc ogólne koszty działalności podmiotu, a nie sama wartość świadczonych usług. Biorąc pod uwagę powyższe, obowiązek jej wypłaty może w ogóle nie powstać. Nie można więc twierdzić, że ma ona bezpośredni wpływ na cenę świadczeń i stanowi wynagrodzenie spółki. Sąd nie dopatrzył się więc tutaj czynności mogących podlegać opodatkowaniu VAT. 

 

Komentarz

Omówione powyżej stanowisko WSA potwierdzają liczne orzeczenia innych sądów administracyjnych (w tym NSA). Wskazują one, że jeśli rekompensata nie posiada bezpośredniego wpływu na cenę usług lub towarów, ani nie stanowi zapłaty za konkretne świadczenie opodatkowane, nie powinna stanowić podstawy opodatkowania VAT. Zasada ta znajduje również potwierdzenie w orzeczeniach TSUE, który stwierdza, że dotacja może zostać uznana za podstawę opodatkowania jedynie w momencie finansowania dostawy konkretnych towarów lub świadczenia konkretnych usług. Tylko w takiej sytuacji można uznać, że stanowią one element wynagrodzenia. 

Biorąc pod uwagę powyższe zasady, określając traktowanie podatkowe rozliczeń dokonywanych pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego a spółką, każdorazowo konieczna jest szczegółowa analiza charakteru realizowanych świadczeń, jak również podstaw i sposobu kalkulacji płatności.