Organ wydający:
Dyrektor KIS
Data:
2023-03-01
Sygnatura:
0111-KDIB3-1.4012.882.2022.2.IK
W w wydanej na początku marca przez  interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej potraktował oprocentowanie z tytułu rozłożenia na raty opłaty przekształceniowej, jako wynagrodzenie za zwolnioną z podatku VAT usługę finansową (usługę odroczenia płatności), ze względu na fakt, iż usługa ta nastąpiła już po wydaniu nieruchomości.

 

Stan faktyczny

Sprawa dotyczyła Gminy, która jest czynnym podatnikiem VAT i w przeszłości na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami przekazywała stanowiące jej własność nieruchomości gruntowe w użytkowanie wieczyste.

Na wniosek zainteresowanych Wójt Gminy wydał trzy decyzje dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W decyzjach ustalono opłatę za przekształcenie, którą należy wnieść na rachunek bankowy urzędu. Opłatę rozłożono na dwadzieścia równych rat płatnych w określonym terminie każdego kolejnego roku kalendarzowego. Ustalono również, iż należność rozłożona na raty podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski. Należne oprocentowanie nieuiszczonej opłaty podlega zapłacie wraz z każdą ratą. Również w przypadku nieterminowego uiszczenia należnych opłat naliczone zostają ustawowe odsetki.

Gmina, zgodnie z wydaną decyzją o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, otrzymała wpłatę za 2022 r., i w związku z tym wystawiona została faktura VAT ze stawką 23%.

W świetle tak przedstawionego stanu faktycznego, Gmina wystąpiła o interpretację indywidualną, pytając Organ, czy opłatę za przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności nieruchomości i naliczenie oprocentowania należy umieścić na fakturze w oddzielnych pozycjach oraz czy oprocentowanie, które Gmina wylicza w związku z rozłożeniem na raty opłaty głównej powinno podlegać zwolnieniu z podatku VAT.

Zdaniem Gminy, opłatę przekształceniową oraz oprocentowanie należy umieścić na fakturze w oddzielnych pozycjach, tj. opłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w jednej pozycji z 23% stawką VAT, a oprocentowanie wynikające z decyzji w oddzielnej pozycji - ze zwolnieniem od VAT.

 

Stanowisko Organu

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się ze stanowiskiem Gminy, w uzasadnieniu powołując się na orzecznictwo TSUE C-281/91 (Muys’en De Winter’s Bouwn-en Annemingsbedrijf BV vs. Staatssecretaris van Financiën). Zgodnie ze wskazanym wyrokiem, jeśli odroczenie płatności udzielane jest od momentu następującego po powstaniu obowiązku podatkowego, czynność tę należy potraktować jako usługę finansową. W takiej sytuacji odsetki nie wchodzą do podstawy opodatkowania głównego świadczenia lecz są traktowane jako wynagrodzenie za zwolnioną od podatku usługę finansową.

Biorąc pod uwagę powyższe Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, iż w przedmiotowej sprawie odsetki pobierane przez Gminę są ściśle związane z uzyskaniem korzyści przez wpłacającego w postaci rozłożenia na raty zapłaty należnej kwoty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w prawo własności nieruchomości. Rozłożenie na raty zapłaty wraz z naliczeniem odsetek następuje bowiem już po dostawie.

W związku z powyższym, zważywszy na fakt, iż opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na wystawionej przez Gminę fakturze została opodatkowana stawką VAT w wysokości 23%, a odsetki korzystają ze zwolnienia, stanowisko Gminy zgodnie z którym właściwym będzie umieszczenie ich na fakturze w odrębnych pozycjach, jest prawidłowe.

 

Komentarz

Opodatkowanie odsetek podatkiem VAT stanowi przedmiot licznych interpretacji indywidualnych. Zgodnie z przytoczonym orzecznictwem TSUE uwzględnienie odsetek w podstawie opodatkowania jest zależne od faktu, czy termin płatności został odroczony przed czy po momencie powstania obowiązku podatkowego.

W powyższej interpretacji Dyrektor słusznie potraktował oprocentowanie z tytułu rozłożenia na raty opłaty przekształceniowej jako wynagrodzenie za zwolnioną z podatku VAT usługę finansową (usługę odroczenia płatności), ze względu na fakt, iż usługa ta nastąpiła już po wydaniu nieruchomości.

Jednakże, w przypadkach gdy podmiotem występującym o wydanie interpretacji indywidualnej są jednostki samorządu terytorialnego, w pierwszej kolejności należy rozpatrywać fakt, czy podmiot świadczący usługę odroczenia płatności działa w związku z tą czynnością w charakterze podatnika VAT czy może pełni czynności o charakterze publicznoprawnym jako organ władzy publicznej. Spełnienie pozostałych przesłanek w przypadku JST powinno być weryfikowane dopiero w następnej kolejności.