Organ wydający:
Dyrektor KIS
Data:
2024-03-05
Sygnatura:
0113-KDIPT1-1.4012.25.2024.2.AKA
W wielu Gminach w dalszym ciągu pojawiają się wątpliwości dotyczące prawa do odliczenia podatku od wydatków współfinansowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

 

Stan faktyczny

Z wnioskiem o interpretację zwróciła się Gmina, która uzyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji wodno-kanalizacyjnej. Dofinansowanie, zgodnie z informacją z Banku Gospodarstwa Krajowego, zostało przyznane w kwocie brutto.

Przedmiotem zadań objętych inwestycją jest infrastruktura wodno-kanalizacyjna, czyli projekt ma na celu zapewnienie mieszkańcom dostawy wody i odprowadzania ścieków. Faktury VAT od wykonawców robót wyłonionych w przetargu są wystawiane na Gminę. Po zakończeniu inwestycji nowo wytworzona infrastruktura będzie służyła do działalności mieszanej, tj. do czynności opodatkowanych, jak i niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

  1. Czy w trakcie realizacji przez Gminę inwestycji związanych z działalnością w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków, płatność za faktury od wykonawcy robót ze środków otrzymanych z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach finansowania inwestycji strategicznych „Polski Ład” w kwocie brutto, będzie przesłanką negatywną wymienioną w art. 88 ustawy o VAT, która nie daje prawa do odliczenia podatku VAT od faktur zakupowych?
  2. Czy Gminie przysługuje/będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z działalnością wodno-kanalizacyjną?
  3. Program strategiczny „Polski Ład” finansuje inwestycje w kwocie brutto niezależnie czy VAT zostanie przez gminę odliczony, czy nie. Wówczas odliczony VAT pozostanie w Gminie. Czy w przypadku otrzymania przez Gminę zwrotu różnicy podatku VAT odliczonego z faktur zakupu związanych z przedmiotową inwestycją, Gmina jest /będzie zobowiązana do zwrotu podatku VAT wcześniej otrzymanego z urzędu skarbowego?

Zdaniem Gminy, w trakcie realizacji przez Gminę inwestycji wodno-kanalizacyjnej, płatność za faktury od wykonawcy robót ze środków otrzymanych z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach finansowania inwestycji strategicznych „Polski Ład” nie będzie przesłanką negatywną oraz nie wpłynie na prawo do odliczenia podatku VAT od faktur zakupowych. Przepisy o VAT nie ograniczają możliwości pozyskania dofinansowania od podmiotu trzeciego lub zewnętrznego funduszu na kwotę VAT – niezależnie od kwestii, czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu dokonanych zakupów, czy też prawo to nie przysługuje.

Według Wnioskodawcy środki z Programu Inwestycji Strategicznych nie mają charakteru dotacji w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, a zasady rozdziału i przekazywania dofinansowania uregulowane są uchwałą Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Polski Ład. Finansowanie inwestycji odbywać się będzie w kwocie brutto, program ten nie przewiduje finansowania w kwocie netto. Natomiast w przypadku otrzymania zwrotu różnicy podatku VAT na rachunek bankowy, Gmina nie będzie zobowiązana do zwrotu otrzymanego podatku VAT.

 

Stanowisko organu podatkowego

Dyrektor KIS stoi na stanowisku, że w sytuacji, gdy przyporządkowanie konkretnych kwot do konkretnego rodzaju działalności nie jest możliwe – Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego na podstawie prewspółczynnika. Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć. Oznacza to, że podatnik jest zobowiązany do wyodrębnienia takiej części podatku naliczonego, którą można przypisać prowadzonej działalności gospodarczej

Organ przychylił się również do stanowiska Gminy, zgodnie z którym w trakcie realizacji inwestycji, płatność za faktury od wykonawcy robót ze środków otrzymanych z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w kwocie brutto, nie będzie przesłanką negatywną wymienioną w art. 88 ustawy o VAT. Gmina w związku z tym ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur zakupowych.

Co więcej, według Dyrektora KIS w przedmiotowej sprawie nie zachodzą okoliczności, z których wynikałby obowiązek zwrotu odliczonego i otrzymanego z urzędu skarbowego podatku VAT w związku z realizacją inwestycji.

 

Komentarz

Omawiana interpretacja jest potwierdzeniem wcześniejszych stanowisk Dyrektora KIS czy Regionalnych Izb Obrachunkowych. Na gruncie ustawy o VAT fakt współfinansowania inwestycji z “Polskiego Ładu”, również w kwocie brutto, nie jest przesłanką negatywną do odliczenia podatku VAT naliczonego.

Warto również zwrócić uwagę na stwierdzenie Dyrektora KIS, mówiące wprost, że na gruncie obecnych przepisów, nie ma podstaw do zwrotu wcześniej wypłaconego przez Urzędy Skarbowe podatku VAT. Sam fakt finansowania inwestycji ze środków zewnętrznych nie daje podstaw do zakwestionowania wcześniejszych i przyszłych zwrotów podatku, jeśli nie występują inne przesłanki negatywne wymienione w przepisach.